Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Wierzę, że najlepsze lata Gmina ma przed sobą”

„Wierzę, że najlepsze lata Gmina ma przed sobą”

wieslaw-kozlowski-wojt-gminy-debno– Panie Wójcie, jak ocenia Pan ubiegłoroczny poziom dochodów i wydatków?

– Jestem zadowolony z realizacji budżetu, gdyż udało się przeprowadzić wiele inwestycji. Pozyskaliśmy na nie środki unijne, inwestycje były finansowane również z innych, zewnętrznych źródeł.  Zarówno radni, jak i mieszkańcy są  zadowoleni z inwestycji, które zostały wykonane w 2015 roku przez Gminę na terenie ich miejscowości.

– W zeszłym roku wykonano jedną z największych ekologicznych inwestycji w historii Gminy Dębno – budowę kanalizacji i modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i Woli Dębińskiej. Co obejmowało to zadanie i ile kosztowało?

– Budowa kanalizacji to zawsze bardzo kosztowna, ale przede wszystkim niezbędna inwestycja. Zadanie kosztowało blisko 11 milionów złotych. Znaczna część – prawie osiem milionów – została pozyskana ze źródeł zewnętrznych, m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego przedsięwzięcia zostało wybudowanych kilkanaście kilometrów sieci grawitacyjnej i tłocznej. Poprzez tzw. zbiornik uśredniający rozbudowana została oczyszczalnia w Woli Dębińskiej. Ta technologia jest oparta na przyjęciu tej samej ilości ścieków przez 24 godziny. Niejednokrotnie w godzinach popołudniowych i w weekendy, słabo oczyszczone ścieki, z uwagi na niską efektywność maszyn, wpływały do potoku Niedźwiedź. Zbiornik wychwytuje nadmiar ścieków i sukcesywnie wpuszcza je na oczyszczalnię, dzięki czemu oczyszczane są one o wiele dokładniej, co jest zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska. Gruntownie zmodernizowano oczyszczalnię w Maszkienicach, która będzie przyjmować ścieki z Łysej Góry, Sufczyna Dolnego i Górnego, a w przyszłości Perły i Biadolin Szlacheckich.

– Efekt ekologiczny zrealizowanej inwestycji odczuwają wszyscy mieszkańcy.

– To prawda. Efekt ekologiczny jest zakładanym poziomem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, jaki przyniesie zainwestowanie środków finansowych w dane przedsięwzięcie inwestycyjne.W ujęciu praktycznym efekt ekologiczny jest rozumiany jako zmiana ilościowa zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przed i po realizacji zadania. Gmina Dębno, aplikując po środki unijne, zobowiązała się do podłączenia do sieci określonej liczby budynków oraz mieszkańców. W konsekwencji znacznie zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska. Składając wniosek, gmina zadeklarowała o podłączeniu ściśle określonej liczby mieszkańców, w odpowiednim czasie. W przypadku niezrealizowania zakładanego planu, wzrasta niestety ryzyko zwrotu środków.

– Gmina w bardzo dużym stopniu wykorzystała możliwość ochrony środowiska. Czy w przyszłości zamierza kontynuować budowę kanalizacji?

– Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji Dolnego Sufczyna, Perły i Biadolin Szlacheckich będzie kompletna już za kilka tygodni. Ponadto projektowany jest odcinek tłoczny i grawitacyjny w  Maszkienicach, ponieważ do oczyszczalni w tej miejscowości będą przyłączeni kolejni mieszkańcy. Z tego też powodu rozbudowano oczyszczalnię. Zakładamy wykonanie kanalizacji w Jastwi na tzw. Lesisku, w Dołach i w Porąbce Uszewskiej „na Rogal” – jest już przygotowywana dokumentacja. Skanalizowany zostanie kolejny odcinek w Łysej Górze „Na Pańskie”. W Porąbce Uszewskiej i Sufczynie dobudowywane również będą odcinki sieci, które nie zostały wykonane z różnych powodów.

–Po realizacji tych planów gmina w pełni zasłuży na tytuł lidera w gospodarce wodno ściekowej.

– Na pewno wskaźnik skanalizowania gminy w stosunku do powiatu i województwa kształtuje się na wysokim poziomie. W gminach miejskich kanalizacja działa od wielu lat,  natomiast jeżeli chodzi o gminy wiejskie – myślę, że jesteśmy w czołówce Małopolski.

– Zaplanowano modernizację obiektów użyteczności publicznej, m.in. szkół, która przyniesie gminie oszczędności. Jaki jest zakres prac i w jaki sposób wykonanie inwestycji przełoży się na budżet?

– Planujemy wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej oraz Zespołu Szkół w Sufczynie, Publicznego Przedszkola w Łoniowej, jak również Urzędu Gminy do końca 2017 r. Wymienione zostaną stare kotły, kaloryfery, stolarka okienna, docieplone ściany. Koszt tych inwestycji szacowany jest na prawie trzy miliony złotych. Po wstępnej weryfikacji, projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez forum subregionalne. Dofinansowanie będzie się kształtować mniej więcej w granicach od 45 do 60 procent. W tym momencie przyjęto wstępną wartość dofinansowania, która na etapie oceny merytorycznej wniosku może ulec zmianie. Wykonanie termomodernizacji przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i gazowej. Wzrośnie komfort pracy oraz przyswajanie wiedzy przez dzieci oraz młodzież, ponieważ sale będą lepiej ogrzewane.

– Termomodernizacja wpłynie również na estetykę budynków.

– Zgadza się. Będzie znacznie ładniej, gdyż budynki otrzymają nową elewację i kolorystykę, a tym samym zaprezentują się jako całkiem nowoczesne obiekty.

– Bliska jest Panu edukacja, gdyż przez wiele lat był Pan nauczycielem. Obecnie, pełniąc funkcję Wójta, inwestuje Pan w tym obszarze. Jakie są plany?

– Jak doskonale wiemy, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało reformę oświaty. Pewne plany, które miałem, startując na wójta, muszę z tego względu zweryfikować. Zabiegałem o budowę hali przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej, natomiast analizując propozycję zmian  w oświacie, muszę zweryfikować te zamierzenia. Czas, który Ministerstwo Edukacji Narodowej dało samorządom na dokonanie zmian, wykorzystamy w pełni. W siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne.
Trwa rozbudowa szkoły w Łoniowej, która jest placówką z tradycjami. Z zewnątrz budynek jest ładny, zabytkowy, ale nie do końca sprzyjający odpowiedniej edukacji dzieci, dlatego dobudowujemy tam kilka klas, aby podnieść standard nauczania. Aktualnie w wielu placówkach oświatowych trwają remonty. Ponadto wystąpiliśmy z wnioskiem na zmianę nawierzchni asfaltowych na poliuretanowe przy szkolnych boiskach (w czterech miejscowościach – Jaworsku, Niedźwiedzy, Łoniowej i Woli Dębińskiej) oraz doposażenie ich w odpowiedni sprzęt.

– Inwestycje w edukację rozwijają się na wielu płaszczyznach. Po raz pierwszy zorganizowano turniej rowerowy, gmina włączyła się także do programu „Już pływam”.  Nie mówiąc już o wielu konkursach, które odbywają się w szkołach. Czym jest spowodowana troska o najmłodszych?

– Gmina bez dzieci jest gminą wyludnioną, natomiast aby zachęcić mieszkańców do osiedlania się, trzeba im stworzyć odpowiednią infrastrukturę i warunki. Jeżeli rodzice czy młode małżeństwa szukają miejsca na osiedlenie się, kierują się dostępnością miejsc w przedszkolach, możliwością skorzystania z placu zabaw, odległością od szkoły. W pierwszej kolejności rodzic ocenia potrzeby dziecka. Powstały nowe place zabaw, przedszkola zostały doposażone w sprzęt, narzędzia do pracy dydaktycznej, zabawki, zmodernizowano zaplecza kuchenne i sanitariaty. W 2015r. placówki zostały doposażone w wysokości prawie 600 tysięcy złotych. W tym roku doposażyliśmy przedszkola w Porąbce Uszewskiej, Woli Dębińskiej, Maszkienicach i Łoniowej.
W ostatnich miesiącach zakończono prace przy budowie i doposażeniu placów zabaw przy szkole podstawowej w Niedźwiedzy i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach. Do końca bieżącego roku zostanie również wybudowany plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej. Wykonane inwestycje dają możliwość spędzania czasu aktywnie także na świeżym powietrzu. Wspólna zabawa rozwija i sprzyja integracji.

– W gminie ruszyła realizacja Programu Pierwszej Pomocy. Na czym on polega?

– Realizacja Programu Pierwszej Pomocy polega na tym, że corocznie uczniowie klas trzecich gimnazjum biorą udział w cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych – przygotowanych przez specjalistów ratownictwa medycznego – w udzielaniu pierwszej pomocy. Następnie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.
Po zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy. Wiedza zdobyta jest niezbędna, aby w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia drugiej osoby, fachowo udzielić pomocy oraz wiedzieć, w jaki sposób się zachować.

– Gmina kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, remontuje drogi, buduje chodniki, współpracuje z samorządem powiatu, województwa z zakresu infrastruktury drogowej. Jakie prace zostaną zrealizowane w tym roku?

– Zmotoryzowanych najbardziej zainteresuje modernizacja dróg, chociaż dodam, że po pewnym czasie radni wnioskują, aby na tych nowych odcinkach robić progi zwalniające, gdyż kierowcy za szybko jeżdżą.
Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, złożyliśmy sześć wniosków – na prawie cztery miliony złotych – na modernizację następujących dróg: Jaworsko przez Wieś, Dębno Granice, Łysa Góra Zamieście, Maszkienice Zajazie, jak również Niedźwiedza i Sufczyn. Odebrane zostały już inwestycje w Dębnie, Niedźwiedzy, Jastwi, niedługo będą również zakończone prace w Woli Dębińskiej, Sufczynie i w Dołach. Mam nadzieję, że w chwili wykonania wszystkich prac, będziemy mieli zmodernizowanych około 10 km dróg. Polepszyliśmy bezpieczeństwo i komfort oczekujących na przyjazd komunikacji zbiorowej – stawiając dziewięć nowych wiat przystankowych. Znajdują się one w Maszkienicach, Perle, Biadolinach, Dębnie, Dołach, Jastwi i w Jaworsku. W ubiegłym roku postawiliśmy takich siedem. Zakończono budowę chodnika w Dębnie, który poprawi bezpieczeństwo, a także będzie pewnym ułatwieniem dla zwiedzających i przyjeżdżających do zamku, czy do kościoła. Jest to prawie 440 metrów. Po ukończeniu prac turyści będą zaś mogli swobodnie się przemieszczać. W ostatnich dniach zrealizowano prace przy drodze powiatowej w Biadolinach Szlacheckich, gdzie współfinansujemy budowę chodnika razem z powiatem. Niedługo rozpoczną się też prace przy drodze powiatowej w Dębnie w kierunku Porąbki Uszewskiej. Łączna długość tych chodników będzie wynosić ok. 1,5 kilometra.

– Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to nie można pominąć tematu Ochotniczych Straży Pożarnych.  Skuteczność akcji często jest uzależniona od odpowiedniego sprzętu, a także infrastruktury. W tym roku zaplanowali Państwo modernizację niektórych remiz.

– Tak. Poza tym, że inwestujemy w poprawę infrastruktury, to Gmina wspomaga również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez udział w szkoleniach.
Ochotnicze Straże Pożarne, aby dobrze mogły udzielać pomocy, muszą mieć odpowiednie zaplecze. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, w ubiegłym roku wyremontowaliśmy budynek jednostki OSP w Perle. W tym roku, z funduszu sołeckiego, jak również z gminnego budżetu, zostało tam wykonane centralne ogrzewanie. Na taką samą inwestycję przekazaliśmy też środki do OSP w Niedźwiedzy. W najbliższych dniach, przy współfinansowaniu z Programu „Małopolskie Remizy”, rozpoczniemy remont OSP w Jaworsku, w którym zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwi – także garażowe, toalety, wykonana elewacja. Koszt zadania wynosi niespełna 200 tysięcy złotych.
Myślimy również o zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Aktualnie jestem po wstępnych rozmowach z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i otrzymałem zapewnienie o otrzymaniu dofinansowania na zakup samochodu dla jednostki OSP w Dębnie, która jest w systemie ratownictwa krajowego.

– Gmina nawiązała współpracę z Zakładem Karnym w Tarnowie. Proszę powiedzieć, jakie prace wykonują osadzeni?

– Dotychczas osadzeni w zakładach karnych nie pracowali na terenie Gminy Dębno. Warto podkreślić, że więźniowie wykonują swoją pracę bardzo fachowo, rzetelnie, sumiennie. I jest to pewien sposób na ich integrację ze społeczeństwem, gdyż za parę dni, za kilka miesięcy wychodzą na wolność. Współpraca się opłaca, ponieważ gmina finansuje tylko przywóz więźniów. Wszystkie prace, które zostają im zlecane, są wykonywanie nieodpłatnie.
W ubiegłych tygodniach wykoszono pobocza, wykonano prace przy porządkowaniu  i oczyszczaniu rowów oraz przepustów. Obecnie więźniowie pracują w jednostkach szkolnych – skończyli malowanie klas i korytarzy w Maszkienicach oraz w Niedźwiedzy. Zlecane są inne prace, z którymi niejednokrotnie borykają się sołtysi, gdyż nie dysponują odpowiednimi pracownikami.

– Gmina, oprócz dbania o infrastrukturę, musi także dbać o rozwój kultury. W Dębnie oraz w okolicznych miejscowościach odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, które przyciągają nie tylko mieszkańców, ale także gości. Co gmina zamierza zrobić, aby cały czas wykorzystywać potencjał turystyczny?

– Walory turystyczne gminy są podkreślane w różny sposób, choćby poprzez imprezy plenerowe: Krakowiaczek, Święto Łopołki, Biesiadę Agroturystyczną, dożynki, powitanie lata, festyn solanki. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Nie ma miejscowości, która by nie robiła czegoś pożytecznego w kwestii kultury dla swoich mieszkańców. Każde sołectwo, nawet te, które w ostatnich latach nie miały takiej inicjatywy, teraz same wychodzą z pomysłem organizacji pikniku. Mieszkańcy mają możliwość odpoczynku w gronie znajomych i przyjaciół, obejrzenia występów najmłodszych i wysłuchania dobrej muzyki. Nie tylko zwiedzanie Zamku, czy wizyta w zabytkowym obiekcie sakralnym, przyciąga turystów, ale również taką okazją są imprezy okolicznościowe, turnieje, spotkania. Już teraz chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w XX Jubileuszowym Turnieju Rycerskim, który odbędzie się 18 września.

– Sporo zamieszania, nawet w ogólnopolskich mediach, wywołała sprawa odbioru i wywozu śmieci w Gminie Dębno. Brzeskie Zakłady Komunalne, które wygrały przetarg, nie podpisały umowy – co oznaczało, że gmina zmuszona była szukać nowego odbiorcy tych odpadów.

– Z perspektywy czasu powiem, że Gmina Dębno poradziła sobie bardzo dobrze z tą sytuacją. Nieoczekiwane odstąpienie od podpisania umowy z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi spowodowało brak konieczności wymiany kontenerów. Kwotowo zamknęliśmy się w tych samych pieniądzach. Odstępując od umowy, Brzeskie Zakłady Komunalne nie otrzymały zwrotu wadium, to znaczy nie została im zwrócona kwota, zapłacona przed złożeniem oferty.

– Obejmując stanowisko Wójta Gminy zapowiedział Pan wiele zmian w urzędzie, które mają ułatwić życie mieszkańcom. Został przeniesiony m.in. punkt obsługi klienta. Czy wprowadzone rozwiązania się sprawdziły i czy widzi Pan jeszcze jakieś niedociągnięcia, które warto poprawić?

– Tak, przychodząc do Urzędu Gminy miałem pewną wizję. Wielokrotnie mieszkańcy mówili mi, że trudno im jest wychodzić na pierwsze piętro, aby złożyć dokumenty. Pierwszym moim zrealizowanym postulatem mieszkańców było przeniesienie dziennika podawczego na parter. Bardzo dobrze się tam sprawdza i nie słyszałem, żeby ktoś miał jakieś uwagi co do tej decyzji. Dziennik podawczy działa również jako punkt informacyjny. Przedtem mieszkaniec nie miał tak łatwego dostępu do informacji i czasami błądził po urzędzie, bo nie każdy wiedział, gdzie ma się udać i czy zastanie daną osobę. Cały czas staram się, aby pracownicy urzędu się rozwijali. Nie jest to żadną tajemnicą, że pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego poprzez wprowadzenie osób z zewnątrz (tzw. „tajnych klientów”) badany był poziom i sposób obsługi klientów przez urzędników. Nie wszystkie wyniki są zadowalające, dlatego w konsekwencji przeznaczyliśmy pieniądze na szkolenia pracowników tam, gdzie pewne procedury jeszcze są do poprawienia, aby klient, który przychodzi
z zewnątrz, wychodził w pełni profesjonalnie obsłużony.

– Analizując oświadczenia majątkowe poszczególnych wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast zauważyć można, że jest Pan prawdopodobnie najmniej zarabiającym wójtem na terenie całego kraju. Z czego to wynika?

Kiedy podejmowałem decyzję o starcie w wyborach na Wójta Gminy Dębno, planowałem wprowadzić w urzędzie oszczędności. Jeszcze przed objęciem stanowiska wiedziałem, że nie planuję mieć etatowego zastępcy. Dlatego też połączone zostały stanowiska Głównego Księgowego Urzędu Gminy i Zastępcy Wójta, a także Sekretarza Gminy i Kierownika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Jednak oszczędzać chciałem nie tylko na pracownikach, ale też na sobie. Stąd decyzja o obniżeniu mojego wynagrodzenia. Nigdy nie planowałem zostać wójtem dla pieniędzy.

– Ostatnie lata to dynamiczny rozwój gminy. Jakie samorząd ma plany, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, który generuje nowe miejsca pracy dla mieszkańców oraz dochód do budżetu gminy z podatków?

– W ostatnich latach gmina pozyskuje nowych inwestorów. Jesteśmy na etapie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, związanej z wyznaczeniem nowych terenów pod inwestycje. Obecnie jest ich niewiele, gdyż miejscowy plan mamy z 2004 roku. Plany z 2004 roku do dzisiejszych realiów nie można wykorzystać w pełni, dlatego w ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę, wyłoniliśmy firmę, która przygotowuje nowe studium i na jego podstawie będziemy robić nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Mamy wielu inwestorów, którzy są chętni prowadzić swoje inwestycje na terenie naszej gminy. Chociażby nawet przy dawnej E4, po prawej stronie jadąc w stronę Brzeska, powstają nowe zakłady przemysłowe i produkcyjne. Dwóch inwestorów już rozpoczęło budowę, a trzeci jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Aktualnie jest tam droga żwirowa. Została ona wytyczona i wysypana odpowiednim kruszywem. Ze strony gminy Dębno był to koszt około 50 tysięcy złotych, natomiast mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zwróci. W przyszłości położona zostanie nakładka asfaltowa.

– Warto też zapytać o rządowy program „500+”. W jaki sposób przebiega jego realizacja w Gminie Dębno?

– Z informacji uzyskanych od dyrektor GOPS Dębno wynika, że nie było żadnych problemów. Fundusze spływają i są systematycznie wypłacane. Jest to bardzo duża pomoc dla rodzin.

– Ostatnie pytanie. Przed samorządami wielkie wyzwanie – nowe rozdanie unijnych pieniędzy. Na jakie zadania gmina chce pozyskać pieniądze?

– Jak wcześniej powiedziałem, gmina chce pozyskać środki na modernizację dróg, termomodernizację placówek oświatowych, remont  biblioteki (na ostatnie zadanie mamy już  przyznaną odpowiednią kwotę, ale termin realizacji to 2018 rok), boiska sportowe, parkingi. Chcemy wybudować również parking przy dworcu PKP w Biadolinach Szlacheckich (na dzień dzisiejszy trwają tam prace projektowe). Ze środków subregionalnych chcemy pozyskać pieniądze na budowę parkingu w Łysej Górze. Dofinansowanie przeznaczone zostanie  na montaż siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół szkół, budowę placów zabaw i doposażenie jednostek OSP. Zostały już złożone karty projektu dotyczące wymiany kotłów węglowych na bardziej przyjazne środowisku. Samorząd aplikował będzie w konkursie „Edukacja dla szkół prowadzących kształcenie ogólne”, aby rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki, jednocześnie korzystając z możliwości doposażenia szkół w niezbędny sprzęt multimedialny.
W najbliższym czasie Gmina zamierza kontynuować realizację gospodarki wodno-ściekowej aplikując o środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Biadolinach Szlacheckich, Perle i Sufczynie Dolnym.

– Życzę powiedzenia w realizacji założonych planów i dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję.

IB

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast