Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Borzęcin: Czy powstanie olbrzymia indycza ferma?

Gmina Borzęcin: Czy powstanie olbrzymia indycza ferma?

Od kilku dni atmosferę w Przyborowie (Gmina Borzęcin) rozgrzewa informacja o planowanej przez inwestora z Brzeska budowie fermy indyczej. Wielkość obiektu: 5 obiektów zlokalizowanych na terenie o powierzchni blisko 10 hektarów oraz ponad 8000 ptaków hodowanych głównie dla jaj budzą sporo emocji. Pojawiają się argumenty związane ze znaczną uciążliwością zapachową tak dużego obiektu oraz bezpieczeństwem epidemiologicznym. 

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił na jednym z portali społecznościowych wójt Gminy Borzecin – Janusz Kwaśniak. Treść oświadczenia zamieszczamy poniżej.

W związku z zapytaniami mieszkańców Przyborowa, jak również pojawiającymi się sprzecznymi ze stanem faktycznym informacjami w zakresie prowadzonego na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pięciu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą – hodowla ferm stad rodzicielskich indyków w msc. Przyborów w gminie Borzęcin”, informuję co następuje:

1. Wójt, jako organ działa w interesie publicznym, w szczególności w interesie i na rzecz dobra mieszkańców.

2. W przypadku złożenia wniosku do tut. Urzędu, Gmina ma obowiązek procedowania w przedmiocie sprawy celem rozpatrzenia wniosku w myśl obowiązujących przepisów. Stąd wszczęcie, na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pięciu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą – hodowla ferm stad rodzicielskich indyków w msc. Przyborów w gminie Borzęcin”, o którym, zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformowano strony postępowania i mieszkańców.

3. Żadne decyzje w sprawie budowy fermy nie zostały wydane. Procedura administracyjna, mająca na celu rozpatrzenie wniosku została rozpoczęta wszczęciem postępowania w dniu 21 sierpnia br. (obwieszczenie dostępne tutaj: http://www.borzecin.pl/…/9971-obwieszczenie-wojta-gminy-bor…). W ramach procedury wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jako, że ta opinia jest konieczna, ale nie wiążąca dla wójta, niezależnie od jej treści, mając na uwadze charakter wnioskowanej inwestycji zamierzam zobowiązać inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym przeprowadzenia stosownych badań i analiz.

4. W toku wszczętego postępowania zostaną przeprowadzone niezbędne konsultacje społeczne celem zasięgnięcia opinii mieszkańców w sprawie. Zebranie wiejskie dot. wniosku inwestora planowane jest na dzień 16 września br.. Mam nadzieję, że weźmie w nim udział inwestor lub jego pełnomocnik celem udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz wyjaśnienia szczegółów planowanej inwestycji.

5. Strony postępowania, zgodnie z zapisami KPA mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

6. Informuję ponadto, że w dotychczasowej praktyce Urzędu Gminy Borzęcin, którym kieruję od 20 lat nie zdarzyło się, aby na wniosek inwestora została wydana korzystna dla niego decyzja administracyjna wbrew lub z pominięciem interesu zbiorowego mieszkańców.

Powyższe informacje i inne szczegóły w zakresie toku postępowania w związku z wnioskiem inwestora przekazałem na spotkaniu z delegacją mieszkańców Przyborowa, którą miałem przyjemność gościć w poniedziałek, 3 września w Urzędzie Gminy.

Planowana lokalizacja: działki nr ewid.: 2503, 2507/2, 2507/3, 2509/4, 2510/4, 2514, 2515, 2523, 2527, 2531, 2533, 2540/2, 2541, 2542/1, 2542/2, 2544, 2551, 3110, 3167/2, 3168/1, 3168/2 miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin.

 

IB / fb Janusz Kwaśniak

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl