Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » ARR – Wsparcie rynku produktów pszczelich

ARR – Wsparcie rynku produktów pszczelich

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie informuje, że do 20 października 2012 r. można składać projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2012/2013. Głównym celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu – co w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i stałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo – rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Korzystanie z dofinansowania prowadzonych działań możliwe jest na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego programu pszczelarskiego przygotowywanego przez każde państwo członkowskie. W opracowywaniu powyższego programu biorą udział Związki i Stowarzyszenia Pszczelarzy z całego kraju. Obecnie realizowany jest trzeci program na lata 2010/11 – 2012/13 budżet 15,1 mln €. W sezonie 2012/2013 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, kursów i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych / wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie składają na opracowanych przez Agencję formularzach projekty planowanych działań. Projekty mogą zostać złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrali ARR. Realizacja projektów powinna się zakończyć najpóźniej do 14 sierpnia roku następnego po roku, w którym złożono projekt. Przez zakończenie realizacji rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku o refundację wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu:
12/424-09-62, oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Krakowie

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast