Don't Miss
Home » Wiadomości » Pierwszy kamień milowy „Kwartetu”. Dofinansowanie dla przedsiębiorców!

Pierwszy kamień milowy „Kwartetu”. Dofinansowanie dla przedsiębiorców!

19 marca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań w ramach projektów grantowych – informuje prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – Na trzy zakresy działań złożono 30 wniosków…

Lokalna Grupa Działania z Warysia konsekwentnie zmierza do zrealizowania w pełni planu zakładanego w lokalnej strategii rozwoju. Plan ten podzielono na trzy tzw. kamienie milowe, mierzone w poszczególnych okresach wskaźnikami. Pierwszy etap zakończy się 31 grudnia 2018 roku.

30 wniosków na granty

– Nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych prowadzono od 27 lutego do 19 marca – informuje Biuro LGD. – Wnioskodawcy mogli ubiegać się o pomoc finansową na projekty dotyczące wyposażenia podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promocję obszaru Przedgórza. Dofinansowanie w zależności od rodzaju realizowanego zadania grantowego wynosiła od 6 do 10 tys. zł. Wnioski składały stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, kluby sportowe, ośrodki kultury, a także grupy nieformalne. Największe zainteresowanie wzbudził nabór wniosków na zadania związane z wyposażeniem, w którym wnioskodawcy zadeklarowali realizację 13 projektów. Wiadomo więc, że kilka z nich nie zmieści się w limicie dostępnych środków, który w tym naborze wynosi 80 tys. zł. Na posiedzeniu wyznaczonym na 4 kwietnia wnioski oceni Rada Stowarzyszenia, a na kolejnym zebraniu najlepsze z nich wybierze do finansowania.

Być może, nie będzie problemu z projektami złożonymi do naborów dotyczących organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz związanych z promocją Przedgórza. Jak bowiem  policzono w Biurze LGD, jeśli wszystkie operacje pozytywnie przejdą weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ocenie według lokalnych kryteriów   otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów, wówczas 7 wniosków na organizację imprez sportowych oraz 10 projektów realizujących zadania promocyjne w komplecie będą mogły być wybrane do finansowania. 

Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%, natomiast dla osób fizycznych 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Ostatnie nabory w tym roku

Rozstrzygnięcia Rady LGD niebawem, a kolejne nabory – ostatnie zaplanowane na ten rok – „Kwartet” będzie ogłaszał w terminie 25 kwietnia – 22 maja.

– Będzie to także nabór na realizację zadań grantowych, a jego tematyka kryje się pod nazwą „Przedgórzańskie inspiracje” – mówi Piotr Kania. – Projekty będą dotyczyć zagospodarowania miejsc, upamiętniających lokalnych bohaterów bądź znaczące dla miejscowości wydarzenia. Wysokość dofinansowania do jednego projektu może wynieść maksymalnie 6 tys. zł, a limit dostępnych środków to 48 tys. zł.

– Przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej – przypominają pracownicy Biura. – Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

430 tys. zł dla przedsiębiorców

W tym samym terminie (25.04 – 22.05) okazje na dofinansowanie rozwoju prowadzonej firmy będą mieć przedsiębiorcy.

– To dodatkowy nabór, który będzie przeprowadzać jeszcze w ramach „pierwszego kamienia milowego” – wyjaśnia prezes Kania. – Po przeanalizowaniu środków, jakimi dysponujemy w naborach dla przedsiębiorców, okazało się bowiem, że możemy jeszcze w tym roku przeznaczyć dla nich ok. 430 tys. zł. Ustaliliśmy, że pieniądze te rozdzielimy pomiędzy pięciu przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać refundację w wysokości 85 tys. zł. To 50% kwalifikowanych kosztów operacji. Jednym z warunków przyznania pomocy jest konieczność utworzenia nowego miejsca pracy…  

Kursy dla defaworyzowanych 

Ponadto warto przypomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które „Kwartet” sam będzie realizował. Projekt kierowany jest do grupy osób defaworyzowanych i ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. Planowane jest zorganizowanie dla nich szeregu kursów i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać. Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.

LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

PR

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast