Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Projekty za kilkadziesiąt milionów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Projekty za kilkadziesiąt milionów z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Rozmowa z wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim

Red.: – Gmina Szczurowa od dawna przoduje w zdobywaniu środków europejskich. Czy w obecnym okresie wzmożonego ogłaszania tak zwanych naborów przez Urząd Marszałkowski macie przygotowane projekty i udaje się wam przebrnąć skomplikowane procedury konkursowe ?

Wójt: – Od trzech lat najpierw konsultowaliśmy na zebraniach kierunki rozwoju poszczególnych sołectw pytając również mieszkańców jak widzą swoją miejscowość po 2025- 2030 roku. Przedstawialiśmy równocześnie założenia i zadania strategii opracowanej wspólnie z ekspertami. Konsultacje te rozszerzyliśmy o organizowane wspólnie z dyrektorami szkół w ramach programu „LAJF” spotkania z rodzicami uczniów i młodymi małżeństwami. Dzięki temu mogliśmy odpowiednio wcześnie przygotować w wielu przypadkach zmodyfikowane projekty obejmujące inwestycje we wszystkich 21 miejscowościach. Często łącznie z dokumentacją techniczną co daje dodatkowe punkty w trakcie procedur konkursowych.

Red: Czy daje to faktycznie dobre efekty?

Wójt: Zapewne tak skoro już do chwili obecnej udało się nam przeprowadzić projekty i podpisać umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez wicemarszałka Stanisława Sorysa na blisko 20 milionów złotych, obejmujących między innymi budowę strefy aktywności gospodarczej na scalonym 17 hektarowym terenie wraz z drogami wewnętrznymi i doprowadzeniem mediów. Jako jedyna gmina w subregionie tarnowskim zdobyliśmy środki europejskie na budowę drogi lokalnej łączącej drogę wojewódzką nr 768 ze stanowiącym własność gminy blisko
30 hektarowym terenem przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje w tym SAG. Kolejne pozyskane środki mamy na modernizację.

Red.: – Panie Wójcie, w jakim stadium jest przygotowanie budowy południowej obwodnicy Szczurowej?

Wójt: – Zespół projektantów przygotował już szczegółowy przebieg trasy wraz z rozwiązaniami dwóch rond na początku i na końcu planowanej obwodnicy. Są już zaprojektowane skrzyżowania z drogą Szczurowa – Niedzieliska, Zakręcie – Niedzieliska (oczyszczalnia gazu) oraz co bardzo ważne, ciągi dróg serwisowych po obu stronach obwodnicy wraz ze zjazdami i kilkoma przepustami oraz mostkami, z których część pełnić będzie również przejścia dla zwierząt. Kolejne prace prowadzone są przez geodetów na terenie działek, przez które przebiegać będzie obwodnica. Geodeci wytyczają granice pasa drogowego na gruncie i przygotowują dokumentację do tzw. decyzji ZRID, przenoszącej własność gruntu pod obwodnicę na własność województwa i stanowiącej podstawę do szacowania wypłat przez Urząd Wojewódzki na rzecz właścicieli działek. Przeprowadziłem także szereg rozmów z radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rozpoczęcia procedury wydania nowej decyzji środowiskowej na równie ważną obwodnicę Rudy Rysia, o co zwróciliśmy się do Zarządu Województwa. Jest bowiem naszym zdaniem możliwość ograniczenia kosztów tej inwestycji poprzez jej skrócenie i likwidację dużego wiaduktu, planowanego jako przejście dla zwierząt.

Red: – Gmina modernizuje również szkolnictwo.

Wójt: – Zgadza się. Przeprowadzamy modernizację Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół w tym tak zwaną głęboką termomodernizację z dociepleniem stropów i ścian, wymianą części okien, drzwi, budową instalacji fotowoltaicznej, modernizacją kotłowni i instalacji gazowych oraz montażem absorpcyjnych pomp ciepła, modernizacją instalacji CO i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Ponadto dzięki następnemu projektowi za przeszło 3 mln zł zakupione zostanie wyposażenie pracowni pięciu szkół w pomoce naukowe, w tym do zajęć przyrodniczych i dodatkowych, materiały dydaktyczne i wyposażenie klasopracowni, sprzęt informatyczno – komunikacyjny, przyrządy do eksperymentów oraz realizowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów. Całość uzupełnia budowa miasteczka komunikacyjnego które służyć będzie do praktycznego nauczania ruchu drogowego dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy.

Red: – To oczywiście nie są wszystkie inwestycje gminne?

Wójt: – Ponadto realizować będziemy budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 14 km (dla 780 osób) wraz z przepompowniami i zasilaniem finalizującą wymagane warunki budowy szczurowskiej aglomeracji, dofinansowana będzie wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne w indywidualnych gospodarstwach domowych (750 szt.). W Szczurowej obok ronda wybudowany zostanie zespół parkingów wraz z dwoma zatokami autobusowymi i ciągami pieszymi, wiata przystankowa w Strzelcach Wielkich i parkingi w Górce, Woli Przemykowskiej, Niedzieliskach oraz Wrzępi, gdzie również wybudowana zostanie wiata przystankowa. W zakresie turystyki i wypoczynku wykonana zostanie budowa szałasu myśliwskiego wraz z zagospodarowaniem terenu obok zabytkowego dworku w Strzelcach Wielkich. Niezależnie od tych wspomnianych i w części już realizowanych projektów, w trakcie procedury oceniającej przez panele ekspertów Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie znajdują się kolejne projekty o wartości ok. 17 mln zł, w tym remont Domu Ludowego w Kopaczach Wielkich, remont i rozbudowa remizy w Kwikowie wraz z zagospodarowaniem działki, remont z dobudową klatki schodowej, węzłów sanitarnych i adaptacją trzeciej kondygnacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich, remont szkół w Uściu Solnym i Zaborowie, rewitalizacja zabytkowego parku w Strzelcach Wielkich, remont budynku gospodarczego, modernizacja GCKCZiS z wraz z przyległą salą w centrum gminy, remont z dobudową garażu remizy OSP w Uściu Solnym i Domu Ludowego w Szczurowej – Włoszynie oraz rewitalizacja rynku w Uściu Solnym. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowych wraz z oznakowaniem i miejscami postojowymi dla rowerzystów w Niedzieliskach, Dołędze i Uściu Solnym , jak również częściowo zagospodarowany zostanie teren lądowiska wraz z budową wiaty. Ważnym projektem jest również adaptacja terenu i zbiorników wodnych dla wykreowania markowego produktu POJEZIERZE TARNOWSKIE – WODNY PARK KULTUROWY poprzez zagospodarowanie zbiorników Dołęga – Jagniówka II oraz Jagniówka Północ. Dla indywidualnych gospodarstw złożyliśmy projekt na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla zainteresowanych tym ekologicznym działaniem. Jesteśmy przygotowani i oczekujemy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski naborów na projekty w ramach drugiego tak zwanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekty, które zamierzamy złożyć po ogłoszeniu naborów, dotyczyć będą większości naszych miejscowości i tzw. kształtowania przestrzeni publicznych, inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Ponadto na realizację inwestycji Gmina Szczurowa planuje również skorzystać ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Red.: – Wspólnie z wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem uczestniczył Pan niedawno w IV Polsko – Niemieckim Forum, które wspólnie z Akademią Górniczo – Hutniczą z Krakowa zorganizowano w Lipsku. Czego ono dotyczyło?

Wójt: – Konferencja dotyczyła rewitalizacji terenów po górniczych, w tym szczególnie zbiorników po żwirowych. W trakcie obrad plenarnych odbyła się również prezentacja projektu przygotowywanego wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa pod nazwą „Rewitalizacja zespołu żwirowni szansą rozwoju gmin – rezultaty współpracy samorządów z sektorem nauki i biznesu na rzecz wykreowania markowego produktu turystycznego Pojezierze Tarnowskie”. Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony ze względu na jego innowacyjny charakter, wykorzystujący również doświadczenia zagospodarowanych już w rejonie Lipska podobnych zbiorników wodnych.

Red: – Dziękuję za rozmowę.

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast