Nie przegap
Strona główna » Region » Poszukiwani kandydaci na członków komisji konkursowych

Poszukiwani kandydaci na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu w Bochni poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowych – reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą oceniać oferty w konkursach otwartych na 2017 rok.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji, podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na konkurs”, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną na adres: i.sobas@powiat.bochnia.pl  do 9 lutego 2017 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Przed rozstrzygnięciem konkursów Zarząd Powiatu w Bochni powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2017, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty, biorące udział w danym konkursie ofert.

2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,

3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

4/ przed rozpoczęciem prac komisji złożą oświadczenie o niezłożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w komisji Zarząd Powiatu kieruje się swobodą doboru kandydatów.

 —

sk

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast