Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Borzęcin / Projekt budżetu z perspektywami

Borzęcin / Projekt budżetu z perspektywami

15 listopada br. wójt gminy Janusz Kwaśniak przedłożył Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu gminy Borzęcin na 2019. Aktualnie komisje Rady Gminy pracują nad jego ostatecznym kształtem. Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 38 milionów 305 tysięcy 730 złotych, a po stronie wydatków kwotą 36 milionów 899 tysięcy 674 złotych. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1 milion 406 tysięcy 56 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Na inwestycje zapisano w projekcie budżetu kwotę 4 milionów 212 tysięcy 539 złotych, co stanowi 11,42 % wydatków budżetu ogółem.

– Projekt budżetu na 2019 rok zakłada realizację szeregu inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy. Został tak skonstruowany, aby zapewnić zrównoważony rozwój. Stąd niemal w każdej miejscowości planowana jest realizacja mniejszych, czy większych inwestycji. Kwota wydatków majątkowych nie jest ostateczna, gdyż już dzisiaj wiemy, że gmina otrzyma z budżetu państwa dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę drogi gminnej „Zagórze” w kwocie 3 miliony złotych. Spodziewamy się również wiosną 2019 roku promesy na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zapowiadając, że to będzie bardzo dobry pod względem inwestycji rok.

– W konsekwencji pozyskanych dotacji ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe przekroczą w trakcie przyszłego roku budżetowego kwotę 10 milionów złotych.

Największą pozycję w budżecie na 2019 rok stanowi pomoc społeczna i rodzina, na którą w przyszłorocznym budżecie zapisano 12 milionów 647 tysięcy 288 złotych. Na oświatę, łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano 11 milionów 361 tysięcy 35 złotych. 4 miliony 212 tysięcy 539 złotych przeznaczono na wydatki majątkowe. W ramach planowanych na 2019 rok inwestycji przewiduje się m.in.: budowę drogi gminnej „Zagórze” w Przyborowie oraz drogi wewnętrznej „Działki V” w Borzęcinie, odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie, budowę chodników w Borzęcinie Dolnym i Borzęcinie Górnym, II etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Borzęcin, remont i modernizację budynku Domu Ludowego w Borzęcinie, rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym, zagospodarowanie Centrum Wsi Łęki, renowację cmentarza wojennego w Bielczy, zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Bielcza, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej, remont dachu na budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie, II etap remontu boiska sportowego Victorii Bielcza, budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym, budowę altany przy budynku Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, dalszą realizację projektu wymiany pieców, wykonanie projektu rozbudowy budynku szatni na boisku sportowym w Przyborowie i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

borzecin.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Czeslaw Siekierski – Życzenia Bożonarodzeniowe

Czesław Siekierski – Życzenia Bożonarodzeniowe

Opublikowany przez Informator Brzeski Środa, 19 grudnia 2018