Nie przegap
Strona główna » Region » Bochnia. Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

Bochnia. Ponad 31,5 miliona złotych na inwestycje w 2018 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni uchwalono budżet na 2018 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Budżet powiatu na 2018 rok zakłada:

• kwota planowanych dochodów:

– dochody bieżące – 92 055 419,24 zł (w roku 2017:  93 689 219,54  zł )

– dochody majątkowe – 14 910 091, 86 zł.

• kwota planowanych wydatków:

– wydatki bieżące 89 335 748, 75 zł (w roku 2017: 101 977 186,54 zł)

– wydatki majątkowe – 31 511 033,22 zł.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu bocheńskiego na rok 2018.:

1. Transport i łączność – 17 447 777, 81 zł a najważniejsze zadania to:

– rozbudowę drogi powiatowej w Siedlcu, Gierczycach oraz Nieszkowicach Małych – 2 999 999,83 zł.

– rozbudowę drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania w Grabiu i Lubomierzu – 2 998 866,59 zł.

– rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Bochnia – Gawłów – 2 940 882, 43 zł.

– rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Lipnica Murowa – Żegocina – 5 013 529,20 zł.

– przebudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów – 1 011 798 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa – 516 991, 16 zł. w ramach czego przewidziana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Windakiewicza 9 oraz remont drogi dojazdowej do terenu byłej kopalni w Siedlcu.

3. Działalność usługowa – 3 061 031, 77 zł. – realizacja projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

4. Administracja publiczna – 53 000zł. z przeznaczeniem na prace konserwacyjne w Archiwum.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 000 zł. w tym 40 tys. dla Komendy Powiatowej Policji i 46 tys. dotacje dla OSP.

6. Oświata i wychowanie – 3 173 784, 48 zł. w tym m.in. :

– głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2 024 099,93 zł.

– Małopolska Chmura Edukacyjna – 500 000 zł.

– Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy – 65 885,11 zł.

– remont wraz z modernizacją budynku warsztatów szkolnych w Łapanowie na potrzeby utworzenia Centrum Kuchni Regionalnej – 287 799, 44 zł.

– przebudowa boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni – 125 000 zł.

– remont podejścia i chodników przy  budynku SOSW na ul. Stasiaka – 110 000 zł.

7. Ochrona zdrowia – 450 000 zł. w tym przebudowa i modernizacja kuchni szpitalnej oraz remont chodników.

8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 000 zł. na remont ogrodzenia i kostki wokół PUP.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 200 zł. – przebudowa parkingu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i hydroizolacja budynku Domu Dziecka.

10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000zł. – dotacje na renowacje obiektów zabytkowych.

11. Kultura fizyczna – 6 576 248 zł. przeznaczone na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną.

Ponadto Rani uchwalili plan pracy i kierunki działania  Rady Powiatu w Bochni na 2018 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

sp