Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wysokiej jakości usługi administracyjne w gminie Borzęcin

Wysokiej jakości usługi administracyjne w gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin wraz z siedmioma innymi partnerami samorządowymi przystąpiła do realizacji projektu w ramach osi 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności Gminy Borzęcin oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia określonych celów przez: wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; podniesienie kompetencji kadr poprzez szkolenia z obszaru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w zakresie m.in. obsługi podatkowej, w tym  stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi petenta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych, orzecznictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami; wprowadzenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online; elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

W ramach projektu zakłada się uruchomienie w gminie Borzęcin m.in.:

  • Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (PPPZ) – umożliwiającego korzystanie z ogólnopolskiej platformy usług publicznych e-PUAP,
  • Portalu Podatkowego Mieszkańca (e-Portal) – umożliwiającego bieżące weryfikowanie zobowiązań mieszkańca wobec urzędu tj. zobowiązania podatkowe, opłaty za usuwanie odpadów. Weryfikowanie stanu załatwienia sprawy złożonej w urzędzie oraz dokonywanie płatności on-line dzięki jednej z dwóch platform KIR lub przelewy24,
  • Dostępu do portalu inwestycji – poszukiwanie inwestycji na mapie Google Maps, filtrowanie/sortowanie ofert inwestycyjnych, wytyczenie trasy dojazdu na mapach, wyświetlanie, pobieranie w PDF i drukowanie danej oferty, komunikację z JST w sprawie oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail i ePUAP, prezentowanie informacji o lokalach i nieruchomościach gruntowych,
  • Elektronicznego Obiegu Dokumentów – oprogramowanie wewnętrzne.

Zakres planowanych szkoleń dla pracowników w ramach projektu obejmuje: zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, KPA i orzecznictwo w podatkach i opłatach, ordynację podatkową – najnowsze zmiany, obsługę e-dokumentu w ESOD i SD wg. instrukcji kancelaryjnej, narzędzia elektroniczne – przetwarzanie tekstów WORD, narzędzia elektroniczne – arkusze kalkulacyjne EXCEL, zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości i zasobem Skarbu Państwa, prawne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego w samorządzie gminnym, gospodarkę nieruchomościami, odpadami i ochronę środowiska, praktyczne aspekty promocji, zbywania, dzierżawy i najmu zasobów nieruchomości, procedury oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z ustaleniem opłat i ich aktualizacją, tworzenie i zarządzanie mieszkaniami wspomaganymi, komunikację i obsługę petenta, zarządzanie personelem i delegowanie zadań, zarządzanie satysfakcją petenta, KPA i orzecznictwo – najnowsze zmiany, zarządzanie e-dokumentem w świetle KPA i instrukcji kancelaryjnej oraz cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w pracy z komputerem i przeglądarką internetową.

Wysokość dofinansowania dla realizowanego na terenie 8 gmin projektu wyniesie 1 244 368 złotych, z czego 155 546 złotych zostanie zaangażowane w gminie Borzęcin. Gmina bezpośrednio nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Wkład własny beneficjenta stanowi udział pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje kadry.

ug