Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Kwartet na Przedgórzu” – nabór na stanowisko głównego księgowego

„Kwartet na Przedgórzu” – nabór na stanowisko głównego księgowego

stoZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – księgowy – (główny księgowy).

1.    Dane identyfikacyjne pracodawcy: „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
2.    Określenie stanowiska, na który prowadzony jest nabór: księgowy (główny księgowy)

3.    Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności.

W ramach obowiązków na stanowisku księgowy (Główny Księgowy) mieszczą się w szczególności następujące zadania:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS;
 • regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych;
 • współpraca w sporządzaniu wniosku na funkcjonowanie LGD;
 • sporządzanie wniosku o płatność;
 • prowadzenie dokumentacji składek członków Stowarzyszenia;
 • prowadzenie rachunku bankowego;
 • prowadzenie spraw kadrowych;
 • sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych;
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych;
 • rejestracja operacji gospodarczych – finansowych;
 • analiza dokumentów finansowych;
 • udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez zaliczek i ich rozliczanie;
 • regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań;
 • pomoc w opracowywaniu projektu preliminarza budżetowego;
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 • odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
 • wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac;
 • realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży;
 • prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych;
 • sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia; prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 • prowadzenie spraw socjalnych Stowarzyszenia;
 • prowadzenie spraw związanych z BHP i p/poż;
 • prowadzenie kancelarii Zarządu oraz ewidencja pieczątek;
 • wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
 • prowadzenie ewidencji mienia Stowarzyszenia;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z zakładowym planem kont;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu;
 • rozliczanie pod względem finansowym realizowanych projektów;
 • inwentaryzacja należności i zobowiązań oraz bieżące ich regulowanie;
 • analizowanie poszczególnych kosztów zgodnie z projektami, i budżetem przyjętym przez WZC;
 • sporządzanie przelewów;
 • składanie rocznych deklaracji rozliczeniowych oraz terminowe regulowanie; zobowiązań budżetowych,

oraz zadania w ramach pracownika administracyjnego:

 • obsługa kancelaryjno – organizacyjna biura Stowarzyszenia;
 • obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD;
 • pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy;
 • pomoc beneficjentom przy wypełnianiu uzupełnień/wyjaśnień;
 • pomoc beneficjentom przy wypełnianiu wniosku o płatność;
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych lub współorganizowanych przez LGD „Kwartet na Przedgórzu”;
 • pomoc w przygotowaniu szkoleń oraz zebrań organizowanych w ramach Stowarzyszenia;
 • pomoc w organizacji szkoleń i zebrań oraz obsługa techniczna;
 • obsługa interesantów biura;
 • prowadzenie baz danych interesantów;
 • monitoring realizacji projektów przez beneficjentów;
 • obsługę organizacyjną posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków, organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do naborów organizowanych przez  Stowarzyszenie;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie pisemnie lub za pośrednictwem internetu;
 • organizacja i obsługa działań informacyjno-promocyjnych zgodnych z przyjętym planem działania LGD;
 • współpraca z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami;
 • bieżące analizowanie zmian w systemie prawnym PROW;
 • udział w szkoleniach;
 • prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań;
 • zaopatrywanie w materiały piśmienne, kancelaryjne, druki, znaczki i inne
 • wytwarzanie dokumentów i pism korespondencyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 • realizacja zadań zleconych przez kierownika biura;
 • inne wynikające ze strategii LGD;

4. Informacja o rodzaju i miejsca zatrudnienia.

Umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony. Praca w biurze w Warysiu na pełnym etacie.

5. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,
– 3-letni staż pracy na stanowisku księgowego.

6.    Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie pracy w stowarzyszeniach;
 • obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http);
 • prawo jazdy kat. B.
 • wymagane cechy osobowe: sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, odpowiedzialność.

7.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze,
b)    życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomość języków obcych;
d)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z aktualną fotografią,
e)    kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia),
f)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

Dokumenty określone w ppkt a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i  podpisane.

8.    Termin, miejsce i forma składania dokumentów oraz warunki skuteczności terminowego doręczenia dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w biurze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 7 lutego 2013 r. do godz. 15.30.

Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z widocznym dopiskiem na kopercie: „Praca w LGD – Nie otwierać przed 7.02.2013 r. godz.15.30”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, bez  wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

9.    Etapy rekrutacji i sposób powiadamiania kandydatów:
a) analiza złożonych dokumentów,
b) rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

10.  Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach.

lgdprzedgorze.pl