Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » W Borzęcinie jednomyślność. Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

W Borzęcinie jednomyślność. Wójt Janusz Kwaśniak z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok

Na VII Sesji Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji, która odbyła się we wtorek, 25 czerwca br. Rada Gminy Borzęcin udzieliła jednogłośnie Wójtowi Januszowi Kwaśniakowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To już 21. z kolei absolutorium jakie otrzymał włodarz gminy Borzęcin w związku z pełnieniem przez niego funkcji wójta.

Jednym z punktów sesji była debata nad „Raportem o stanie Gminy Borzęcin za rok 2018”. Obowiązek przygotowania raportów o stanie gminy wynika z nowych rozwiązań ustawowych. Na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wójt przedstawia radzie gminy w terminie do 31 maja dokument stanowiący podsumowanie działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim. Raport o stanie Gminy Borzęcin otrzymali wszyscy radni, jak również został on opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Borzęcin pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugborzecin,m,324508,raporty-o-sta… <==

Dokument ten jest omawiany podczas sesji absolutoryjnej, a debatę kończy głosowanie nad wotum zaufania dla wójta. Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi wotum zaufania bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Spośród 12 radnych obecnych na sesji, 12 głosowało „za”.

Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Borzęcin poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceną wykonania budżetu gminy Borzęcin za 2018 rok. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Borzęcin, a jej Przewodniczący Józef Kijak złożył wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Przed udzieleniem absolutorium odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu.

– Dziękuję Radnym, Moim Współpracownikom, Sołtysom i Radom Sołeckim oraz Wszystkim tym, dzięki którym możemy skutecznie i efektywnie pracować na rzecz Naszej Małej Ojczyzny – mówił podczas sesji wójt Kwaśniak – Zapewniam, że kolejne lata obecnej kadencji samorządu będą powodem do satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć i wykonywanych przez samorząd zadań. Liczę na Państwa wsparcie oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym Naszej Gminy.

Rada Gminy Borzęcin udzieliła wójtowi absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Spośród 12 radnych obecnych na sesji, 12 głosowało „za” udzieleniem absolutorium.

borzecin.pl