Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007
www.zsp2.edu.pl, e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

RANKING 2017 – BRĄZOWA TARCZA
TECHNIKUM – 249 MIEJSCE W POLSCE

RANKING 2018 – BRĄZOWA TARCZA
TECHNIKUM – 232 MIEJSCE W POLSCE

Typy Szkół:
Technikum – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 2 letnie dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK ELEKTRYK
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– eksploatowanie instalacji elektrycznych,
– eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach z branży elektroinstalacyjnej, elektrycznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– obsługa i programowanie falowników,
– uprawnienia eksploatacyjne SEP,
– komputerowe wspomaganie projektowania,
– elektrotechnika pojazdowa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty, kolej,
– firmy naprawiające sprzęt elektryczny, zakłady usługowe i naprawcze AGD,
– firmy elektroinstalacyjne, budownictwo mieszkaniowe i  szeroko rozumiany przemysł (przy konserwacji i utrzymaniu linii produkcyjnych),
– firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe,
– własna działalność gospodarczo-usługowa.

TECHNIK MECHATRONIK
www.zsp2.edu.pl/mechatronik

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych, pracownia robotyki i układów manipulacyjnych, pracownia hydrauliki.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
– wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
– wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
– eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
– tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
– programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, (umiejętność programowania sterowników PLC: Easy Moeller, Need Relpol – obsługa i programowanie robota przemysłowego Kawasaki w trybie Block Teaching – na poziomie podstawowym/średnim).

Praktyka:
Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– projektowanie i eksploatacja napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
– obsługa i programowanie falowników,
– projektowanie robota mobilnego,
– elektrotechnika pojazdowa,
– programowanie sterowników PLC,
– uprawnienia eksploatacyjne SEP,
– komputerowe wspomaganie projektowania,
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– duże przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
– małe firmy, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
– własna działalność gospodarcza w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

TECHNIK INFORMATYK
www.zsp2.edu.pl/informatyk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Baza dydaktyczna:
6 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,
– projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych,
– programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka:
Uczniowie odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– zaawansowane techniki html i technologia less,
– edycja i tworzenie materiałów budowlanych,
– grafika komputerowa 3D w programie 3DSMax,
– tworzenie aplikacji mobilnych na platformę ANDROID i iOS.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,
– własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

TECHNIK BUDOWNICTWA
www.zsp2.edu.pl/budownictwo

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia budowlana,
– pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
– koordynowanie prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
– sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,
– obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
– dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK GEODETA
www.zsp2.edu.pl/geodeta

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.

Baza dydaktyczna:
pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
– sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
– wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
– wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
– aktualizacje i modernizacje bazy danych katastru nieruchomości,
– prowadzenie i aktualizacje danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbywają 4-tygodniową praktykę w biurach projektowych lub geodezyjnych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– pomiary metodą GPS,
– komputerowe wspomaganie projektowania.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wydziały geodezji urzędów administracji państwowej, wydziały ochrony środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, geodezyjne firmy państwowe i prywatne, biura projektowe, firmy budowlane,
– prowadzenie własnej działalności świadczącej usługi w szerokim zakresie prac geodezyjnych.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/technikbudownictwa

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana, pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– montaż, użytkowanie i demontaże rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
– koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
– sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,
– dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
www.zsp2.edu.pl/gastronom

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacje usług gastronomicznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach branży gastronomicznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie typy zakładów świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne,
– własna działalność gospodarcza,
– kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

TECHNIK HOTELARSTWA
www.zsp2.edu.pl/hotelarz

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia hotelarska.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
– rezerwowanie usług hotelarskich,
– wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
– przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
– przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
– przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają 8-tygodniową praktykę w zakładach z branży hotelarskiej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa otwierają się możliwości pracy w hotelach, motelach, domach wypoczynkowych, biurach turystycznych, sanatoriach, schroniskach oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
www.zsp2.edu.pl/samochodziarz

Baza dydaktyczna:
pracownia samochodowa,
stacja diagnostyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– obsługa pojazdów samochodowych,
– diagnoza pojazdów samochodowych,
– naprawa pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs elektroniki pojazdowej.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/monterbudownictwa

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie systemów suchej zabudowy,
– wykonywanie robót malarskich,
– wykonywanie robót tapeciarskich,
– wykonywanie robót posadzkarskich,
– wykonywanie robót okładzinowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs malowania i tapetowania dekoracyjnego.

ŚLUSARZ
www.zsp2.edu.pl/slusarzspawacz

Baza dydaktyczna:
pracownia mechaniczna,
pracownia spawalnicza.

Staż zawodowy u pracodawcy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie elementów maszyn i urządzeń,
– naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
– wykonywanie połączeń,
– konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs spawania metodą MAG. Możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

KUCHARZ
www.zsp2.edu.pl/kucharz

Baza dydaktyczna:
pracownia gastronomiczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

KIEROWCA – MECHANIK
www.zsp2.edu.pl/kierowcamechanik

Baza dydaktyczna:
pracownia samochodowa, samochód osobowy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (prawo jazdy kategorii B, kwalifikacje wstępne do zdobycia prawa jazdy kategorii C),
– wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
– wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
– ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego.

STOLARZ
www.zsp2.edu.pl/stolarz

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
– wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
– wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego”.

Elektryk
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– uprawnienia SEP.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA

www.zsp2.edu.pl/wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, murarz – tynkarz, dekarz, elektromechanik, kamieniarz, cukiernik, fryzjer, piekarz.
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych,
3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)
www.zsp2.edu.pl/liceum

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – propozycja dla osób, które ukończyły edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od 3 semestru – cykl nauczania trwa dwa lata. Szkoła daje szanse na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

www.ckz.zsp2.edu.pl

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego:
– pracodawców,
– instytucje samorządowe,
– uczelnie wyższe.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast