Don't Miss
Home » Wiadomości » OSP w Górce – realizacja projektu

OSP w Górce – realizacja projektu

W gminie Szczurowa od stycznia bieżącego roku jest realizowany projekt „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Górce działająca w partnerstwie z lokalnym samorządem. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będącego częścią tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego rząd Szwajcarii wspiera rozwój gospodarczy i społeczny nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei podstawowym celem samego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. W ramach FOP organizacje ngo mają możliwość realizacji projektów nastawionych na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Operatorem Funduszu jest firma Ecorys Polska sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Zasadniczym celem projektu „Przez wolontariat do obywatelskości” jest wypracowanie nowych rozwiązań, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy Szczurowa poprzez zaktywizowanie obywatelskie młodzieży w wieku 16-25 lat do działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnych przy wykorzystaniu potencjału miejscowej sieci Ochotniczych Straży Pożarnych. W projekcie uczestniczy więc 6 jednostek OSP (wliczając Realizatora) oraz zrekrutowanych z terenu gminy 30 wolontariuszy w wieku 16-25 lat. Młodzi uczestnicy projektu podzieleni na 6 drużyn wolontariackich funkcjonujących pod patronatem poszczególnych OSP są w ramach projektu przygotowywani do podejmowania działań społecznych i obywatelskich na rzecz lokalnych społeczności. Całość działań wolontariuszy koordynuje utworzone przy OSP w Górce Centrum Wolontariatu Ekstremalnego i Społecznego, które od początku realizacji projektu zorganizowało już dla jego uczestników szkolenia z: aspektów pracy wolontarystycznej, budowania zespołu, pracy nad projektem oraz z udzielania pierwszej pomocy medycznej i współpracy terenowej z jednostkami OSP na terenie gminy w przypadku zagrożenia powodziowego. Tym samym młodzież została przygotowana do pomagania mieszkańcom na dwóch istotnych płaszczyznach – w ramach tzw. „wolontariatu ekstremalnego” (rozumianego jako udzielanie pomocy oraz w ogóle bezinteresowna działalność na rzecz społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku powodzi; wolontariat taki charakteryzuje się także ściśle określonymi ramami czasowymi jego trwania) oraz „wolontariatu społecznego” (rozumianego jako działalność prospołeczna i proobywatelska w „normalnych” warunkach społecznych; działania przeprowadzane w sposób ciągły i bez ograniczeń czasowych mające na celu wspomaganie rozwoju danej społeczności).

Urzeczywistnieniem drugiej z wymienionych płaszczyzn działań wolontariuszy było przygotowanie przez każdą z drużyn własnego mikro projektu skierowanego do określonych grup mieszkańców na terenie gminy Szczurowa. Drużyny oparły swoje inicjatywy o przeprowadzoną diagnozą a realizacja ich autorskich inicjatyw obywatelskich stanowi główny trzon działań projektowych w III i IV kwartale 2012 roku. Wśród działań wolontariuszy przewidziano m.in. takie zadania jak: promowanie i rozwój sportu młodzieżowego na terenie gminy, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji klęski żywiołowej, promowanie działalności OSP w celu pozyskiwania młodych członków-ochotników dla straży, wspieranie rozwoju pasji i aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodych mieszkańców gminy itp.

W ramach realizacji projektu utworzone przez OSP w Górce Centrum Wolontariatu zostało także doposażone w sprzęt biurowy oraz zestaw książek i podręczników na temat wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz konstruowania działań metodą projektu. Ponadto zakupiono zestaw sprzętu strażackiego w celu umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych dla wolontariuszy szkoleń w warunkach kryzysowych.

Realizacja projektu dobiegnie końca w grudniu 2012 roku, kiedy to zostanie zorganizowana konferencja, na której uczestnicy projektu podzielą się zdobytym doświadczeniem oraz zaprezentują efekty swoich działań na terenie gminy.

Galeria zdjęć <<<

OSP Górka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast