Nie przegap
Strona główna » Felietony » Jan Musiał poseł na Sejm RP – podsumowanie kadencji

Jan Musiał poseł na Sejm RP – podsumowanie kadencji

Wielki boom inwestycyjny musi się odbywać z poszanowaniem środowiska, w jakim żyjemy. Nowe przepisy, w których tworzeniu uczestniczył brzeski poseł Jan Musiał, mają pogodzić postęp cywilizacyjny i ochronę przyrody.

Wszystkie ważne sprawy
Polska stała się wielkim placem budowy dróg i autostrad. Inwestuje budżet centralny i samorządy, korzystając z tzw. schetynówek. W tej kadencji w trakcie budowy jest 1500 km dróg ekspresowych i autostrad, czyli więcej niż do tej pory powstało przez 20 lat. Bodźcem przyspieszającym tempo prac była również ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. – Przy zachowaniu naszego skarbu narodowego, jakim jest różnorodność biologiczna, i ochronie obszarów Natura 2000 nowe prawo pozwala realizować inwestycje takie jak na przykład drogi – podkreśla poseł Musiał, który wieloletnie doświadczenia samorządowca (przez niemal 10 lat był burmistrzem Brzeska) umiejętnie wykorzystuje w pracy parlamentarnej. – Przepisy określają jasno ścieżkę postępowania administracyjnego dla wszelkich budów, które mogłyby wpłynąć na przyrodę. Co ważne, stawiają wymóg opracowywania alternatywnych rozwiązań na etapie planowania. Jest to o tyle istotne, iż prawo dopuszcza teraz do procesów decyzyjnych również społeczeństwo, a więc mieszkańców oraz organizacje ekologiczne. Włączanie do troski o przyrodę społeczeństwa pozwala motywować do lokalnej aktywności – dodaje.

Znikną dzikie wysypiska
Prawdziwą rewolucję w zarządzaniu odpadami stanowi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. – Właścicielami śmieci staną się gminy. To one pobiorą pieniądze od mieszkańców, i one też zorganizują przetarg na odbiór odpadów, a także określą jak uprawniona firma ma je segregować, gdzie wywozić i jak utylizować – tłumaczy założenia Jan Musiał, członek komisji opracowującej nowe przepisy. Ich skutkiem będą m.in. czyste lasy, gdyż objęcie wszystkich obywateli specjalnym podatkiem sprawi, iż wywożenie odpadów do lasu czy rowu po prostu przestanie się opłacać. Skorzystają również domowe budżety. Organizowane przez gminy przetargi na odbiór śmieci sprawią, iż ceny spadną, co potwierdzają doświadczenia samorządów, które już wprowadziły tzw. podatek śmieciowy.
Ekolodzy niewątpliwie przyklasną również segregacji odpadów do ich późniejszego przetworzenia. Selekcja nie będzie już kwestią jedynie dobrej woli i motywacji finansowej mieszkańców, a stanie się obligatoryjna dla firm jako jeden z warunków przetargów, w jakich wezmą one udział.

Nowe zadanie dla gmin
Do końca 2019 roku każda gmina będzie musiała wykazać się 50-procentowym odzyskiem papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła, liczonym od całkowitej masy śmieci komunalnych. Drugi próg to obowiązek odzysku 70 proc. odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Oczywiście, recyklingiem zajmą się wyłonione w przetargach firmy, a urzędnicy wyegzekwują od nich szczegółowe raporty.
Nowe prawo rozwiąże też kolejną polską bolączkę – brak instalacji do utylizacji. – Lokalizację m.in. nowoczesnych i nieuciążliwych dla środowiska spalarni, jakich dziesiątki funkcjonują już w Niemczech, określi wojewódzki plan gospodarki odpadami – relacjonuje prace nad ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach poseł Musiał. – Gminy, dysponując strumieniem odpadów, uzyskają możliwość ubiegania się o środki unijne na tworzenie nowych instalacji do zagospodarowania odpadów. Będą też mogły inwestować na zasadzie partnerstw publiczno-prywatnych – zapowiada.
Budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi samorządami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych stanie się nowym zadaniem gmin.

Chronić przed żywiołem
Zachowaniu środowiska w dobrym stanie towarzyszyć muszą rozwiązania stosowane w wypadku klęsk żywiołowych, chroniących ludzi i ich dobytek. Ich kompleksowe ujęcie stanowi ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Te przepisy zastąpią stosowane do tej pory doraźne metody.
Musimy myśleć o trwałych sposobach radzenia sobie ze szkodami i udzielania pomocy – przekonuje współtwórca przepisów, poseł Musiał i przytacza dane: – Tylko w ubiegłym roku szkody w gospodarce oraz w mieniu publicznym i prywatnym wyniosły prawie 12,5 miliarda złotych. Poszkodowanych zostało blisko 70 tysięcy rodzin, znaczne straty poniosło ponad 800 gmin oraz około 1400 przedsiębiorstw.
Kolejne ustawy, tworzące tzw. pakiet powodziowy, otworzyły proces sporządzania planów zarządzania kryzysowego i uruchomiło inwestycje, zapewniające bezpieczeństwo, m.in. budowę zbiorników retencyjnych i polderów. Osobnym osiągnięciem jest Program Ochrony Dorzeczy Górnej Wisły.

Dla regionu
Pracując nad nowelizacją prawa, poseł Jan Musiał wraz z innymi parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej z Małopolski, zabiegał o realizację licznych inwestycji w naszym okręgu wyborczym. W oczach zmienia się bliskie sercu posła Brzesko. Rewitalizowana jest starówka, a niedawno oddano za ponad 13 mln zł nowoczesne Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Kontynuowane są prace przy rozszerzaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie. – Nie znaczy to jednak, że zapominałem o mieszkańcach powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, proszowickiego i wielickiego – tłumaczy się z zarzutu lobbowania na rzecz swego rodzinnego miasta. – W imieniu bocheńskich samorządowców wielokrotnie interweniowałem w sprawie budowy mostu w Kamionnej, który został otwarty w maju tego roku. W GDDKiA oraz w Ministerstwie Infrastruktury wspierałem też starania Proszowic przy realizacji kilku inwestycji drogowych, z obwodnicą miasta włącznie. Spektakularnym sukcesem było stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
W samej Wieliczce zmodernizowano ciągi komunikacyjne, skwery i place w centrum miasta, co pochłonęło ponad 9,5 mln zł. W Gdowie za ponad 4 mln zł rozbudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Gdów-Grzybowa. Łącznie powiat wielicki otrzymał w minionych trzech latach na realizację dziesiątków projektów w ramach MRPO, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Mecenatu Małopolski ponad 84 mln zł – wylicza Jan Musiał i dodaje: – Wsparcie odnosi zamierzony efekt wówczas, gdy aktywność w pozyskiwaniu środków wykazuje lokalny samorząd. Przekonujące uzasadnienie potrzeb i dobrze napisane wnioski to gwarancja sukcesu. Niewątpliwie przykładem takiego działania jest od lat gmina Borzęcin. Dzięki operatywności miejscowego samorządu tylko w bieżącym roku udało się pozyskać na rozmaite inwestycje ponad 27 mln zł. To nie tylko budowa i modernizacja szeroko pojętej infrastruktury drogowej czy wodociągowej, ale także inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, budowa obiektów sportowych, centrów kultury. Bardzo się cieszę, że mogłem wspierać ogromne wyzwanie dla gminy, jakim jest budowa za ponad 10 mln zł Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej. Niewielka gmina, jaką jest Borzęcin, może być stawiana za wzór, jak powinny działać samorządy…
Nie każdą jednak pomoc brzeskiego posła można przeliczać na konkretne pieniądze. – Nigdy nie odmawiałem wsparcia władzom tych gmin, które ucierpiały podczas powodzi. Przecież nie można było przejść obojętnie wobec bezmiaru ludzkich nieszczęść. Niekiedy, tak jak w przypadku gmin Szczurowa i Borzęcin trzeba było interweniować bez chwili zwłoki. Nieco innego rodzaju były setki spraw, z jakimi zwracali się do mnie mieszkańcy z naszego okręgu wyborczego. Wiele z nich dotyczyło problemów w relacjach z lokalnymi urzędami, niektórzy wskazywali na pewne luki prawne. Składałem też interpelacje w sprawie formalnych utrudnień dla przedsiębiorców. Wszystkie zgłaszane problemy były dla mnie jednakowo ważne…
(PR)

www.janmusial.eu

Sejmowa aktywność

• frekwencja: 100 proc.
• interpelacje i zapytania: 102
• członek komisji poselskich:
– Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
• Komisja Zdrowia
• Komisja Skarbu Państwa
przewodniczący podkomisji:
• do spraw ustawy i zmian w przepisach o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw oraz o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
• do rozpatrzenia rządowego projektu zmieniającego ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej
• modyfikującej prawo wodne
• zmieniającej ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”
• wniesione projekty poselskie: 43
• ponadto Jan Musiał pracował przy ustawach, m.in:
– o odpadach wydobywczych
– zmieniającej ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych
– o bateriach i akumulatorach
– o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji
– nowelizacji prawa regulującego działalność obszarów ochrony przyrody
– prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– prawo ochrony środowiska
– o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof, ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi, uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
• członkostwo w:
– Grupie Parlamentarnej RP do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
– Polsko-Greckiej Grupie Parlamentarnej
– Zespole Parlamentarnym Polska-Stany Zjednoczone
– Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt
– Parlamentarnym Zespole Strażaków

“%RELATEDPOSTS%”

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast