Don't Miss
Home » Wiadomości » ARR – Wsparcie rynku produktów pszczelich

ARR – Wsparcie rynku produktów pszczelich

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie informuje, że do 20 października 2012 r. można składać projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2012/2013. Głównym celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu – co w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i stałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo – rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Korzystanie z dofinansowania prowadzonych działań możliwe jest na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego programu pszczelarskiego przygotowywanego przez każde państwo członkowskie. W opracowywaniu powyższego programu biorą udział Związki i Stowarzyszenia Pszczelarzy z całego kraju. Obecnie realizowany jest trzeci program na lata 2010/11 – 2012/13 budżet 15,1 mln €. W sezonie 2012/2013 refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, kursów i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych / wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie składają na opracowanych przez Agencję formularzach projekty planowanych działań. Projekty mogą zostać złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrali ARR. Realizacja projektów powinna się zakończyć najpóźniej do 14 sierpnia roku następnego po roku, w którym złożono projekt. Przez zakończenie realizacji rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku o refundację wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerem telefonu:
12/424-09-62, oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR w Krakowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast