Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018

Roczna Konferencja Prasowa Gminy Borzęcin 2018

24 kwietnia br. w Borzęcinie odbyła się doroczna konferencja prasowa poświęcona planom na bieżący, 2018 rok. Spotkanie jakie miało miejsce w budynku Gminnego Centrum Kultury w Borzęcinie było okazją do zaprezentowania sukcesów oraz planów inwestycyjnych. A jest ich nie mało. Co warte uwagi – w budżecie o wysokości 35 mln zł na inwestycje przewidziano kwotę ponad 4 milionów złotych. Dodatkowo lokalny samorząd planuje nadwyżkę środków finansowych w budżecie, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Borzęcin od lat przyzwyczaił nas do tego, że rokrocznie odbywają się tam imprezy, których nie powstydziłyby się największe miasta. Nie inaczej będzie w bieżącym roku. Jak widać po programie zarówno II Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej oraz XIV Borzęckie Święto Grzyba – niebo nad Borzecinem pełne będzie gwiazd!

Konferencja prasowa Gminy Borzęcin

Konferencja prasowa Gminy Borzęcin.

Opublikowany przez Informator Brzeski 24 kwietnia 2018

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie.
Projekt przewiduje termomodernizację ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz wymianę oświetlenia na LED. Dzięki realizacji zadania znacznemu obniżeniu ulegną koszty utrzymania obiektu, a miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd. Całkowita wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 1 miliona 206 tysięcy 858 złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to kwota 546 tysięcy 742 złotych. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” został złożony w partnerstwie. Budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie jest ostatnim wymagającym termomodernizacji, czynnym obiektem użyteczności publicznej w gminie Borzęcin.

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym.
Projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 miliony 288 tysięcy 141 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych.
W ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina złożyła 2 wnioski i obydwa zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej. Od oceny drugiego z wniosków gmina złożyła odwołanie i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Niezależnie od tego jest duża szansa na realizację zadań z listy rezerwowej ze względu na planowane przesunięcia wolnych środków w ramach RPO.

Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.
W Myślenicach, podczas inauguracji projektu „Małopolskie boiska” odebrana została promesa na dofinansowanie zadania budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym na najwyższą możliwą kwotę dofinansowania 194 tysięcy 542 złotych. W ramach realizowanych prac powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Dotychczasową urazogenną nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz ziemno-żwirową boiska do piłki nożnej zastąpi bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Teren wokół boiska zostanie utwardzony, wykonane zostaną piłkochwyty oraz zainstalowane ławki dla zawodników i widzów.
Koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim zamyka się kwotą blisko 430 tysięcy złotych.

Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Borzęcin.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącym roku gmina Borzęcin wespół z samorządem powiatu brzeskiego przy partycypacji 50/50 przystępuje do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych. Prace realizowane będą w trzech miejscowościach: w Bielczy, w Borzęcinie i w Przyborowie.
W miejscowości Bielcza chodnik wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie w ciągu drogi powiatowej nr K1340 Mokrzyska – Radłów. Prace prowadzone będą na odcinku o długości 184 metry, począwszy od posesji nr 1 do istniejącego chodnika. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 165 tysięcy 600 złotych.
W Borzęcinie zadanie będzie realizowane w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska – Bielcza – Zaborów nr K1421 na odcinku o długości 316 metrów od istniejącego chodnika do tzw. Ciernia. W ramach realizowanych prac wykonana zostanie nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 110 tysięcy 600 złotych.
Realizowane w poprzednich latach prace będą kontynuowane również w Przyborowie. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową o długości 360 metrów zostanie wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr K1431 „Przyborów przez wieś”, na odcinku począwszy od istniejącego chodnika w kierunku „Końca”. Szacowany koszt budowy zamyka się kwotą 324 tysięcy złotych.
Wartość realizowanych prac, związanych z budową chodników zamknie się w sumie kwotą blisko 600 tysięcy złotych.

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Borzęcin.
– Przed kilkoma tygodniami rozpoczęły się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska – Bielcza. Na terenie gminy Borzęcin przebudowa prowadzona jest na długości 2 kilometrów 761 metrów. Gmina partycypuje finansowo w realizacji zadania w wysokości 20% kosztów wkładu własnego przebudowy dróg oraz 50 % kosztów wkładu własnego do budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Warysia i Borzęcina do kościoła.
Zakres przewidzianych do wykonania na terenie gminy Borzęcin robót obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, przebudowę przepustów
i odtworzenie rowów przydrożnych, wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50 – 6,00 metrów, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, budowę chodnika na odcinku o długości 255 metrów bieżących, utwardzenie poboczy i montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu.
Realizacja tej inwestycji, dzięki zastosowanej technologii wzmocni konstrukcję dróg, a poprzez przebudowę skrzyżowań usprawni komunikację co ma niebagatelny wpływ na poprawę komfortu przemieszczania się drogami.
Koszt prowadzonych na terenie gminy Borzęcin robót zamknie się kwotą 4 milionów 269 tysięcy 407 złotych. Na realizację inwestycji samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
– Gmina Borzęcin przystąpiła do realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej nr K250014 „Biedacz – Biadoliny” w miejscowości Bielcza. Droga ta stanowi dla mieszkańców skrót w komunikacji w kierunku Wojnicza i Tarnowa. Prace prowadzone są na odcinku przebiegającym przez teren gminy o długości 650 metrów. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, remont przepustów, odmulenie rowu, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy. Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 122 tysiące 179 złotych.
– W 2017 roku gmina Borzęcin opracowała dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z nowo wybudowaną drogą gminną Łazy – Rudy Rysie”. Zakres opracowania obejmował projekt drogi klasy L na długości 1,555 km z jezdnią o szerokości podstawowej 6,50 m (2×3,25 m) wraz ze ścieżką rowerową szerokości 2,0 m, rowami odwadniającymi i przepustami. Koszt opracowania dokumentacji zamknął się kwotą 142 tysiące 65 złotych. W grudniu ubiegłego roku Gmina uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
Na realizację inwestycji został przed kilkoma tygodniami złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa robót wynosi 5 milionów 542 tysiące 174 złote, z czego wnioskowana kwota dotacji to 4 miliony 405 tysięcy 739 złotych.
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w celu wyłączenia transportu ciężarowego o wysokim tonażu z drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin. Nowy ciąg komunikacyjny tworzy skrót do drogi wojewódzkiej nr 768, a poprzez nią do autostrady A-4 i drogi krajowej nr 79
w kierunku Warszawy, co tworzy realne przesłanki dla rozwoju działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych oraz dobry klimat dla inwestycji w dziale przemysłu i usług w bezpośrednim otoczeniu drogi.
– Trwają prace projektowe w zakresie budowy drogi gminnej pn.: „Do jezior”. Planowana inwestycja połączy drogę wojewódzką 964 z terenami poeksploatacyjnymi w Borzęcinie i będzie realizowana w ramach zadania „Wykorzystanie zasobów wodnych subregionu tarnowskiego dla wykreowania produktu turystycznego – Pojezierze”. Droga zostanie wybudowana na odcinku 750 metrów. W ciągu drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa odseparowana od ruchu pasem zieleni, względnie rowem.
Koszt opracowania projektu zamyka się kwotą 60 tysięcy 885 złotych.

Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
Realizowany jest kolejny etap doposażenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Aktualnie w Ośrodku przebywa 46 podopiecznych. Zakup umeblowania i niezbędnego sprzętu ma na celu niezbędne wyposażenie pokoi i zwiększenie limitu do 81 osób. Kwota zapisana w budżecie na ten cel to 300 tysięcy złotych.

Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu tarnowskiego etap I i II.
Gmina Borzęcin realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I i II”. Etap I obejmuje budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w miejscowości Waryś. Altana turystyczna wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku zostanie wykonana w pobliżu Domu Wiejskiego i budynku byłej szkoły. Działanie ma na celu stworzenie miejsca atrakcyjnego turystyczne i rekreacyjnie. W ramach projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego/grillowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, stół tenisowy, altana, ławki, stoły, stojaki na rowery i urządzenia zabawowe (huśtawka i zjeżdżalnia). Koszt inwestycji zamyka się kwotą 388 tysięcy 482 złotych, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 185 tysięcy 625 złotych.
II etap projektu zakłada budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w przysiółkach Borzęcin-Borek i Łazy. Altany turystyczne wraz z parkingami i miejscami wypoczynku zostaną wykonane w pobliżu stadionu w Borzęcinie-Borku i placu zabaw w Łazach. W ramach II etapu projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, altany, stół tenisowy, ławki, stojaki na rowery, stoły i urządzenia zabawowe. Koszt realizacji II etapu inwestycji zamyka się kwotą 518 tysięcy 811 złotych, a wartość dofinansowania to kwota 202 tysiące 500 złotych.

II Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej
Na Sesji Sejmiku Wojewódzkiego w dniu 23 kwietnia br. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzęcin z przeznaczeniem na realizację Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej – Borzęcin 2018. Impreza odbędzie się w dniach 14-15 lipca, a w trakcie imprezy zaprezentuje się 9 zespołów.


ug