Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Spotkania informacyjne w sprawie sądeczanki oraz odpowiedź GDDKiA na porozumienie samorządów w sprawie DK75

Spotkania informacyjne w sprawie sądeczanki oraz odpowiedź GDDKiA na porozumienie samorządów w sprawie DK75

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących propozycji przebiegu wariantów nowych tras drogi krajowej nr DK75 realizowanych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz” czyli tzw. sądeczanki. Ten etap prac projektowych powinien zakończyć się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego korytarza, co ma nastąpić z końcem 2020 roku.

Przed każdym spotkaniem odbędzie się dyżur projektanta, podczas którego udzielane będą odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Na tydzień przed spotkaniem wersje elektroniczne rysunków i ankiet dla poszczególnych gmin będą dostępne na stronie internetowej www.dk75.pl, natomiast wersje papierowe w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Uwagi można zgłaszać firmie projektowej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia spotkania informacyjnego na adres pocztowy: Halcrow Group Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa lub mailowo: dk75@jacobs.com . Wszystkie rysunki z projektowanymi wariantami przebiegów znajdują się w zakładce Mapy.

Harmonogram spotkań w powiecie brzeskim:

12 czerwca – godz. 17, Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojniku, dyżur projektanta w Urzędzie Gminy Gnojnik, godz. 10-16
14 czerwca – godz. 15, Urząd Gminy Iwkowa, dyżur projektanta godz. 9-15
18 czerwca – godz. 18, Urząd Miejski w Brzesku, dyżur projektanta 11-17

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) to opracowanie projektowe, które w zależności od potrzeb może służyć do wstępnemu określeniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności ekonomicznej; ustaleniu wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostatecznemu ustaleniu typów oraz głównych parametrów technicznych obiektów budowlanych; umożliwieniu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia lub podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu przedsięwzięcia.

Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych przebudowa „sądeczanki” jest planowana do realizacji w latach 2023 – 2027. Nowa droga pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w zależności od wybranego wariantu ma mieć niespełna 50 km długości. Według założeń będzie dwujezdniową drogą ruchu przyśpieszonego (klasa GP, prędkość projektowa 80 km/h). W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.) na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zarezerwowano 1 mld 475 mln 250 tys. zł. Niemniej wg szacunków z ubiegłego roku, koszty poszczególnych „korytarzy” mogą się wahać między 2,1 mld zł do nawet ponad 3,5 mld zł (w wariancie z budową tunelu pod górą Just).

 

W tym miejscu warto również wspomnieć o inicjatywie samorządowców z gmin które leżą na szlaku „sądeczanki”. Na początku kwietnia 2019 wójtowie, burmistrzowie oraz prezydent Nowego Sącza podpisali w Iwkowej porozumienie w którym przyjęto rekomendacje docelowego wariantu przebiegu tej ważnej dla regionu drogi. Zaproponowano tzw. wariant samorządowy stanowiący najmniej konfliktowe połączenie komunikacyjne wszystkich gmin. 

Szerzej pisaliśmy o tym w artykule: Jest porozumienie samorządowców w sprawie Sądeczanki! / 4 kwietnia 2019 r. <==

Oczywiście krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i autostrad odniósł się do tej propozycji, a pismo w tej sprawie wpłynęło pod koniec kwietnia. 

W piśmie czytamy m.in.:

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.04.2019 r. GDDKiA Oddział w Krakowie wyraża słowa uznania dla podjętej inicjatywy znalezienia kompromisu przez samorządy, których bezpośrednio dotyczy planowana inwestycja. Pismo to może stanowić przykład dla innych, że w ustaleniach spraw ważnych dla społeczeństwa, o charakterze ponadlokalnym można znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące każdą ze stron. Informujemy, że stanowisko jest i będzie traktowane jako „głos” samorządowy dla konkretnego przebiegu przez cały okres prac projektowych ze wszystkimi zapisami i przyjętą argumentacją. Decyzja w sprawie ostatecznych wariantów przekazanych przez Inwestora do wniosku o wydanie DOUŚ nastąpi po analizach wszystkich opinii, które pojawią się po spotkaniach z mieszkańcami, a przeprowadzenie ich planowane jest jeszcze w tym półroczu. Poza czynnikiem społecznym, najważniejszym na etapie zakończonego posiedzeniem ZOPI w dniu 18.12.2018 r. studium korytarzowego, na obecnym etapie, tj. STEŚ w analizie wielokryterialnej, będą również uwzględnione czynniki techniczne, ekonomiczne i przede wszystkim środowiskowe.

Generalna Dyrekcja Dyrekcja Dog Krajowych i Autostrad nie ukrywa że decydującą rolę przy wyborze wariantu trasy będą odgrywały finanse, o czym również można przeczytać w piśmie

Zwracamy uwagę, że dla umożliwienia realizacji inwestycji, poza kompromisem społecznym, walorami środowiskowymi ważące będą wyniki finansowe. Ostatecznie najkorzystniejszy środowiskowo korytarz do realizacji zostanie wyłoniony w procedurze wydawania DoUŚ przeprowadzona przez niezależny organ oceniający oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Na dzień dzisiejszy DOUŚ planowana jest do uzyskania w 2020 r, chyba że odwołania stron nie pozwolą na zakończenie niezbędnych procedur administracyjnych.

IB / Iwkowa.pl

TREŚĆ STANOWISKA GDDKiA