Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowe konkurencyjne instrumenty finansowe Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pożyczki na efektywność energetyczną i rewitalizację

Nowe konkurencyjne instrumenty finansowe Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pożyczki na efektywność energetyczną i rewitalizację

„Gorąco polecam Państwu atrakcyjne pożyczki MARR S.A. Rekomenduję w szczególności pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną” – Tomasz Latocha, Wiceprezes Zarządu MARR S.A.

POŻYCZKA NA REWITALIZACJĘ

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).

CEL POŻYCZKI

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.
Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM na lata 2014-2020.

DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZEK

Grupy pożyczkobiorców: Oprocentowanie
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
c) instytucje kultury,
d) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
e) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
f) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
g) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
h) parki narodowe i krajobrazowe,
i) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
j) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
k) szkoły wyższe,
l) administracja rządowa.

 

=
½ stopy referencyjnej
NBP

obecnie
0,75 %

m) przedsiębiorcy OPROCENTOWANIE = stopa referencyjna NBP, obecnie 1,5 %  

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

PARAMETRY POŻYCZKI
Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji problemów społecznych.
Beneficjent wystawia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, a ponadto zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami może mieć formę:
a) hipoteki na nieruchomości, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (w przypadku nieruchomości zabudowanej),
b) zastawu rejestrowego wg zasad określonych w przepisach o zastawie Rejestrowym i Rejestrze zastawów, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
c) przelewu (cesji) wierzytelności z umów najmu,
d) przeniesienia środków pieniężnych na własność Pośrednika Finansowego (kaucja),
e) poręczenia cywilnego,
f) pełnomocnictwa do rachunków bankowych,
g) innego, zgodnego z praktyką rynkową i adekwatnego do przedmiotu projektu i podejmowanego ryzyka, na które wyrazi zgodę Pośrednik Finansowy.
Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120% wartości niespłaconej kwoty pożyczki obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania.
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.

POŻYCZKA NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).

CEL POŻYCZKI

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz
z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

DLA KOGO ? – ODBIORCY POŻYCZKI

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

PARAMETRY POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.
Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.
W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, 24%.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:
• 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
• 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
• 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 60%.
Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.
Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków
Szczegółowych informacji udziela:
Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
e-mail: pozyczki@marr.pl
www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

artykuł sponsorowany

IB

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

 

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast