Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Borzęcinie

Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Borzęcinie

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie wybrał jednogłośnie nowy Zarząd Gminny, na którego czele stanął druh jednostki OSP w Borzęcinie Górnym, a zarazem wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. Wiceprezesami wybrani zostali druhowie Józef Ciochoń (OSP Borzęcin Górny) i Marian Tomala (OSP Przyborów). Komendantem Gminnym wybrano pełniącego tę funkcję do tej pory druha jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym Grzegorza Małka, Sekretarzem Zarządu Gminnego reprezentującego tę samą jednostkę druha Mirosława Wilkosza, a Skarbnikiem Jana Curyło z OSP Bielcza. Członkiem Prezydium został Andrzej Kukiełka z OSP Jagniówka, a Członkami Zarządu druhowie: Marcin Mroczkowski (OSP Przyborów), Marcin Trytek (OSP Bielcza), Marek Maklas (OSP Jagniówka), Józef Wąsik (OSP Łęki) i Stanisław Ciuruś (OSP Łęki). Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Piotr Małek (OSP Borzęcin Górny) – Przewodniczący, Grzegorz Knap (OSP Borzecin Dolny) – Wiceprzewodniczący, Piotr Pamuła (OSP Łęki) – Sekretarz. Spośród nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano dwóch przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w osobach: Janusza Kwaśniaka – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego oraz Grzegorza Małka – Komendanta Gminnego ZOSP RP.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrani zostali: Janusz Kwaśniak, Grzegorz Małek, Piotr Małek, Grzegorz Knap, Józef Ciochoń i Marian Tomala. Gośćmi Zjazdu byli: Jan Musiał – Poseł na Sejm RP, brygadier Dariusz Pęcak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz druh Marian Zalewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Marian Tomala ustępujący Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP, składając sprawozdanie z 5 – letniej działalności Zarządu Gminnego powiedział: – W naszej Gminie działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają 195 strażaków. Obecnie mamy 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze w tym jedną żeńską. Każda jednostka dysponuje strażnicą, która jest wyposażona w odpowiedni sprzęt p.pożarowy, motopompy, agregaty, pompy szlamowe i pływające, pilarki spalinowe, odpowiednie umundurowanie oraz samochody. W strażnicach m.in. odbywają się zebrania, prowadzone są szkolenia, zbiórki oraz działalność kulturalna. Prawie w każdym budynku są sale do wynajmu na przyjęcia weselne, zabawy, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Dużo pracy społecznej strażacy wkładają w utrzymanie gotowości bojowej samochodów, sprzętu pożarniczego, remonty strażnic i dbałości o otoczenie. Za tą spontaniczną pracę składam im gorące podziękowania. Trzeba powiedzieć, że druhowie wszystkich jednostek, zawsze dzielnie stawali w szeregi i przeciwstawiali się żywiołowi jakim jest pożar, zagrożenie powodziowe i inne akcje ratownicze. Ogromną ilość pracy i poświęcenia dali z siebie przy usuwaniu skutków powodzi, wypompowywaniu wody z pomieszczeń, usuwaniu drzew i przeszkód po przejściu nawałnic i wichur. Zaangażowanie i poświęcenie strażaków przy powodzi należy szczególnie wysoko ocenić. W okresie 5 lat jednostki wyjeżdżały do zadań 613 razy, w tym w 2010 powodziowym roku zanotowały 291 wyjazdów – charakteryzował druh Marian Tomala, określając potrzeby jednostek oraz dziękując druhom z terenu naszej Gminy za strażacką służbę, poświęcenie i zaangażowanie, Członkom Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej za efektywną współpracę, Wójtowi Panu Januszowi Kwaśniakowi, Radzie Gminy, Zarządowi Powiatowemu ZOSP, Komendantowi Powiatowemu PSP, Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP za wspieranie i udzielanie niezbędnej pomocy w utrzymaniu gotowości bojowej i prowadzenie statutowej działalności.

Wójt Janusz Kwaśniak dziękując druhom strażakom podkreślił jak istotną rolę pełni ta formacja w sytuacji zagrożenia i prowadzenia działań kryzysowych. – Dzisiaj trudno sobie wyobrazić sprawne zarządzanie kryzysowe bez jednostek OSP. To właśnie ta formacja jest podstawowym narzędziem walki z zagrożeniami i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dlatego gmina szczególnie dba o jednostki, czego wyrazem jest dosprzętowienie, w tym w wozy bojowe, budowa i remonty obiektów remiz w Bielczy, Borzęcinie Górnym, Łękach i Przyborowie oraz z roku na rok rosnące wydatki na utrzymanie gotowości bojowej – mówił wójt Kwaśniak.

Głos zabrał również Poseł na Sejm RP, Jan Musiał mówiąc o podejmowanych przez parlament działaniach na rzecz druhów strażaków i przygotowywanych zmianach prawnych, którymi zajmuje się aktualnie nadzwyczajna sejmowa komisja ds. usuwania skutków powodzi. – Propozycje komisji, której jestem członkiem idą w kierunku zmiany powodującej uchwalanie przez rady gmin rekompensat dla druhów strażaków za czas poświęcony usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, w tym również poniesionych dodatkowych kosztów. Koszty te gminom byłyby refundowane z budżetu państwa – poinformował poseł.

Komendant Powiatowy PSP brygadier Dariusz Pęcak, scharakteryzował działalność jednostek OSP na terenie gminy Borzęcin na tle jednostek funkcjonujących w powiecie. Mówił o szansach włączenia kolejnych jednostek z gminy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jak również o konieczności szkolenia druhów z poszczególnych jednostek. – To podstawowy problem, który w jednostkach gminy można dostrzec. Mimo wielu członków w jednostkach, niewielu druhów strażaków spełnia wymagania i posiada odpowiednie przeszkolenie do udziału w akcjach – mówił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając dobrą pracę Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w kadencji 2006 – 2011 oraz bardzo duże wsparcie władz samorządowych gminy dla jednostek. – To był dobry czas dla OSP na terenie gminy Borzęcin i całego powiatu – podkreślił.
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi z działalności w kadencji 2006 – 2011.

Po wyborze i zatwierdzeniu składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, nowowybrany Prezes, druh Janusz Kwaśniak określił ramy programowe działania Zarządu na kadencję 2011-2016.
Zakładamy sobie cel, którego datą graniczną jest połowa 2016 roku. To właśnie wtedy, na następnym zjeździe oddziału gminnego będę chciał powiedzieć, że jednostki z terenu gminy Borzęcin należą do najlepszych jednostek w powiecie i regionie. Ale żeby to się mogło stać, musimy wykonać wiele pracy. Przede wszystkim przeszkolić wszystkich druhów jednostek, doposażyć jednostki w odpowiedni sprzęt pożarniczy z zakupem kolejnych wozów bojowych włącznie, doprowadzić do końca przebudowę remizy OSP w Przyborowie, remont w Łękach, uregulować stan prawny obiektów remiz w Borzęcinie Dolnym i Jagniówce oraz przeprowadzić ich modernizację i przebudowę. Jestem przekonany, ze tym wyzwaniom podołamy – mówił do zebranych druh Prezes Janusz Kwaśniak zapewniając, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanych w nowym Zarządzie Gminnym ZOSP RP oczekiwań i nadziei.

Obrady Zjazdu Oddziału Gminnego zakończyła pamiątkowa fotografia druhów delegatów.

Kurier Borzęcki