Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Borzęcin z Programem Rewitalizacji

Gmina Borzęcin z Programem Rewitalizacji

Gmina Borzęcin opracowała Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022, który w dniu 19 września 2018r. został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Małopolskiego, prowadzonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Uzyskanie wpisu do ww. wykazu stanowi niezbędny warunek pozwalający na ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadań w ramach niektórych działań RPO, w tym w konkursie w zakresie działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich RPO WM 2014-2020, w ramach którego gmina Borzęcin złożyła wnioski na realizację dwóch projektów: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” oraz „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123”.

– W ramach „Odnowy Obszarów Wiejskich” gmina zabiega o dofinansowanie realizacji projektów przebudowy i rozbudowy remiz OSP w Borzęcinie Dolnym i Borzęcinie Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu na łączną kwotę 3 miliony 464 tysiące 892 złote. Wartość planowanych w tym zakresie robót, w myśl opracowanych projektów, na które uzyskano pozwolenia budowlane zamyka się kwotą 6 milionów 429 tysięcy 851 złotych. Obydwa wnioski przeszły na chwilę obecną ocenę formalną i czekają na ocenę merytoryczną i finansową. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kwartale 2018 roku – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Głównym celem Gminnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, jako przestrzeni życiowej i zawodowej oraz ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru połączone z podniesieniem atrakcyjności przestrzeni dla turystów i inwestorów. Działania zaplanowane na obszarze rewitalizacji zorientowane są przede wszystkim na aktywizację społeczności lokalnej poprzez rozszerzenie pracy socjalnej, współpracę różnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością społeczną w gminie oraz instytucji działających w szerszym obszarze polityki społecznej, takich jak kultura, oświata czy bezpieczeństwo.

– Działania o charakterze społecznym polegać będą na wzmocnieniu postaw aktywnych w sferze społecznej i indywidualnej, tworzeniu systemu wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem postaw przedsiębiorczych i prospołecznych wśród lokalnej społeczności – tłumaczy Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin.

Głównym celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zmiana dotychczasowych funkcji i dostosowania terenu oraz znajdujących się tam obiektów do nowych potrzeb w zakresie usług, turystyki, rekreacji, kultury i oświaty.

– Realizacja zamierzeń rewitalizacyjnych przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji występujących pomiędzy rozwojem obszaru rewitalizacji Gminy Borzęcin w odniesieniu do ośrodków o podobnym potencjale społeczno – gospodarczym w regionie – wyjaśnia Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. – Obszar rewitalizacji gminy Borzęcin, składa się z 5 odrębnych podobszarów, i są to tereny centrów sołectw zaklasyfikowanych do obszaru zdegradowanego, tj.: Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego, Jagniówki oraz Bielczy i Przyborowa. Obszar rewitalizacji został wyznaczony w ścisłych centrach miejscowości, gdzie występuje gęsta zabudowa oraz wysokie zagęszczenie ludności. Na tego typu obszarach istnieje wysokie ryzyko występowania problemów społecznych, ale też duża szansa na ich wyeliminowanie lub ograniczenie wskutek procesu rewitalizacji – dodaje.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w podobszarze Borzęcin Górny podejmowane będą między innymi takie działania inwestycyjne jak: rozbudowa i przebudowa budynku Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123, modernizacja Domu Ludowego w Borzęcinie, wzrost atrakcyjności turystycznej Subregionu Tarnowskiego – etap I i II, Zintegrowany Produkt Turystyczny „Trasy Rowerowe Pogórza”- budowa tras rowerowych i infrastruktury na terenie Gminy Borzęcin.

W ramach GPR w podobszarze Bielcza podejmowane będą m.in. takie działania inwestycyjne jak: modernizacja boiska sportowego, remont Kościoła w Bielczy wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego nr A-384 z dnia 8 czerwca 1995 roku, renowacja istniejącego obiektu celem utworzenia „Interaktywnej Stodoły” z przeznaczeniem dla realizacji funkcji społecznych, wzrost atrakcyjności turystycznej Subregionu Tarnowskiego – etap I i II, Zintegrowany Produkt Turystyczny „Trasy Rowerowe Pogórza”- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Borzęcin.

W ramach GPR w podobszarze Borzęcin Dolny planuje się m.in. realizację następujących zadań inwestycyjnych: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych dla wykreowania markowego produktu turystycznego – zagospodarowanie akwenów pożwirowych, modernizacja boiska szkolnego z położeniem nawierzchni poliuretanowej (lub sztucznej trawy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach GPR w podobszarze Jagniówka podejmowane będą m.in. następujące działania inwestycyjne: rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Jagniówce z rozszerzeniem funkcji OSP o działalność kulturalno-oświatową, wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych dla wykreowania markowego produktu turystycznego – zagospodarowanie akwenów pożwirowych.

W ramach GPR w podobszarze Przyborów planuje się m.in. realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych, jak: zagospodarowanie terenu poprzemysłowego (żwirownia Borek – Łagosz) na terenie Przyborowa z nadaniem nowych funkcji publicznych „Centrum Rekreacyjno- Wypoczynkowe Łagoszówka”, przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie „Błękitni” w Przyborowie.

ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast