Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Kto może zostać pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie?

Kto może zostać pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przysługuje Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba, taka kierowana jest do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej czyli organ gminy na której terenie jest ta osoba zameldowana na stałe.

Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie wydaje organ gminy prowadzącej Dom.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 1) mieszkaniec domu, 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej Jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność za pobyt w Domu wtedy osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa.

Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

W Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie zapewniamy całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie i osobom w podeszłym wieku. Placówka świadczy mieszkańcom domu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Świadczone przez całą dobę usługi opiekuńcze to udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnacja, w tym pielęgnację w czasie choroby, opieka higieniczna, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem. Usługi bytowe to zapewnienie miejsca pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości.

Świadczone usługi uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Jolanta Zajączkowska

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast