Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Rudy Rysie / Jaki przebieg będzie miała obwodnica?

Rudy Rysie / Jaki przebieg będzie miała obwodnica?

W piątek 25 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy miejscowości Rudy-Rysie. Gospodarzem spotkania był starosta brzeski Andrzej Potępa. W konsultacjach uczestniczyli: radny Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, projektanci, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, przedstawiciele Gminy Rzezawa, radni Powiatu Brzeskiego – Edyta Cieśla, Krzysztof Przepiórka, Marek Antosz, Piotr Mikuś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Wołczyński, przedstawiciele mieszkańców wsi Rudy-Rysie – sołtys Władysława Wierdanek oraz Tomasz Kurtyka.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wyboru wariantu połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768. W toku dyskusji udało się wyznaczyć dwa główne warianty popierane przez zainteresowane strony, a mianowicie wariant B1 oraz wariant F. Niemniej jednak z uwagi na rozbieżności w argumentacji i opiniach zebranych temat wymaga dalszych konsultacji.

O komentarz poprosiliśmy wójtów Gmin Borzęcin oraz Szczurowa, a także burmistrza Brzeska.

Janusz Kwaśniak – wójt Gminy Borzęcin

W sprawie potrzebny jest konsensus pomiędzy gminą Borzęcin oraz Szczurowa i do takiego, przy uwzględnieniu obiektywnych przesłanek należy dążyć. W przeciwnym razie temat budowy obwodnicy może zostać zawieszony ze względu na brak porozumienia między gminami.

Należy wskazać, że budowa obwodnicy w wariancie F nie ma na dzień dzisiejszy najmniejszego sensu, gdyż nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych nie tylko Przyborowa, ale też Rudy-Rysia. Dlaczego? Dlatego, że w Borzęcinie powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej. Gmina zbyła już ponad 15 ha gruntów na rzecz przyszłych inwestorów, a ostatnie 6 ha zostanie przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku. Największy z zainteresowanych inwestorów zamierza wybudować centrum logistyczno-dystrybucyjne, do którego dziennie będzie wjeżdżać i wyjeżdżać od 800 do 1000 TIRów. Do tego należy dodać ruch samochodów o wysokim tonażu z pozostałych firm (6 mniejszych podmiotów gospodarczych w SAG) oraz żwirowni, w tym nowo powstającej na pograniczu Borzęcina i Przyborowa żwirowni Bruk-Betu, która prawdopodobnie rozpocznie działalność jeszcze w tym roku (udokumentowane złoże i ważna koncesja). Cały ten ruch skanalizowany jest nowo wybudowaną drogą gminną od terenów inwestycyjnych do drogi wojewódzkiej 768 i powinien być bezpośrednio skierowany na obwodnicę (wariant B1), w przeciwnym razie, przy realizacji wariantu F pojazdy ciężarowe będą nadal poruszać się starą drogą przez Rudy Rysie w kierunku Szczurowej i Przyborów w kierunku Mokrzyski. Jedynie wariant B1, przy założeniu przejścia na terenie gminy Szczurowa w wariant G rozwiązuje w pełni problemy komunikacyjne i pozwala uniknąć wzrostu natężenia ruchu w tych miejscowościach w kolejnych latach. Szkopuł w tym, że jak twierdzą przedstawiciele Rudy-Rysia i Szczurowej wariant ten dzieli miejscowość na Rudy i Rysie. Nie wiem, czy aż tak jest to istotne w skali poruszonych wyżej ważnych kwestii, bo przecież np. Mokrzyska też jest podzielona przez obwodnicę i nie utrudnia to istotnie komunikacji, a mieszkańcy poruszają się korzystając ze skrzyżowań i rond. Nie wiem też dlaczego nie docierają do zwolenników wariantu F, podnoszone przeze mnie argumenty.

W każdym bądź razie wybór innego wariantu niż mieszany (B1 na terenie gminy Borzęcin, przechodzący na terenie gminy Szczurowa w wariant G) spowoduje, że mieszkańcom Przyborowa i Rudy-Rysia zamiast pomóc, wyrządzi się krzywdę. Ww. wariant mieszany jest moim zdaniem rozwiązaniem optymalnym i mógłby być poddany w razie potrzeby ewentualnym drobnym korektom.

Co do kwestii podniesionych przez Pana Marka Wolszę, włączenie się w obwodnicę mieszkańców Przyborowa w Mokrzysce, jest rozwiązaniem wystarczającym pod warunkiem, że ruch samochodowy, w tym pojazdów ciężarowych zostanie wyprowadzony poza miejscowość we wcześniejszym biegu drogi (wariant G na terenie gminy Szczurowa w połączeniu z wariantem B1 w gminie Borzęcin).

Zbigniew Moskal – wójt Gminy Szczurowa

Stanowisko Gminy Szczurowa w sprawie wariantu kontynuacji budowy obwodnicy

Zaznaczyć należy, że budowa przedmiotowego odcinka obwodnicy jest kontynuacją realizacji inwestycji procedowanej przez Gminę Szczurowa i inne samorządy z Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego od 1999r. Ideą samorządów było uruchomienie ciągu komunikacyjnego pomiędzy północą, a południem kraju, ponieważ w Koszycach krzyżują się ciągi drogowe m.in.z kierunków: Warszawa – Krynica, czy też Miechów – Tarnów.
W tej inwestycji upatrywano rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz rozwoju regionu. Pierwszym etapem prac była budowa mostu na rzece Wiśle, a następnie budowa I etapu drogi. Równolegle trwały prace projektowe nad kolejnym etapem budowy drogi. Akceptację społeczną zdobył wariant omijający stroną zachodnią miejscowość Rudy – Rysie. Mieszkańcy stanowczo sprzeciwiali się innej lokalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w wielu pismach i petycjach. Ostatecznie jednak nie przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej dla kolejnych etapów budowy drogi.
Obecnie sprawa budowy kolejnych etapów jest ponownie analizowana w zakresie lokalizacji przebiegu przyszłej inwestycji. Niestety, dotychczas wypracowane stanowisko jest traktowane pobocznie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wprawdzie jako jeden z wariantów bierze pod uwagę zachodnie obejście m. Rudy – Rysie po trasie zbliżonej do wcześniejszych ustaleń, jednak forsuje inne rozwiązania. Działania takie pozostają w sprzeczności z wykonaną w tym celu analizą firmy, która jako najbardziej korzystne wskazuje rozwiązanie oznaczone na mapie jako F, czyli obejście m. Rudy – Rysie zachodnią stroną.
Trzeba pamiętać że główną sprawą jest uruchomienie ważnego korytarza komunikacyjnego pomiędzy dużymi aglomeracjami oraz ośrodkami turystycznymi dla podróżujących, który zapewni rozwój regionu. Takie rozwiązanie problemu zapewni tylko wariant F. Kwestie połączeń lokalnych z obwodnicą to sprawa drugorzędna.

Pełna treść oświadczeni Urzędu Gminy Szczurowa pod adresem <==

Tomasz Latocha – burmistrz Brzeska

W pewnym wymiarze każdy z wariantów daje Brzesku możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych na obszarze potencjalnej strefy gospodarczej. Jesteśmy pragmatyczni i mając świadomość możliwości budżetowych, które zostały jasno określone na spotkaniu – śmiem twierdzić, że warianty najdroższe są raczej mało realne do wykonania. Wariant najtańszy (wariant B) wydaje się być najbardziej realny do realizacji. Wtedy będziemy optować aby ten wariant był procedowany.

 

Warianty przebiegu obwodnicy – projekt / plik typu pdf <==

Galeria zdjęć <==

IB / powiatbrzeski.pl

 

Projekt – warianty przebiegu obwodnicy