Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół ponadgimnazjalnych w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

perspektywy 2016
I miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych – technik ekonomista

perspektywy 2017 –brązowa szkoła 26 miejsce w Małopolsce

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnie
► Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
► Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
► Szkoła Policealna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, chcących podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, geografia, geodezja, hotelarstwo, filologia angielska, ekonomia.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów, chcących podjąć studia na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, wychowanie fizyczne, kosmetologia, biologia, chemia, dietetyka, promocja zdrowia.
UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Dzięki współpracy zagranicznej, uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– ocenianie jakości  żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych różnego typu, np. w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych.
Dzięki realizowanym  projektom, uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia,  w restauracjach i hotelach w Niemczech.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczanie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej, odbywają praktyki w wymiarze 8 tygodni w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej, uczniowie mogą podjąć pracę w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach, świadczących usługi turystyczne.   

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA  dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, fryzjer, lakiernik, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KUCHARZ
kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole

Zakres kompetencji absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspozycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent może uzyskać tytuł technika, po zdobyciu wykształcenia średniego i potwierdzeniu odpowiednich kwalifikacji.

SZKOŁA POLICEALNA

OPIEKUN MEDYCZNY – roczny cykl kształcenia

Zakres kompetencji absolwenta:
– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
– asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu, podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
– konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi, stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
– podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze
4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po szkole kształcącej w zawodzie opiekun medyczny można podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest to dodatkowy atut dla osób poszukujących zatrudnienia w ośrodkach, przeznaczonych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – roczny cykl kształcenia

Zakres kompetencji absolwenta:
– udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej,
– świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie  rehabilitacji, czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
– wspieranie i motywowanie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze
8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po szkole kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, można podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym. Dodatkowy atut dla osób wyjeżdżających do krajów UE poszukujących  zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

KWALIFIKACYJNe KURSy ZAWODOWe – dla dorosłych:

ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

IB