Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zawsze będę blisko ludzkich spraw

Zawsze będę blisko ludzkich spraw

Rozmowa z kandydatem na stanowisko Wójta Gminy Szczurowa – Zbigniewem Moskalem.

Dlaczego podjął Pan decyzję o kandydowaniu na urząd Wójta Gminy Szczurowa?

Zawsze aktywnie uczestniczyłem w życiu społecznym. Od ośmiu lat jestem radnym naszej gminy, ponadto, od czterech lat pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu. W tym czasie poznałem potrzeby i problemy gminy i wiele razy udowodniłem, że dobro mieszkańców jest dla mnie sprawą priorytetową. W trakcie tych dwóch kadencji poznałem zasady funkcjonowania samorządu gminnego. Doświadczenie, które zdobyłem utwierdziło mnie w przekonaniu, że nasza gmina jest zarządzana mało rzetelnie, a sposób funkcjonowania rady gminy pozostawia wiele do życzenia. Większość radnych nigdy nie sprzeciwia się decyzjom wójta, nawet tym najbardziej absurdalnym. Uważam, że nasza gmina nie może nadal popadać w marazm i należy natychmiast podjąć działania zmierzające do jej wszechstronnego rozwoju. Do tego potrzebny jest dobrze funkcjonujący samorząd.

Jakie działania obecnej władzy miały wpływ na Pana zdanie w tej kwestii?

Uważam, że sposób zarządzania naszą gminą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie pozwalał na możliwości rozwoju adekwatne do potrzeb mieszkańców. Wiele działań obecnej władzy podejmowanych było bez jakichkolwiek konsultacji i wiedzy obywateli, niejednokrotnie wbrew ich woli. Przykładów jest bardzo wiele. Do najbardziej rażących należy likwidacja sześciu szkół podstawowych. W latach 2013-2014 wójt planował zlikwidować kolejne trzy szkoły: w Uściu Solnym, Niedzieliskach i Woli Przemykowskiej. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli oraz przy moim wsparciu, udało się placówki te utrzymać. Należy jednak pamiętać, że decyzja organów gminy wstrzymana została tylko do roku 2018. Kolejną bulwersującą sprawą jest przejęcie przez gminę Szczurowa w 2015 roku budynku dworca w Sterkowcu. Większość radnych, która głosowała za przejęciem nigdy na tym dworcu nie była, podobnie jak znakomita większość mieszkańców naszej gminy. Mimo to, corocznie nasze gminne pieniądze przeznaczane są na utrzymanie i remonty tego budynku. Nie sposób pominąć tutaj bardzo oprotestowanej przez mieszkańców planowanej budowy 16 kurników na terenie między Uściem Solnym a Strzelcami Wielkimi. Inne przykłady to, m. in.: zatrudnianie urzędników bez ogłaszania konkursów na stanowiska, realizacja większości inwestycji tuż przed wyborami, w pośpiechu, czego skutkiem jest nierzetelność i niedokładność wykonania, brak jawności działania samorządu.

Jak Pan widzi potrzebne zmiany w gminie?

Należy zacząć od zmiany sposobu współpracy wójta z radą gminy. Bardzo ważne jest, aby rada gminy była aktywna i bez obaw wyrażała swoje zdanie. Decyzje w gminie muszą być podejmowane wspólnie, z uwzględnieniem głosu wszystkich radnych. Dotychczasowy schemat działania rady polega niestety na niewiedzy radnych i strachu przed sprzeciwieniem się obecnemu wójtowi. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w demokratycznym kraju. Bardzo cieszy mnie, że nowelizacja ustawy o samorządzie wprowadza obowiązek transmitowania sesji rady gminy, o co bezskutecznie interpelowałem w naszej radzie od kilku lat. Dzięki temu mieszkańcy będą na bieżąco informowani o działalności wybranych przez siebie radnych. Sprawne i rzetelne działanie administracji publicznej będzie kolejnym krokiem. Wprowadzę otwartość, przejrzystość oraz przyjazną atmosferę w funkcjonowaniu Urzędu Gminy. Każdy z pracowników będzie musiał dostosować się do nowej sytuacji i nowych standardów. Jako wójt zawsze na pierwszym miejscu będę stawiał dobro mieszkańców i służył pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Skąd pomysł na prowadzoną przez Pana kampanię wyborczą i jak ocenia Pan działania konkurencji w tej sprawie?

Prowadzona przeze mnie kampania jest nastawiona na bezpośredni kontakt z wyborcami. Od kilku tygodni odwiedzam mieszkańców naszej gminy w domach i przedstawiam mój program wyborczy. Dzięki spotkaniom i rozmowom z ludźmi poznaję ich problemy i sytuację społeczną. Wiem, że tylko taki sposób pozwoli na dobre planowanie pracy na rzecz rozwoju gminy i dobra wszystkich mieszkańców. Działania mojej konkurencji w tej sprawie polegają głównie na rozpowszechnianiu fałszywych informacji na mój temat. Obraźliwe wpisy pod moim adresem na Facebooku (oczywiście pod pseudonimem lub fałszywym nazwiskiem), anonimowe telefony, mające na celu zastraszenie mnie i negatywna kampania prowadzona przez niektórych urzędników, to tylko przykłady. Uważam, że konkurencja działa jak zawsze bez żadnego planu. Nic dziwnego, przecież przez kilkadziesiąt lat udawało się wygrać wybory bez konieczności przedstawienia mieszkańcom żadnego programu. Pewnie dlatego obecna władza tak chętnie podpisuje się pod planami zaczerpniętymi z mojego programu wyborczego. Będę zmuszony bronić swojego programu przed plagiatowaniem.

Pana program wyborczy świadczy o profesjonalnym przygotowaniu do wyborów. W jaki sposób powstał?

Został opracowany wspólnie z mieszkańcami, którzy od wielu lat angażują się w życie lokalnej społeczności. Jest on odpowiedzią na problemy, z którymi nasza gmina boryka się od wielu lat. Program skonsultowałem z osobami z różnych środowisk, młodzieżą, mieszkańcami naszej gminy i innych gmin oraz ekspertami. Tak powstała wizja gminy Szczurowa jako miejsca otwartego, przyjaznego i rozwiniętego. Realizacja moich planów przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększenia liczby mieszkańców gminy. Jednocześnie pozostaję otwarty na wszelkie inne propozycje i sugestie dotyczące wizji rozwoju naszej gminy. Stawiam sobie za cel, że po zakończeniu mojej pięcioletniej kadencji, znacząco wzrośnie liczba mieszkańców naszej gminy. Od roku 1995 liczba mieszkańców gminy Szczurowa zmniejszyła się o ponad pół tysiąca. Tymczasem w innych gminach powiatu brzeskiego liczba mieszkańców w tym samym okresie wzrosła średnio o tysiąc trzysta osób. Jako wójt zrobię wszystko, aby poprawić jakość życia w naszej gminie, aby mieszkańcy mogli z dumą powiedzieć, że tutaj mieszkają.  

Jakie są Pana zdaniem priorytety rozwoju gminy Szczurowa na najbliższe lata?

Głównym zadaniem na najbliższe lata będzie prowadzenie działań zmierzających do wieloaspektowego rozwoju naszej gminy w sferze społecznej, kulturowej i gospodarczej. Kierunki rozwoju gminy szczegółowo przedstawiłem w moim programie wyborczym. Należy podjąć działania mające na celu zwiększenie poziomu edukacji, wspieranie uczniów uzdolnionych w nauce i sporcie, zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci oraz likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Podejmę działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w szczególności zadbam o modernizację dróg i budowę chodników, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne i włączenie lamp ulicznych całą noc, zagwarantowanie właściwego zimowego utrzymania dróg, wybudowanie nowych parkingów, rozwój OSP oraz zapewnienie transportu publicznego wszystkich miejscowości z centrum gminy. Ważnym elementem będzie dbałość o odpowiedni poziom opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób, stworzenia systemu medycyny szkolnej. Obejmę wsparciem osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, seniorów, rodziny wielodzietne. Duży nacisk zostanie położony na wzbogacenie oferty kulturalnej, wzrost aktywności sportowej mieszkańców oraz zapewnienie opieki świetlicowej we wszystkich miejscowościach. Niezmiernie ważnym aspektem działalności będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wszechstronne wsparcie organizacji pozarządowych i zachęcanie do tworzenia nowych, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz wzrost zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Do priorytetów działania samorządu będą należały również działania w zakresie rozwoju gospodarczego: budowa kanalizacji i sieci gazowej, wdrożenie programu budowy przydomowych oczyszczali ścieków i instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obwodnic Szczurowej i Rudy-Rysia, stwarzanie dogodnych warunków do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu dotacji dla rolników oraz ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego gminy na rozwój przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego. Zapewnię sprawność, rzetelność i uprzejmość w sposobie działania administracji publicznej. Działania samorządu gminnego nie powinny się opierać na zasadzie „od budżetu do budżetu”, ale na celowej i kompleksowej działalności zmierzającej do rozpoznawania, kształtowania i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, kształtowania pozytywnego wizerunku gminy oraz podnoszenia jej konkurencyjności w otoczeniu.

Dlaczego to właśnie Zbigniew Moskal powinien zostać nowym wójtem gminy Szczurowa?

Uważam, że gmina Szczurowa nie jest gminą biedną, tylko źle zarządzaną. Radykalna zmiana sposobu zarządzania pozwoli na znaczny wzrost tempa rozwoju i wpłynie na zwiększenie atrakcyjności naszej gminy. Znajdzie to odzwierciedlenie w poprawie jakości życia mieszkańców i zadowolenia społecznego. Jako wójt zawsze będę blisko ludzkich spraw, ponieważ nie wyobrażam sobie skutecznej pracy dla dobra mieszkańców z pozycji siedzenia za biurkiem na najwyższym piętrze Urzędu Gminy. Moja otwartość, sumienność i uczciwość będą gwarancją rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków. Praca zarówno wójta, jak i wszystkich urzędników powinna być pełną poświęcenia służbą na rzecz mieszkańców, uwzględniającą ich potrzeby, problemy i respektującą ich poglądy.

Dziękuję za rozmowę.

IB

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

 

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast