Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ekodoradca Gminy Iwkowa

Ekodoradca Gminy Iwkowa

Gmina Iwkowa realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Ekodoradcą na obszarze Gminy Iwkowa jest Agnieszka Mida.
Siedzibą Ekodoradcy jest:
Urząd Gminy Iwkowa
32-861 Iwkowa 468
Przyjmuje w pokoju 12
w godzinach pracy Urzędu tj.:
pn 8:00-17:00,
wt-pt 8:00-15:45
Kontakt:
tel.: 14-689-44-010 w. 27
fax.: 14-68-44-060
e-mail: a.mida@iwkowa.pl

Głównym zadaniem Eko-doradcy jest wzmocnienie realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.

Ponadto Eko – doradca w swoim zakresie obowiązków realizuje m.in. następujące działania:

  • współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
  • aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
  • nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
  • udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
  • prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.

Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE w Gminie Iwkowa będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwkowa pod adresem: www.iwkowa.pl Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/life

ug

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast