Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Powstanie ponad 20 miejsc pracy

Powstanie ponad 20 miejsc pracy

W wyniku przeprowadzonych naborów przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu” przedsiębiorcy otrzymają pomoc finansową w kwocie ponad 1,1 mln zł.

W naborach wniosków przeprowadzonych w okresie od 17 października do 2 listopada mogli uczestniczyć zarówno ci przedsiębiorcy, którzy na obszarze LGD, obejmującym gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów, już prowadzą swoje firmy, jak i dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą.

Jak informuje Biuro „Kwartetu”, łącznie złożono do konkursu 20 wniosków (11 na podejmowanie działalności gospodarczej oraz 9 na rozwijanie funkcjonujących przedsiębiorstw), a 18 z nich, które były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskały wymaganą liczbę punktów, wybrano do finansowania. Jednak nie wszystkie z tych projektów zmieściły się w limicie środków, jakie na te nabory zostały przeznaczone. 13-osobowa Rada Stowarzyszenia oceniała wnioski na posiedzeniu 17 listopada.

Więcej potrzeb niż środków
Pracownicy Biura wskazywali na znacznie większe zainteresowanie przedsiębiorców pozyskaniem pomocy unijnej niż w poprzednim okresie programowania, co było efektem na szeroką skalę prowadzonej przez LGD akcji informacyjnej. Ponadto w poszczególnych gminach organizowano szkolenia dla przyszłych beneficjentów, a w Biurze udzielano doradztwa, z którego skorzystało kilkaset osób.

Wnioski złożono na kwoty: 710 000 zł w naborze z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej” (limit – 480 000 zł) i 1 323 828 zł w naborze z zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” (limit – 748 000 zł).

W związku ze znacznie przekroczonym limitem dysponowanych środków, na listach projektów wybranych do finansowania i mieszczących się w tym limicie wybrano 7 wniosków na rozpoczynanie działalności oraz 3 projekty związane z rozwijaniem działalności gospodarczej. Pozostałe z operacji, uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, lecz nie mieszczące się w limicie środków, znalazły się na listach rezerwowych. Pełna dokumentacja konkursowa została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 24 listopada 2016 roku i – co należy podkreślić – „Kwartet” jako pierwszy w województwie przeprowadził nabory wniosków w obecnym okresie programowania.

Najważniejsze miejsca pracy
Projekty oceniano najpierw pod kątem czy realizują cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz czy są zgodne z PROW, a następnie według lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących. Najistotniejsze, by  przedsiębiorcy tworzyli nowe miejsca pracy. Można zakładać, że spośród wybranych wniosków i mieszczących się w puli środków, na obszarze LGD zatrudnienie znajdą co najmniej 22 osoby. I co równie ważne, zgodnie z założeniami programu, pracodawca zobowiązany jest utrzymać te miejsca pracy przynajmniej przez dwa lata w przypadku otwierania nowej firmy i przez trzy lata w firmach już funkcjonujących na rynku.

Innowacje, technologie, branże deficytowe i defaworyzowani
Dodatkowe punkty przyznawano nie tylko za utworzenie więcej miejsc pracy niż wynikało to z regulaminu konkursu, ale można je było otrzymać także za operacje innowacyjne oraz takie, w których zastosowano technologie przyjazne środowisku lub ograniczające zużycie energii. Ponadto preferowane były projekty realizowane w branżach deficytowych na obszarze. Wśród nich są m.in. takie zawody jak: stolarz, blacharz samochodowy, betoniarz-zbrojarz, dekarz, opiekun osób starszych, hotelarz, informatyk. Jeśli otwieranie działalności obejmowało zawody deficytowe, wnioskodawca mógł otrzymać pomoc w postaci premii w kwocie 70 tys. zł. W innych przypadkach była to kwota 50 tys. zł. Ponadto przy podejmowaniu działalności gospodarczej wyżej były oceniane operacje realizowane przez osoby z grupy defaworyzownej na rynku pracy. Wedle LSR są nimi pozostający bez pracy młodzi ludzie do 30 lat. Natomiast  w projektach dotyczących rozwijania działalności pomoc była przyznawana w postaci refundacji w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów, w przeliczeniu na jedno miejsce pracy, które określono na poziomie 85 tys. zł, nie więcej jednak niż 300 tys. zł.

Niebawem następne konkursy  
Następne nabory wniosków dedykowane przedsiębiorcom, planującym rozwijać działalność gospodarczą, „Kwartet” przewiduje ogłosić w pierwszym kwartale 2017 roku.  Wtedy też będzie możliwość aplikowania o środki unijne na realizację operacji związanych z promocją obszaru Przedgórza. Na cztery takie projekty przewidziano 160 tys. zł. Również w tym terminie planuje się ogłoszenie naborów wniosków na przyznanie pomocy na tworzenie lub modernizację miejsc kultury oraz obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W konkursie, który kierowany będzie głównie do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz samorządów gminnych, na realizację około dziesięciu projektów przeznaczonych zostanie 1,7 mln zł.

Dla zamierzających realizować operacje o charakterze promocyjnym, a którzy nie zdążą ze złożeniem wniosku w lutym, LGD będzie ogłaszać nabory również w maju. Kwota alokacji w ramach projektu grantowego to 80 tys. zł na 10 operacji. Ponadto w tym samym czasie planowane jest ogłoszenie konkursów na organizację wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych (projekt grantowy – 48 tys. zł/8 projektów) oraz na renowację lokalnych zabytków (pula środków – 120 tys. zł/3 projekty). Zainteresowanie realizacją takich operacji deklarowały w trakcie tworzenia LSR głównie stowarzyszenia oraz przedstawiciele sektora społecznego, jednakże nie stoi nic na przeszkodzie, by z inicjatywą wystąpiły inne podmioty lub mieszkańcy.

W 2017 roku „Kwartet” zamierza też realizować własny projekt, który będzie dotyczył działania skierowanego do grupy defaworyzowanej. Ogłoszenie naboru planowane jest z końcem pierwszego półrocza.

Grant dla każdego
W porównaniu z poprzednim okresem programowania nowością są tzw. projekty grantowe. Bezpośrednim ich beneficjentem jest lokalna grupa działania, która będzie przyznawać granty innym podmiotom („grantobiorcom”), wybranym w konkursie. Grantobiorcą mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizować konkursy w pięciuw zakresach tematycznych. Dotyczą one: tworzenia obywatelskich miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie inspiracje”; wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury; promocję obszaru LGD; przedsięwzięć edukacyjnych oraz działań sportowych lub rekreacyjnych. Minimalny wkład własny dla organizacji pozarządowych w projektach grantowych wynosi tylko 10 proc., a dla osób fizycznych – 20 proc. W związku z wysokim poziomem dofinansowania LGD liczy na duże zainteresowanie ogłaszanymi konkursami grantowymi, szczególnie instytucji i organizacji społecznych.

W związku z tym, że w 2018 roku „Kwartet” nie przewiduje żadnych innych naborów, warto pomyśleć o realizacji własnych projektów już teraz… 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.  

 

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast