ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Burmistrz rozdzielił 125 000 zł dla organizacji pozarządowych

W ramach ogłoszonych na początku stycznia br. otwartych konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Bochnia w 2021 roku organizacje „trzeciego sektora” złożyły łącznie 32 oferty.

W oparciu o ocenę złożonych ofert, dokonaną  przez Komisje konkursowe Burmistrz Miasta Bochnia rozdzielił dotacje w poszczególnych dziedzinach działalności:

  • w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej spośród 13 złożonych ofert  dofinansowanie otrzymało 12 zadań w łącznej wysokości 65 000 zł.;
  • w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 11 ofert, dofinansowanie otrzymało 10 zadań na łączną kwotę 38 000 zł.;
  • w dziedzinie ochrona i promocja zdrowia 2 spośród 3 złożonych ofert otrzymały dotacje w łącznej kwocie 7 500 zł.;
  • w dziedzinach: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotacje otrzymały wszystkie złożone oferty (5) na łączną sumę 14 500 zł.

Treść zarządzeń Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawierających informacje o dofinansowanych zadaniach, realizujących je podmiotach i wysokościach poszczególnych dotacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia.

Treść zarządzeń dostępna jest także poniżej:

ZARZĄDZENIE nr 45/21

ZARZĄDZENIE nr 46/21

bochnia.eu

Podobne artykuły

Back to top button