Nie przegap
Strona główna » Felietony » O inwestycjach powiatowych…

O inwestycjach powiatowych…

Rozmowa z Maciejem Podobińskim – Przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Powiatu Brzeskiego.

Red. Jakie zadania wskazane w ramach autopoprawek Zarządu Powiatu do Budżetu Powiatu na 2017 r. były przedmiotem szczególnego zainteresowania komisji. Ważkim przedsięwzięciem będzie remont dróg dojazdowych i parkingu przyszpitalnego przy budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w tym powiększenie strefy parkingowej.

W ramach rozdziału „drogi wewnętrzne” – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 złotych w zadaniu – remont drogi i parkingu przy SP ZOZ w Brzesku. Do pierwotnie przewidzianej na ten cel kwoty 350 000,00 złotych dodano wyżej wskazaną kwotę. Resumując powiat wyłoży zatem na tę inwestycję 500 000,00 złotych. Warte odnotowania jest, że poszczególne gminy z terenu Powiatu Brzeskiego zadeklarowały wsparcie w kwocie blisko 300 000 złotych. Co więcej, decyzją wójtów i burmistrzów – jeśli po przetargach jakaś kwota w budżecie pozostanie – zadeklarowano, że zostanie wykorzystana na konserwację i estetyzację terenów zielonych w otoczeniu przyszpitalnym.
O zajęcie się tematem parkingu wokół budynku głównego szpitala wnosiłem od dawna na forum Rady Powiatu. Trzeba w tym miejscu podkreślić zrozumienie Starosty i całego Zarządu Powiatu dla wagi problemu. Co więcej, Starosta Andrzej Potępa zadeklarował publicznie, że parking po remoncie – zarówno dla pracowników, jak i pacjentów pozostanie bezpłatny. Kwota 800 000 tys. złotych da asumpt do wykonania niezbędnych prac. Nadmienię, że kwestia komfortowego dojazdu do szpitala i możliwości pozostawienia pojazdu w przyzwoitych warunkach bywa też przedmiotem uwag i opinii pacjentów, oraz pracowników tego podmiotu leczniczego. Zresztą, każdy z nas jest także potencjalnym pacjentem.

Red. Powiat zwiększył również ilość środków na infrastrukturę drogową i chodniki.

Istotnie, zaznaczę jedynie, że ramach rozdziału – drogi powiatowe publiczne zwiększono plan wydatków majątkowych w zadaniach: „budowa chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 400 000,00 złotych, oraz „odbudowa i przebudowa dróg powiatowych” o kwotę 650 000,00 złotych.

Red. Powiat wykonał chodnik przy ul. Dworcowej w Brzesku, co zatem z poprawą stanu nawierzchni na tamtym odcinku.

Mamy zapewnienie Starosty Brzeskiego, że z wiosną 2017 r. ruszą prace mające na celu wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na kilku odcinkach dróg, które ze względu na stosunkowo niewielką długość nie pozwalają na ich kwalifikację do dużych projektów ze wsparciem środków zewnętrznych – rzecz jasna remont nawierzchni ul. Dworcowej, przy której powiat w całości ze środków własnych odtworzył chodnik – jest jednym z priorytetów przy czym, nową nakładkę przewidujemy m.in. ponadto na dalszym odcinku drogi nr 1452 K Brzesko-Mokrzyska, jak i na drodze nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska.
Nadmienię, że zaplanowano i zapewniono m.in. finansowanie zadań pn. „Wykonanie projektów na budowę chodników w trybie „zrid” przy drogach powiatowych nr 1437 K Jadowniki-Porąbka Uszewska (ul. Podgórska w Jadownikach) oraz nr 1436 K Brzesko-Jadowniki-Okocim (ul. Witosa w Jadownikach)”. Łączna wartość projektu 180.000,00 złotych. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku. Projekty współfinansowane będą do 50% wkładu przez Gminę Brzesko. Poprzez tryb „zrid” rozumiemy działanie na podstawie tzw. „spec ustawy” tj. Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Red. Na komisji merytorycznej Rady Powiatu zainicjowałeś złożenie wniosku do ubiegłorocznego budżetu Powiatu Brzeskiego o zabezpieczenie wyodrębnionych środków finansowych z przeznaczeniem na wykup działki o długimi wąskim profilu, która stanowi najlepsze prostopadłe połączenie ulicy Małopolskiej (w ciągu drogi powiatowej nr 1430,) z ulicą Boczną. Uchwałą Rady Powiatu, jak i uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki na wykup tejże działki i doszło do jej nabycia – jak zatem widzisz kolejne kroki.

Wykup to (bardzo potrzebny) ale nie jedyny etap przygotowania do inwestycji. Żeby można było rozpocząć prace projektowe w zakresie budowy chodnika, nieodzowne jest wykonanie prac odwodnieniowych, poprzedzone uzyskaniem zgód mieszkańców będących właścicielami gruntów na odcinku od wyżej wspomnianej działki do naturalnego cieku, jakim jest rzeka Uszwica. Uzbierano ich znaczną część, ale konieczne jest zwołanie spotkania z udziałem służb powiatowych i gminnych w celu uzgodnienia stanowisk i przekonania tych osób, które póki co nie udzieliły zgody na przebieg prac odwodnieniowych przez ich posesje.

Zmieniając temat…
Na co mogą liczyć w 2017 r. ze strony Powiatu Brzeskiego organizacje pozarządowe.

W tegorocznym budżecie powiatu przeznaczono kwotę 200 000,00 tys. zł na konkursy ofert dla organizacji pozarządowych (NGO). Zatem, organizacje aplikujące o środki na realizację zadań publicznych będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w ramach „Programu Współpracy Powiatu Brzeskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”. Środki te zostaną rozdysponowane transparentnie – stosownie do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pomiędzy stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – komentuje Radny Maciej Podobiński, nadmieniając, że termin składania ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu mija 17 lutego br.

IB

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast