Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Gmina Borzęcin. Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”

Gmina Borzęcin. Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”

31 marca 2019 roku zakończyła się realizacja partnerskiego projektu pn. „E-urzędy w województwie małopolskim”, realizowanego w ramach poddziałania 2.18 PO WER przez Euro Innowacje sp. z o.o. jako partnera wiodącego wspólnie z Gminami: Borzęcin, Brzesko, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice, Racławice, Słaboszów oraz CWA S.A. pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu była poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w ośmiu urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zad.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta, doskonalenie kompetencji kadr w obszarze: podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 1 milion 489 tysięcy 344 złotych, z czego dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota 1 milion 248 tysięcy 384 złote.

Poniżej prezentujemy efekty w ujęciu liczbowym, uzyskane w ramach projektu przez gminę Borzęcin:

– 156 048,00 zł – wartość dofinansowania ze środków UE pozyskanego na realizację wydatków poniesionych w ramach budżetu projektu,

– 16 – liczba miesięcy realizacji projektu,

– 19 992,00 zł – wartość sprzętu IT zakupionego w ramach projektu,

– 7 – liczba formularzy elektronicznych do kart usług (zgodnych ze standardem ePUAP Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów) utworzonych i opublikowanych w CRWD,

– 1 system dziedzinowy w zakresie podatków i opłat zintegrowanych z ESOD,

– 1 e-portal dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat wdrożonych w JST oraz zintegrowanych z elektronicznymi obiegami dokumentów (ESOD) i systemami dziedzinowymi (SD) do obsługi podatków i opłat,

– e-Portal Inwestora wdrożony w JST,

– 1 narzędzie zarządcze do monitorowania satysfakcji klienta wdrożone w JST,

– 1 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów wdrożony oraz zintegrowany z e-PUAP i systemem dziedzinowym w zakresie podatków i opłat,

– 83 – ilość dni specjalistycznych szkoleń modułowych dla pracowników JST,

– 664 – ilość zrealizowanych godzin szkoleń w ramach projektu,

– 26 – liczba pracowników JST, którzy ukończyli szkolenia w ramach projektu i uzyskali certyfikaty potwierdzające uzyskanie kompetencji i kwalifikacji.

[gall, rb] / borzecin.pl