Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko, tel. 14 66 31 603, fax 14 68 63 007
www.zsp2.edu.pl, e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

RANKING 2017 – BRĄZOWA TARCZA
TECHNIKUM – 249 MIEJSCE W POLSCE

RANKING 2018 – BRĄZOWA TARCZA
TECHNIKUM – 232 MIEJSCE W POLSCE

Typy Szkół:
Technikum – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 2 letnie dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK ELEKTRYK
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– eksploatowanie instalacji elektrycznych,
– eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach z branży elektroinstalacyjnej, elektrycznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– obsługa i programowanie falowników,
– uprawnienia eksploatacyjne SEP,
– komputerowe wspomaganie projektowania,
– elektrotechnika pojazdowa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– elektrownie, zakłady energetyczne, kopalnie, huty, kolej,
– firmy naprawiające sprzęt elektryczny, zakłady usługowe i naprawcze AGD,
– firmy elektroinstalacyjne, budownictwo mieszkaniowe i  szeroko rozumiany przemysł (przy konserwacji i utrzymaniu linii produkcyjnych),
– firmy projektujące i montujące instalacje alarmowe,
– własna działalność gospodarczo-usługowa.

TECHNIK MECHATRONIK
www.zsp2.edu.pl/mechatronik

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych, pracownia robotyki i układów manipulacyjnych, pracownia hydrauliki.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
– wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
– wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
– eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
– tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
– programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, (umiejętność programowania sterowników PLC: Easy Moeller, Need Relpol – obsługa i programowanie robota przemysłowego Kawasaki w trybie Block Teaching – na poziomie podstawowym/średnim).

Praktyka:
Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– projektowanie i eksploatacja napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych,
– obsługa i programowanie falowników,
– projektowanie robota mobilnego,
– elektrotechnika pojazdowa,
– programowanie sterowników PLC,
– uprawnienia eksploatacyjne SEP,
– komputerowe wspomaganie projektowania,
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– duże przedsiębiorstwa produkcyjne o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
– małe firmy, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
– własna działalność gospodarcza w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

TECHNIK INFORMATYK
www.zsp2.edu.pl/informatyk

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Baza dydaktyczna:
6 nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,
– projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych,
– programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka:
Uczniowie odbywają 8-tygodniową praktykę zawodową w dowolnym, wybranym przez siebie zakładzie pracy.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– zaawansowane techniki html i technologia less,
– edycja i tworzenie materiałów budowlanych,
– grafika komputerowa 3D w programie 3DSMax,
– tworzenie aplikacji mobilnych na platformę ANDROID i iOS.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie gałęzie gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,
– własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

TECHNIK BUDOWNICTWA
www.zsp2.edu.pl/budownictwo

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Baza dydaktyczna:
– pracownia budowlana,
– pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
– koordynowanie prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
– sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,
– obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
– dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK GEODETA
www.zsp2.edu.pl/geodeta

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka.

Baza dydaktyczna:
pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– zakładanie i pomiar osnów pomiarowych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
– sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
– wykonywanie pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
– wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
– aktualizacje i modernizacje bazy danych katastru nieruchomości,
– prowadzenie i aktualizacje danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbywają 4-tygodniową praktykę w biurach projektowych lub geodezyjnych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– pomiary metodą GPS,
– komputerowe wspomaganie projektowania.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wydziały geodezji urzędów administracji państwowej, wydziały ochrony środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, geodezyjne firmy państwowe i prywatne, biura projektowe, firmy budowlane,
– prowadzenie własnej działalności świadczącej usługi w szerokim zakresie prac geodezyjnych.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/technikbudownictwa

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana, pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN i in.).

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
– montaż, użytkowanie i demontaże rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
– koordynowanie prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
– organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
– sporządzanie kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach związanych z branżą budowlaną. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sporządzanie kosztorysów inwestycji budowlanych,
– dekoracyjnych robót wykończeniowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, państwowy nadzór budowlany, spółdzielnie mieszkaniowe, wytwórnie prefabrykatów.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
www.zsp2.edu.pl/gastronom

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacje usług gastronomicznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach branży gastronomicznej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie uczestniczą również w praktykach zawodowych w innych krajach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
– wszystkie typy zakładów świadczących usługi hotelarsko-gastronomiczne,
– własna działalność gospodarcza,
– kontynuowanie nauki na wybranych kierunkach studiów.

TECHNIK HOTELARSTWA
www.zsp2.edu.pl/hotelarz

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia hotelarska.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
– rezerwowanie usług hotelarskich,
– wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
– przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
– przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
– przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywają 8-tygodniową praktykę w zakładach z branży hotelarskiej. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs kelnerski.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu tytułu technika hotelarstwa otwierają się możliwości pracy w hotelach, motelach, domach wypoczynkowych, biurach turystycznych, sanatoriach, schroniskach oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Zawody, w których kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
www.zsp2.edu.pl/samochodziarz

Baza dydaktyczna:
pracownia samochodowa,
stacja diagnostyczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– obsługa pojazdów samochodowych,
– diagnoza pojazdów samochodowych,
– naprawa pojazdów samochodowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs elektroniki pojazdowej.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
www.zsp2.edu.pl/monterbudownictwa

Baza dydaktyczna: pracownia budowlana.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie systemów suchej zabudowy,
– wykonywanie robót malarskich,
– wykonywanie robót tapeciarskich,
– wykonywanie robót posadzkarskich,
– wykonywanie robót okładzinowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs malowania i tapetowania dekoracyjnego.

ŚLUSARZ
www.zsp2.edu.pl/slusarzspawacz

Baza dydaktyczna:
pracownia mechaniczna,
pracownia spawalnicza.

Staż zawodowy u pracodawcy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie elementów maszyn i urządzeń,
– naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
– wykonywanie połączeń,
– konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kurs spawania metodą MAG. Możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

KUCHARZ
www.zsp2.edu.pl/kucharz

Baza dydaktyczna:
pracownia gastronomiczna.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

KIEROWCA – MECHANIK
www.zsp2.edu.pl/kierowcamechanik

Baza dydaktyczna:
pracownia samochodowa, samochód osobowy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– prowadzenie pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (prawo jazdy kategorii B, kwalifikacje wstępne do zdobycia prawa jazdy kategorii C),
– wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
– wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
– ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po ukończeniu szkoły i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Organizacja przewozu środkami transportu drogowego” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego.

STOLARZ
www.zsp2.edu.pl/stolarz

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
– wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
– wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego”.

Elektryk
www.zsp2.edu.pl/elektryk

Baza dydaktyczna: pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
– wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– uprawnienia SEP.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA

www.zsp2.edu.pl/wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca, murarz – tynkarz, dekarz, elektromechanik, kamieniarz, cukiernik, fryzjer, piekarz.
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych,
3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)
www.zsp2.edu.pl/liceum

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – propozycja dla osób, które ukończyły edukację na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od 3 semestru – cykl nauczania trwa dwa lata. Szkoła daje szanse na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

www.ckz.zsp2.edu.pl

Celem CKZ jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie do procesu kształcenia zawodowego:
– pracodawców,
– instytucje samorządowe,
– uczelnie wyższe.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB