Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007
www.zsp2.edu.pl, e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

RANKING 2015 – ZŁOTA TARCZA
TECHNIKUM – 44 MIEJSCE W POLSCE
EGZAMINY ZAWODOWE – 8 MIEJSCE W POLSCE

RANKING 2016 – SREBRNA TARCZA
TECHNIKUM – 101 MIEJSCE W POLSCE
EGZAMINY ZAWODOWE – 51 MIEJSCE W POLSCE

Typy Szkół:
► Technikum – 4 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
► LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 2 letnie dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK BUDOWNICTWA
www.zsp2.edu.pl/budownictwo

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia budowlana,
– pracownia komputerowa
(Auto CAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
– sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Praktyka:
Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają w klasie III oraz w klasie IV 2-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent technikum budownictwa może uzyskać dodatkowo dyplom technika drogownictwa po odbyciu kursów kwalifikacyjnych i potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie robót drogowych” i „Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych” oraz dyplom w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej” i „Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych”, i „Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
www.zsp2.edu.pl/gastronom

Przedmioty rozszerzone: biologia, j. angielski.

Baza dydaktyczna:
– pracownia obsługi gości,
– pracownia technologiczna,
– sala dydaktyczna.

Zakres kompetencji absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i wykonywanie
usług gastronomicznych.

Praktyka: Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają w klasie IV 2-tygodniową praktykę w zakładach branży gastronomicznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie typy zakładów świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne,
– własna działalność gospodarcza,
– kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

TECHNIK GEODETA
www.zsp2.edu.pl/geodeta

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia geodezyjna,
– laboratorium instrumentów geodezyjnych.

Zakres kompetencji absolwenta:
– wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
– opracowywanie map i profili terenu,
– geodezyjne opracowywanie danych projektowych,
– wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
– wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
– zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości,
– wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Praktyka:Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbywają w klasie IV 2- tygodniową praktykę w biurach projektowych lub geodezyjnych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wydziały geodezji urzędów administracji państwowej,
– wydziały ochrony środowiska,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– geodezyjne firmy państwowe i prywatne,
– biura projektowe, firmy budowlane,
– prowadzenie własnej działalności świadczącej usługi w szerokim zakresie prac geodezyjnych.

TECHNIK INFORMATYK
www.zsp2.edu.pl/informatyk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Baza dydaktyczna: 5 najnowocześniejszych pracowni komputerowych, w tym:
– pracownia grafiki komputerowej,
– pracownia systemów operacyjnych.

Zakres kompetencji absolwenta:
– umiejętność tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego  języka,
– zarządzanie danymi i ich przekazywanie, szyfrowanie,
– administrowanie systemów komputerowych,
– projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW,
– znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie usterek,
– umiejętność pracy w sieciach komputerowych.

Praktyka: Uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w dowolnym wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,
– własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i ”Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość  uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

TECHNIK MECHATRONIK
www.zsp2.edu.pl/mechatronik

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia symulacyjna CNC,
– pracownia urządzeń mechatronicznych,
– pracownia robotyki i układów manipulacyjnych,
– pracownia hydrauliki.

Zakres kompetencji absolwenta:
– projektowanie, wykonywanie i obsługa układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego – na poziomie wyższym i podstawowym,
– umiejętność stosowania sterowników PLC w typowych aplikacjach,
– umiejętność programowania sterowników PLC: Easy Moeller, Need Relpol – na poziomie wyższym, Fanuc – na poziomie podstawowym, Siemens S7 – na poziomie podstawowym i średnim, Siemens LOGO – na poziomie średnim,
– obsługa i programowanie robota przemysłowego Kawasaki w trybie Block Teaching – na poziomie podstawowym/ średnim,
– wykonywanie podstawowych pomiarów elektrycznych i napraw urządzeń elektrycznych,
– znajomość zagadnień sensoryki.

Praktyka: Uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– duże przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
– małe firmy, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji  do utrzymania ruchu,
– własna działalność gospodarcza w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

TECHNIK ELEKTRYK
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia układów i urządzeń elektronicznych,
– pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji absolwenta:
– montaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
– konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
– montaż instalacji elektrycznych,
– konserwacja instalacji elektrycznych,
– eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
– eksploatacja instalacji elektrycznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają w klasie III 4-tygodniową praktykę w zakładach z branży elektroinstalacyjnej, elektrycznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.
 
Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty, kolej,
– firmy naprawiające sprzęt elektryczny, zakłady usługowe i naprawcze AGD,
– firmy elektroinstalacyjne, budownictwo mieszkaniowe i szeroko rozumiany przemysł (przy konserwacji i utrzymaniu linii produkcyjnych),
– firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe,
– własna działalność gospodarczo – usługowa.

TECHNIK HOTELARSTWA
www.zsp2.edu.pl/hotelarz

Przedmioty rozszerzone: geografia,  j. angielski.

Baza dydaktyczna:
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku.

Zakres kompetencji absolwenta:
– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
– rezerwowanie usług hotelarskich;
– wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji;
– przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
– przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
– przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają w klasie II i III 4-tygodniową praktykę w zakładach z branży hotelarskiej. Uczeń sam może znaleźć     firmę, w której chce odbyć  praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technik hotelarstwa otwierają się możliwości pracy w hotelach, motelach, domach wypoczynkowych, biurach turystycznych, sanatoriach, schroniskach oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum
Zawody w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
www.zsp2.edu.pl/samochodziarz

Baza dydaktyczna:
– pracownia samochodowa,
– stacja diagnostyczna.

Zakres kompetencji absolwenta:
– użytkowanie pojazdów samochodowych,
– diagnoza pojazdów samochodowych,
– naprawa pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” i „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/monterbudownictwa 

Baza dydaktyczna:
– pracownia budowlana.

Zakres kompetencji absolwenta:
– montowanie systemów suchej zabudowy,
– wykonywanie robót tapeciarskich,
– wykonywanie robót posadzkarskich,
– wykonywanie robót okładzinowych.

ŚLUSARZ – SPAWACZ
www.zsp2.edu.pl/slusarzspawacz

Baza dydaktyczna:
– pracownia mechaniczna,
– pracownia spawalnicza.

Zakres kompetencji absolwenta:
– wykonywanie elementów maszyn i urządzeń,
– naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
– wykonywanie połączeń,
– konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu kursu, możliwość uzyskania uprawnień spawacza. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

KUCHARZ
www.zsp2.edu.pl/kucharz

Baza dydaktyczna – pracownia gastronomiczna.

Zakres kompetencji absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego  można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

KIEROWCA – MECHANIK
www.zsp2.edu.pl/kierowcamechanik

Baza dydaktyczna:
– pracownia samochodowa,
– samochód osobowy.
 – Prawo jazdy kategorii B.
– Kwalifikacje wstępne do zdobycia prawa jazdy kategorii C.
– Kwalifikacje zbieżne do technika transportu drogowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników
www.zsp2.edu.pl/wielozawodowa

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, murarz – tynkarz, dekarz, elektromechanik, kamieniarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, piekarz.
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla dorosłych, 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)
www.zsp2.edu.pl/liceum 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które ukończyły edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od 3 semestru – cykl kształcenia trwa 2 lata. Szkoła daje szansę na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast