ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

ERASMUS+ w ZSTiB w Brzesku

W roku szkolnym 2021/22 szkoła otrzymała akredytację w projekcie Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja I Mobilność uczniów i nauczycieli na lata 2021-2027 uzyskując wysoką ocenę wniosku 92 punkty na 100 możliwych.

Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Główne cel akredytacji:

Wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia przez:

  • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
  • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
  • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie

W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:

  • podniesienie jakości podstawowego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET i CVET)
  • wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych
  • wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy
  • wymianę najlepszych praktyk i promowanie stosowania nowych i innowacyjnych metod i technologii pedagogicznych oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, mentorów i innych pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego
  • rozwijanie zdolności organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności oraz ich zdolności podejmowania partnerskiej współpracy dobrej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu strategii umiędzynarodowienia
  • umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie średniego czasu trwania mobilności tych osób w celu zwiększenia jej jakości i wpływu
  • wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi

W tym roku szkolnym 2022/23 będzie realizować pierwszy z projektów w ramach akredytacji dot. kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zaplanowaliśmy na ten rok udział w projekcie dla 60 uczniów. Niestety otrzymaliśmy dofinansowanie jedynie dla 20 ze względu na różne perturbacje finansowe Agencji Narodowej.


Elżbieta Wojnowicz

Podobne artykuły

Back to top button