Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » ,,Stworzeni, by działać”

,,Stworzeni, by działać”

a5„Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników z gminy Szczurowa” to tytuł projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Górce (gm. Szczurowa). Na realizację zadania OSP w Górce otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 64580 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 75280 zł, w  tym wkład finansowy Gminy Szczurowa – 8300 zł, wkład własny OSP Górka – 2400 zł. Partnerami projektu są Gmina Szczurowa i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

W projekcie bierze udział 32 strażaków ochotników z terenu Gminy Szczurowa. Celem zadania jest podniesienie kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzące do zwiększenia skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych. W ramach realizacji projektu, od maja 2016 roku, odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem przez uczestników tytułu ratownika. Kurs z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego był kolejnym etapem szkoleń. W ramach realizacji tego działania strażacy uzyskali wiedzę na temat zasad poruszania się łodzią motorową na akwenach wodnych, poznali znaki wodne i podstawowe węzły wykorzystywane w działaniach ratowniczych, a także zapoznali się z techniką obsługi jednostek pływających. Szkolenia były prowadzone w Międzynarodowej Szkole Żeglarskiej w Krakowie.  Po zakończonych szkoleniach strażacy zdali egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Polski Związek Motorowodny, uzyskując Patent Sternika Motorowodnego uprawniający do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Dowiedzieliśmy się m. in. jak może zachować się osoba tonąca i na co powinniśmy zwracać uwagę. Udział w szkoleniu był dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, gdyż dotychczas korzystałem głównie z basenów. Podczas szkolenia woda była żywiołem – mówi Krzysztof Pajor, strażak z OSP Wrzępia.

Umiejętności nabyte w trakcie  kursu są szczególnie ważne z uwagi na fakt położenia gminy Szczurowa w terenie zalewowym. Uczestnicy projektu zdobyli również praktyczne umiejętności orientacji w terenie, posługiwania się mapą, kompasem i sprzętem łączności radiowej, poznali zasady bezpiecznego dowodzenia i współpracy grupy w różnych warunkach oraz przeprowadzania akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Doskonałą formą treningu był 3-dniowy poligon szkoleniowy w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Szkolenia odbyły się w trzech modułach: ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na wodach szybkopłynących, które odbyły się w nurtach Dunajca, ratownictwo wysokościowe – strażacy uczyli się technik linowych i węzłów specjalistycznych stosowanych w ratownictwie wysokościowym, jak również praktycznych metod wykorzystania ich w działaniach ratowniczych oraz ćwiczenia na gruzowisku, gdzie założeniem było odszukanie osób poszkodowanych lub uwięzionych w wyniku katastrof budowlanych. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, taki jak kamery wziernikowe i termowizyjne, geofony, sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny i mechaniczny, strażacy dokonywali przeszukania i wykonania dostępu do osób uwięzionych na terenie gruzowiska. Osoby odnalezione należało ewakuować i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Akcja honorowego krwiodawstwa to przykład podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju wolontariatu i krzewienia wśród mieszkańców idei bezinteresownej pomocy. W akcji krwiodawstwa zorganizowanej w ramach realizacji projektu wzięło udział 31 osób – uczestników projektu, mieszkańców i strażaków OSP z terenu gminy Szczurowa. Przy tak dużej liczbie krwiodawców udało się zgromadzić aż 13,95 litra krwi. Jednocześnie zostały podjęte działania zmierzające do powołania przy OSP w Górce Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Obecnie realizowane jest działanie skierowane do dzieci i młodzieży – „Kampania informacyjna dla najmłodszych”, które przeprowadzane jest w szkołach podstawowych na terenie gminy  Szczurowa. W ramach tego działania odbywają się pogadanki i zajęcia praktyczne mające na celu zwiększenie wśród dzieci świadomości i wiedzy na temat  udzielania pierwszej pomocy, zachowania podczas klęsk żywiołowych (powodzi, nawałnic, wichur) oraz sposobów postępowania w sytuacji wychłodzenia organizmu. Uczestnicy projektu  przedstawiają dzieciom charakterystykę pracy strażaka, ze szczególnym uwzględnieniem działań wolontariackich polegających na bezinteresownym niesieniu pomocy innym.

„Podniesienie kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych wpłynie na zwiększenie skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych, a także przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” – zapewnia koordynator projektu – Piotr Mikuś.  Dzięki udziałowi w projekcie mam możliwość rozwinąć swoje zainteresowania oraz poznać mnóstwo fajnych osób – mówi Magdalena Wojnicka. Bardzo ważny był dla mnie kurs pierwszej pomocy w którym miałam możliwość uczestniczyć oraz udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie wszyscy zdobyliśmy patent sternika – dodaje uczestniczka projektu.

Realizacja zadania potrwa do końca 2016 roku. Przed strażakami realizującymi projekt stoją jeszcze inne wyzwania – utworzenie Gminnego Centrum Szkoleniowego dla strażaków ochotników z terenu gminy Szczurowa, przeprowadzenie manewrów OSP oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Działania te pozwolą na dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, wymianę dobrych praktyk  oraz kreowanie postaw sprzyjających kooperacji wśród członków OSP i mieszkańców.

loga - osp gorka

Zadanie publiczne pod nazwą „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników z gminy Szczurowa” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

IB