Nie przegap
Strona główna » Felietony » Stan infrastruktury drogowej w powiecie brzeskim jest coraz lepszy

Stan infrastruktury drogowej w powiecie brzeskim jest coraz lepszy

14159681_862675950534274_1579955599_nRozmowa z Maciejem Podobińskim –  Przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej  i  Rolnictwa Rady Powiatu Brzeskiego.

Informator Brzeski. Kończy się realizacja dużych, drogowych inwestycji powiatowych, z dofinansowaniem Wojewody Małopolskiego i wsparciem gmin pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 K Gnojnik – Lipnica Dolna w miejscowościach Gnojnik i Gosprzydowa, wraz budową chodnika i ścieżki rowerowej w ms. Gosprzydowa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia – Uście Solne – Barczków wraz z budową chodnika w msc. Uście Solne”.

Maciej Podobiński. Termin zakończenia realizacji wskazanych inwestycji przewidziano na koniec września 2016 r. Finalnie obydwie drogi prezentują się naprawdę dobrze. Wykonywane są ostatnie prace. Szczególnie urokliwie w mojej opinii wygląda teraz (przy różnicy wzniesień) droga powiatowa w Gosprzydowej.  Nadmienię, że te inwestycje były bardzo potrzebne, z uwagi na bezspornie najgorszą  (do niedawna) jakość nawierzchni wskazanych dróg. Stąd zostały zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego kontynuację stanowi  Program Rozwoju Gminnej  i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 , do którego to programu w nowej perspektywie finansowej powiat również przygotował stosowne wnioski.

IB. Na ostatniej sesji Rada Powiatu Brzeskiego dokonała zmian w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

M.P. Istotnie. W wykazie programów, projektów i zadań ujęto m.in. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego wraz z rozbudową drogi gminnej i budową zjazdów publicznych”. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączna wartość projektu 113.160,00 zł. Jednostką realizującą będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku.

Ponadto zaplanowano i zapewniono finansowanie zadań pn. „Wykonanie projektów na budowę chodników w trybie „zrid” przy drogach powiatowych nr 1437 K Jadowniki-Porąbka Uszewska (ul. Podgórska w Jadownikach) oraz nr 1436 K Brzesko-Jadowniki-Okocim (ul. Witosa w Jadownikach)”. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączna wartość projektów 180.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku. Projekty współfinansowane będą do 50% wkładu przez Gminę Brzesko. Poprzez tryb „zrid” rozumiemy działanie na podstawie tzw. „spec ustawy” tj. Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

IB. Jaka jest perspektywa budowy chodnika na ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Na sesjach występowałeś aktywnie w sprawie przeprowadzenia odwodnienia, które pozwoli na zaprojektowanie chodnika na tej ulicy.

M.P. Rzecz jasna, aby móc przystąpić do prac projektowych niezbędne jest rozwiązanie problemu odwodnień. Dlatego na komisji merytorycznej Rady Powiatu zainicjowałem złożenie wniosku do budżetu Powiatu Brzeskiego na 2016 rok o zabezpieczenie wyodrębnionych środków finansowych z przeznaczeniem na wykup działki  o długim i wąskim profilu, która stanowi najlepsze prostopadłe połączenie ulicy Małopolskiej (w ciągu drogi powiatowej nr 1430,) z ulicą Boczną. Uchwałą Rady Powiatu, jak i uchwałą Rady Miejskiej zabezpieczono środki na wykup tejże działki. Wykup i uzyskanie zgód  mieszkańców (które były i są pozyskiwane) pozwoli wykonać znaczącą cześć prac odwodnieniowych, także w perspektywie w kierunku naturalnego cieku, jakim jest rzeka Uszwica, oraz umożliwi rozpoczęcie prac projektowych, w zakresie wykonania chodnika na ulicy Małopolskiej, którą cechuje bardzo duże natężenie ruchu.

IB. Poruszając się drogami powiatowymi w Gminie Brzesko można dostrzec  szereg wykonanych, lub będących w trakcie realizacji inwestycji. Dobry rok?

M.P. Wszystko wskazuje na to, że istotnie nie najgorszy. Aktualnie w Okocimiu i w granicach administracyjnych Brzeska wzdłuż ul. Okocimskiej realizowane jest zadanie pod nazwą „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1436 K (Brzesko, Okocim, Jadowniki) na odcinku Brzesko-Okocim.”  Pobocze jest dostosowywane do potrzeb pieszych na długości 1160 m. W ramach inwestycji nastąpi umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi, umocnienie pobocza, poprzez podbudowę z kruszywa łamanego, utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Przewiduje się oznakowanie grubowarstwowe. Ze względu na profil drogi i sporą różnicę wzniesień ustawiona zostanie również bariera ochronna i poręcze ochronne na ławie betonowej.
Nadmienię, że w latach 2015-2016 realizowano i nadal  prowadzi się inwestycje drogowo – chodnikowe przy drogach powiatowych w Jadownikach, Mokrzyskach  (ul. Wiślana), Buczu (ul. Szyszko Bohusza) i Wokowicach (gdzie prace trwają). Jeszcze w tym roku zostanie również wykonany remont chodnika w Sterkowcu od ronda w stronę Szczepanowa.

IB. Czy uda się wyremontować chodnik przy dworcu PKP na Słotwinie.

M.P. Dostrzegamy konieczność wyremontowania, a właściwie położenia nowego chodnika przy ulicy Dworcowej, w  ciągu  drogi  powiatowej  Brzesko-Mokrzyska.

Ze strony Zarządu Powiatu i radnych istnieje wola przeprowadzenia tej inwestycji jeszcze w tym roku.  Temat był również omawiany w komisjach merytorycznych i na ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego. Uzyskaliśmy informację ze strony Starosty, że jest szansa, iż chodnik może zostać zrealizowany jeszcze w bieżącym roku. Cenne było również zapewnienie, że gdyby okazało się to ze względów finansowych niemożliwe – będzie to jedna z pierwszych inwestycji w roku przyszłym. Zadecyduje sytuacja budżetowa, po uiszczeniu kwot za wykonawstwo dotychczasowych zadań. Bądźmy zatem dobrej myśli. Bezspornie warto doprowadzić otoczenie przydworcowe do takiego stanu, aby nie raziło poczucia estetyki. Dodam, że z ustaleń kosztorysowych wynika, że sama budowa chodnika może wiązać się z koniecznością wydatkowania kwoty blisko 100 000,00 zł.

Budująca jest okoliczność, że Starosta Andrzej Potępa umie słuchać i potrafi dostrzec potrzebę i zasadność inwestycji na terenach każdej z gmin Powiatu Brzeskiego. Zatem, zarówno w komisjach merytorycznych, jak i na forum Rady Powiatu rozmawiamy raczej nie o tym, czy wykonać jakieś zadanie inwestycyjne,  ale  kiedy,  w jaki sposób i jakim kosztem.

IB. Twoje najbliższe plany, związane z pełnioną funkcją.

M.P. Przeprowadzenie  wraz z komisją merytoryczną  kolejnego objazdu  dróg  z udziałem przedstawicieli  Zarządu  Dróg  Powiatowych,  w celu sprawdzenia  ich stanu i  stopnia  zaawansowania  prowadzonych  prac.

Dziękujemy za rozmowę.

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast