Don't Miss
Home » Wiadomości » “Ochotniczo, ale profesjonalnie”

“Ochotniczo, ale profesjonalnie”

DSCF1027W ostatnich dniach października druhowie OSP Górka zakończyli realizację projektu ,,Ochotniczo, ale profesjonalnie – Szkolenie dla strażaków ochotników z Gminy Szczurowa” – na jego realizację otrzymali dotację w wysokości blisko 42 tysięcy złotych. Projekt realizowało 30 strażaków z 16 jednostek z terenu gminy Szczurowa w okresie od maja do października 2013 roku.

Fundusze grantowe to szansa na rozwój, podnoszenie kwalifikacji. Korzystają z nich instytucje państwowe, samorządy, firmy prywatne. Po dotacje na działalność z różnych źródeł od lat sięgają również druhowie z OSP z terenu gminy Szczurowa – wybija się w tym względem jednostka OSP z Górki. Dzięki nim w ostatnich latach zrealizowali szereg projektów – m.in. utworzono Centrum Wolontariatu

Ekstremalnego i Społecznego oraz wiele inicjatyw związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Jak mówi prezes OSP Górka – druh Piotr Mikuś – realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji czynnych strażaków oraz wpływa na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz lepsze przygotowanie do niesienia efektywnej i profesjonalnej pomocy. Przeszkolenie druhów należących do OSP z terenu naszej gminy ma duże znaczenie dla podniesienia gotowości bojowej jednostek. Od lat staramy się podnosić kwalifikacje – by lepiej wywiązywać się z powierzonych strażakom ochotnikom zadań.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować samorządowi Gminy Szczurowa, Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku, oraz Szkole Aspirantów PSP w Krakowie za okazaną pomoc w trakcie realizacji projektu.  

Zdobycie dofinansowania nie jest jednak łatwe, o czym może świadczyć choćby niewielka liczba projektów samodzielnie realizowanych przez OSP. Chęć skorzystania z dofinansowania deklaruje znacznie więcej straży, ale każdy, kto starał się o jego zdobycie wie, że nie jest to łatwe. Bowiem od pomysłu na projekt do jego realizacji droga daleka.
Mimo to – druhowie na działania szkoleniowe otrzymali niebagatelną kwotę 42 340 złotych.

Celem projektu było pobudzenie aktywności i świadomości strażaków-ochotników na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu działań ratowniczych, a także nabycie praktycznych umiejętności. Realizację projektu ze względu na charakterystykę realizowanych szkoleń zrealizowano w okresie wiosenno-letnim.
Cykl szkoleń objął następujące bloki szkoleniowe:
– szkolenie medyczne z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zostało ono zakończone egzaminem państwowym przeprowadzonym przez lekarzy. Po pozytywnym zaliczeniu testu i egzaminu praktycznego każdy uczestnik otrzymał tytuł Ratownika.
– warsztaty z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych podczas akcji ratowniczych,oraz jak radzić sobie ze stresem jako osoby niosące pomoc. To jeden z ważnych, a często niedocenianych aspektów działalności strażaków ochotników, którzy nie mogą liczyć na tak rozbudowane wsparcie jak np. zawodowi ratownicy.
– prawne aspekty pracy strażaka ochotnika czyli obowiązki i prawa strażaka.
Swoją wiedzę teoretyczną strażacy ochotnicy mieli okazję sprawdzić podczas ćwiczeń poligonowych w kilku blokach zajęć praktycznych:
– 3 dniowy poligon w Nowym Sączu na Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych.(wydział Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie) obejmujący m.in.
* szkolenia poszukiwawczo-ratownicze z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, kamery termowizyjne, szperacze, wzierniki, geofony na autentycznym gruzowisku (również z wykorzystaniem psów),
* szkolenia z wykorzystaniem sprzęty ratowniczego między innymi takiego jak pilarki do cięcia drewna, autentyczne sceny które występują podczas wichur, trąb powietrznych (ratownicy podczas szkoleń musieli udzielać pomocy poszkodowanym przygniecionym przez drzewa, a następnie udzielenie pomocy medycznej),
* szkolenia przeciwpowodziowe z użyciem pontonów, rzutek i linek ratowniczych na rzece Dunajec strażacy wyposażeni w pianki wypornościowe realizowali założenia które występują podczas powodzi (wszystko odbywało się w nurtach rzeki).
– 3 dniowe szkolenie na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Kościelcu. Kursanci wykonywali działania na wypadek powstania pożarów, wypadków komunikacyjnych, działań jakie mogą powstać na wypadek klęsk żywiołowych. Druhowie brali więc udział m.in. w autentycznym gaszeniu pożarów wagonów kolejowych, samochodów podczas wypadków, udzielaniu pomocy osobom w wypadkach masowych po zderzeniu się autobusów. Dodatkowo wzięli udział w szkoleniu z poszukiwania osób zaginionych po przejściu trąby powietrznej (z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego, pilarek do drewna i betonu), zabezpieczeniu budynków folią. Strażacy przeszli ścieżkę szkoleniową taką jak strażacy PSP (komora dymowa). Poligony były zakończone egzaminem po którym druhowie otrzymali dyplom ukończenia szkolenia doskonalącego.

Jako zwieńczenie projektu odbyły się manewry gminne jednostek OSP z gminy Szczurowa na zabytkowym budynku muzealnym w Dołędze, podczas których uczestnicy szkoleń i podzielili się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w ramach projektu z pozostałymi strażakami z gminy Szczurowa. W manewrach brało udział ponad 100 strażaków OSP.

Szkolenia wybrane do realizacji były efektem przemyśleń uwzględniającym przede wszystkim specyfikę pracy strażaków ochotników z terenu Gminy Szczurowa oraz dotychczas podejmowanych inicjatyw. Szczególny nacisk położono na kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Jego celem było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kolejny ważny aspekt szkolenia to nabycie konkretnych umiejętności związanych z wypadkami masowymi i katastrofami naturalnymi.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie i realizujące szkolenia przeszły stosowne egzaminy poświadczające zdobyte kwalifikacje, co pozwoli im również wykorzystać te umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

Dla strażaków z gminy Szczurowa głównym celem realizacji projektu była poprawa skuteczności działania, a także podniesienie prestiżu strażackiej służby. Atrakcyjne szkolenia przekładają się bowiem na zwiększenie zainteresowania służbą w szeregach OSP.

Według zapowiedzi zakończony właśnie kurs to nie ostatnie słowo w temacie szkoleń. Już planują kolejne!

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Gminy Szczurowa oraz  własnych OSP Górka.

OSP Górka

Foto-OSP Górka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast