Don't Miss
Home » Wiadomości » Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W dniu 6 czerwca br. list intencyjny wyrażający wolę współpracy podpisali wspólnie w imieniu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a w imieniu Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek – Zastępca Wójta Gminy Borzęcin.

Wzajemna współpraca w ramach Projektu dotyczy prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców gminy Borzęcin (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i pomoc w ich rekrutacji.

W ramach projektu niesamodzielni i samotni pacjenci zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Do każdego z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, zamiast jednak wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon.
Co ważne, na opaskę bezpieczeństwa można… zadzwonić – urządzenia ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, osoba posiadająca opaskę musi nacisnąć zielony przycisk (symbol „dymków”) – w ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy Centrum Teleopieki, ale także np. jej bliscy.
Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty przycisk (z symbolem „ludzi”), można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków.

Oprócz opaski bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać ze usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Planuje się, że jedna osoba może być objęta usługami opiekuńczymi przez okres ok.12 m-cy w liczbie ok. 20 godzin miesięcznie.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

– osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa).

Rekrutację Uczestników do projektu „ Małopolski Tele-Anioł” prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz pobrać stosowne formularze zgłoszeniowe, załączone zarówno na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl/, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie http://www.borzecin.naszops.pl/ oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/teleaniol/ lub w formie papierowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Wypełnione formularze należy doręczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie lub bezpośrednio złożyć lub przesłać na:

1. Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
lub w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego oraz w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:
Biuro projektu Lidera – ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl
Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158
Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.

3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dodatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz pod nr tel.146846075, 146846074.

pdfRegulamin_rektrutacji_i_udzialu_w_projekcie_Malopolski_Tele-Aniol_12.04.2018.pdf1.87 MB

pdfZal_2_FORMULARZ_ZGlOSZENIA_2.pdf945.94 KB

ug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast