Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018

Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018

24 kwietnia br. w Borzęcinie odbyła się doroczna konferencja prasowa poświęcona planom na bieżący, 2018 rok. Spotkanie jakie miało miejsce w budynku Gminnego Centrum Kultury w Borzęcinie było okazją do zaprezentowania sukcesów oraz planów inwestycyjnych. A jest ich nie mało. Co warte uwagi – w budżecie o wysokości 35 mln zł na inwestycje przewidziano kwotę ponad 4 milionów złotych. Dodatkowo lokalny samorząd planuje nadwyżkę środków finansowych w budżecie, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Borzęcin od lat przyzwyczaił nas do tego, że rokrocznie odbywają się tam imprezy, których nie powstydziłyby się największe miasta. Nie inaczej będzie w bieżącym roku. Jak widać po programie zarówno II Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej oraz XIV Borzęckie Święto Grzyba – niebo nad Borzecinem pełne będzie gwiazd!

Konferencja prasowa Gminy Borzęcin

Konferencja prasowa Gminy Borzęcin.

Opublikowany przez Informator Brzeski 24 kwietnia 2018

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie.
Projekt przewiduje termomodernizację ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz wymianę oświetlenia na LED. Dzięki realizacji zadania znacznemu obniżeniu ulegną koszty utrzymania obiektu, a miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd. Całkowita wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 1 miliona 206 tysięcy 858 złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to kwota 546 tysięcy 742 złotych. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” został złożony w partnerstwie. Budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie jest ostatnim wymagającym termomodernizacji, czynnym obiektem użyteczności publicznej w gminie Borzęcin.

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym.
Projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 miliony 288 tysięcy 141 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych.
W ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina złożyła 2 wnioski i obydwa zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej. Od oceny drugiego z wniosków gmina złożyła odwołanie i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Niezależnie od tego jest duża szansa na realizację zadań z listy rezerwowej ze względu na planowane przesunięcia wolnych środków w ramach RPO.

Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.
W Myślenicach, podczas inauguracji projektu „Małopolskie boiska” odebrana została promesa na dofinansowanie zadania budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym na najwyższą możliwą kwotę dofinansowania 194 tysięcy 542 złotych. W ramach realizowanych prac powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Dotychczasową urazogenną nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz ziemno-żwirową boiska do piłki nożnej zastąpi bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Teren wokół boiska zostanie utwardzony, wykonane zostaną piłkochwyty oraz zainstalowane ławki dla zawodników i widzów.
Koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim zamyka się kwotą blisko 430 tysięcy złotych.

Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Borzęcin.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącym roku gmina Borzęcin wespół z samorządem powiatu brzeskiego przy partycypacji 50/50 przystępuje do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych. Prace realizowane będą w trzech miejscowościach: w Bielczy, w Borzęcinie i w Przyborowie.
W miejscowości Bielcza chodnik wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie w ciągu drogi powiatowej nr K1340 Mokrzyska – Radłów. Prace prowadzone będą na odcinku o długości 184 metry, począwszy od posesji nr 1 do istniejącego chodnika. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 165 tysięcy 600 złotych.
W Borzęcinie zadanie będzie realizowane w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska – Bielcza – Zaborów nr K1421 na odcinku o długości 316 metrów od istniejącego chodnika do tzw. Ciernia. W ramach realizowanych prac wykonana zostanie nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 110 tysięcy 600 złotych.
Realizowane w poprzednich latach prace będą kontynuowane również w Przyborowie. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową o długości 360 metrów zostanie wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr K1431 „Przyborów przez wieś”, na odcinku począwszy od istniejącego chodnika w kierunku „Końca”. Szacowany koszt budowy zamyka się kwotą 324 tysięcy złotych.
Wartość realizowanych prac, związanych z budową chodników zamknie się w sumie kwotą blisko 600 tysięcy złotych.

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Borzęcin.
– Przed kilkoma tygodniami rozpoczęły się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska – Bielcza. Na terenie gminy Borzęcin przebudowa prowadzona jest na długości 2 kilometrów 761 metrów. Gmina partycypuje finansowo w realizacji zadania w wysokości 20% kosztów wkładu własnego przebudowy dróg oraz 50 % kosztów wkładu własnego do budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Warysia i Borzęcina do kościoła.
Zakres przewidzianych do wykonania na terenie gminy Borzęcin robót obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, przebudowę przepustów
i odtworzenie rowów przydrożnych, wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50 – 6,00 metrów, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, budowę chodnika na odcinku o długości 255 metrów bieżących, utwardzenie poboczy i montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu.
Realizacja tej inwestycji, dzięki zastosowanej technologii wzmocni konstrukcję dróg, a poprzez przebudowę skrzyżowań usprawni komunikację co ma niebagatelny wpływ na poprawę komfortu przemieszczania się drogami.
Koszt prowadzonych na terenie gminy Borzęcin robót zamknie się kwotą 4 milionów 269 tysięcy 407 złotych. Na realizację inwestycji samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
– Gmina Borzęcin przystąpiła do realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej nr K250014 „Biedacz – Biadoliny” w miejscowości Bielcza. Droga ta stanowi dla mieszkańców skrót w komunikacji w kierunku Wojnicza i Tarnowa. Prace prowadzone są na odcinku przebiegającym przez teren gminy o długości 650 metrów. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, remont przepustów, odmulenie rowu, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy. Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 122 tysiące 179 złotych.
– W 2017 roku gmina Borzęcin opracowała dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z nowo wybudowaną drogą gminną Łazy – Rudy Rysie”. Zakres opracowania obejmował projekt drogi klasy L na długości 1,555 km z jezdnią o szerokości podstawowej 6,50 m (2×3,25 m) wraz ze ścieżką rowerową szerokości 2,0 m, rowami odwadniającymi i przepustami. Koszt opracowania dokumentacji zamknął się kwotą 142 tysiące 65 złotych. W grudniu ubiegłego roku Gmina uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
Na realizację inwestycji został przed kilkoma tygodniami złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa robót wynosi 5 milionów 542 tysiące 174 złote, z czego wnioskowana kwota dotacji to 4 miliony 405 tysięcy 739 złotych.
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w celu wyłączenia transportu ciężarowego o wysokim tonażu z drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin. Nowy ciąg komunikacyjny tworzy skrót do drogi wojewódzkiej nr 768, a poprzez nią do autostrady A-4 i drogi krajowej nr 79
w kierunku Warszawy, co tworzy realne przesłanki dla rozwoju działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych oraz dobry klimat dla inwestycji w dziale przemysłu i usług w bezpośrednim otoczeniu drogi.
– Trwają prace projektowe w zakresie budowy drogi gminnej pn.: „Do jezior”. Planowana inwestycja połączy drogę wojewódzką 964 z terenami poeksploatacyjnymi w Borzęcinie i będzie realizowana w ramach zadania „Wykorzystanie zasobów wodnych subregionu tarnowskiego dla wykreowania produktu turystycznego – Pojezierze”. Droga zostanie wybudowana na odcinku 750 metrów. W ciągu drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa odseparowana od ruchu pasem zieleni, względnie rowem.
Koszt opracowania projektu zamyka się kwotą 60 tysięcy 885 złotych.

Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
Realizowany jest kolejny etap doposażenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Aktualnie w Ośrodku przebywa 46 podopiecznych. Zakup umeblowania i niezbędnego sprzętu ma na celu niezbędne wyposażenie pokoi i zwiększenie limitu do 81 osób. Kwota zapisana w budżecie na ten cel to 300 tysięcy złotych.

Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu tarnowskiego etap I i II.
Gmina Borzęcin realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I i II”. Etap I obejmuje budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w miejscowości Waryś. Altana turystyczna wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku zostanie wykonana w pobliżu Domu Wiejskiego i budynku byłej szkoły. Działanie ma na celu stworzenie miejsca atrakcyjnego turystyczne i rekreacyjnie. W ramach projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego/grillowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, stół tenisowy, altana, ławki, stoły, stojaki na rowery i urządzenia zabawowe (huśtawka i zjeżdżalnia). Koszt inwestycji zamyka się kwotą 388 tysięcy 482 złotych, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 185 tysięcy 625 złotych.
II etap projektu zakłada budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w przysiółkach Borzęcin-Borek i Łazy. Altany turystyczne wraz z parkingami i miejscami wypoczynku zostaną wykonane w pobliżu stadionu w Borzęcinie-Borku i placu zabaw w Łazach. W ramach II etapu projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, altany, stół tenisowy, ławki, stojaki na rowery, stoły i urządzenia zabawowe. Koszt realizacji II etapu inwestycji zamyka się kwotą 518 tysięcy 811 złotych, a wartość dofinansowania to kwota 202 tysiące 500 złotych.

II Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej
Na Sesji Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 23 kwietnia br. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzęcin z przeznaczeniem na realizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej – Borzęcin 2018. Impreza odbędzie się w dniach 14-15 lipca, a w trakcie imprezy zaprezentuje się 9 zespołów.


ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast