Nie przegap
Strona główna » Felietony » Rozmowa z Maciejem Podobińskim

Rozmowa z Maciejem Podobińskim

Rozmowa z Maciejem Podobińskim – Przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Powiatu Brzeskiego.

Red. Rok 2018 upłynie w Powiecie Brzeskim pod znakiem inwestycji?
Wszystko wskazuje na to, że tak, choć nie można powiedzieć, że dotychczas tak nie było, każdego roku staramy się optymalnie wykorzystać posiadane, jak i pozyskane środki.
Cieszy chociażby okoliczność, że Starosta Brzeski podpisał z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą unijnego dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko”.
Projekt dotyczy przebudowy całego odcinka drogi na terenie powiatu brzeskiego od drogi krajowej K 75 do granicy z powiatem bocheńskim (łączna długość 3100 m). Inwestycja obejmuje także: przebudowę przepustów, przeprowadzanie rowów odwadniających drogę, wzmocnienie istniejącej podbudowy, położenie nowej nawierzchni oraz budowę chodnika na długości 2150 m wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana droga nie tylko będzie służyć miejscowej społeczności, ale także wpłynie na poprawę połączenia z gminą Nowy Wiśnicz oraz zabezpieczy dojazd do tworzącej się Strefy Aktywności Gospodarczej gminy Gnojnik. Wartość zadania wg. wniosku to 3 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 75%. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2018 r..

Red. Złożył Pan interpelację
w sprawie projektu budowy chodnika na ulicy Małopolskiej w Jadownikach – bardzo uczęszczanego traktu.
Istotnie. Daruj porównanie (śmiech) ale gdyby porównać miejscowość Jadowniki do pięknej kobiety, a jak wiemy piękne kobiety bywają trudne, to nie można dbać o „górę” zapominając o „dole”. W przyszłym roku ruszy budowa chodników na ulicach Podgórskiej i Witosa (kończymy proces przygotowawczy) natomiast powinniśmy również zabezpieczyć środki na projekt budowy chodnika przy ulicy Małopolskiej. To przedsięwzięcie dosyć ambitne, natomiast szczególnie potrzebne. Stąd, stosownie do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie Statutu Powiatu Brzeskiego – mając na uwadze, że jest to sprawa o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, poruszana na różnych spotkaniach (także z udziałem Starosty Brzeskiego) poprosiłem o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Brzeskiego na rok 2018 środków finansowych na projekt budowy chodnika przy ul. Małopolskiej w Jadownikach, w ciągu drogi powiatowej nr 1430. Zaznaczyć należy, że ulicę Małopolską, w Jadownikach, przy której występuje gęsta, zwarta zabudowa cechuje bardzo duże natężenie ruchu. Droga stanowi trakt uczęszczany przez coraz większą liczbę kierowców z terenu całego powiatu, jak i spoza niego.
Aby zadanie mogło być wprowadzone do realizacji w przewidywalnym okresie czasu (dotyczy to również prac związanych z przygotowaniem formalnym do realizacji – projekt budowlany, pozwolenie wodno – prawne, dokumentacja geotechniczna, pozwolenie na budowę, oraz kwestii własności gruntów zajętych pod chodnik) wkład finansowy gminy musiałby wynosić co najmniej 50% kosztów zadania. Stąd liczymy w tej materii na wsparcie gminy – zarówno ze strony burmistrza, jak i radnych miejskich. Jednocześnie nadmienić należy, że inwestycja ta ze względu na stosunkowo znaczny zakres oraz ograniczoną szerokość drogi w liniach rozgraniczających, pozwalających na usytuowanie chodnika z kanalizacją deszczową musiałaby być realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Red. Co w najbliższym czasie?
Cóż, prace w komisjach nad budżetem na 2018 r. – niełatwe zadanie, zwłaszcza, że planujemy poważne inwestycje, oraz objazd (w ramach komisji merytorycznej) dróg powiatowych, w związku z już zrealizowanymi, jak i planowanymi robotami.
W odniesieniu do budżetu, wiadomo koszula bliższa ciału – szczególnie przychylnie patrzę na planowane inwestycje powiatowe na terenie Gminy Brzesko tj. w samym Brzesku, rzecz jasna Jadownikach, Okocimiu, Jasieniu, Porębie Spytkowskiej, Buczu, Mokrzyskach, Szczepanowie, Sterkowcu, Wokowicach, natomiast co istotne, zgodnie ze stosowaną od lat przez Starostę Andrzeja Potępę zasadą zrównoważonego rozwoju, staram się też wspierać inwestycje na pozostałych obszarach powiatu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, bym nie podniósł ręki za potrzebnym przedsięwzięciem realizowanym dajmy na to na terenie Gminy Dębno, Borzęcin, Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Szczurowa – zwłaszcza jeśli udaje się dla danego projektu pozyskać np. środki z Unii Europejskiej, czy innych funduszy zewnętrznych. Wszak powiat stanowi „system naczyń połączonych”.

IB