ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Borzęcin. Taniej za śmieci

Od 1 maja br. w gminie Borzęcin będą obowiązywać niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Rada Gminy Borzęcin na sesji w dniu 13 kwietnia br. obniżyła stawki opłaty miesięcznej z kwoty 29 złotych do kwoty 27 złotych w przypadku nieruchomości zamieszkałej do 6 osób, a dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym z 27 złotych do 25 złotych. Proporcjonalnie zmniejszy się również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkiwanych przez 7 i więcej osób.

– Zmiana ta jest wynikiem podjętych przez samorząd działań w zakresie optymalizacji systemu gospodarki odpadami, których celem jest uniknięcie kolejnych podwyżek opłat ponoszonych przez mieszkańców w trudnym czasie postępującego kryzysu gospodarczego i galopującej inflacji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Tyle płacimy, ile wytworzymy

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest z mocy ustawy organizatorem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a koszty jego funkcjonowania z mocy ustawy ponoszą mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami zależna jest od wielu czynników, z których najważniejsze to: ilość produkowanych odpadów, częstotliwość odbioru oraz odległość od najbliższej instalacji przetwarzania. W przypadku gminy Borzęcin ilość wytwarzanych odpadów systematycznie rośnie. W 2019 roku odebrano od mieszkańców 1302,24 Mg (tona) odpadów, w 2020 roku 1430,97 Mg odpadów, a w roku 2021 – 1525,10 Mg. Ma to niestety, oprócz innych czynników związanych z kosztami firm odbierających odpady (m.in.: koszty pracowniczych wynagrodzeń, transportu, w tym paliw, opłat w instalacjach przetwarzania) istotny wpływ na wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Aby zminimalizować koszty ponoszone przez Mieszkańców Gminy Borzęcin w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów podjęto działania optymalizacyjne, których celem było uniknięcie kolejnych podwyżek stawki opłaty za gospodarowanie odpadami tym bardziej, że opłaty te w gminach, które rozstrzygnęły postępowania znacząco wzrosły, np.: Wierzchosławice – 35 złotych za odpady komunalne bez kompostownika, Wietrzychowice – 35 złotych, Radłów – 30 złotych, Rzezawa – 30 złotych.

W tym celu, zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 888 z późn. zm.) podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin, w wyniku której odpady komunalne niesegregowane zmieszane (mokre) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października odbierane będą z zabudowy jednorodzinnej z częstotliwością raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca jeden raz w miesiącu. Zdecydowano również, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie raz w roku.

Zaznaczyć przy tym należy, ze od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość wytworzonych odpadów, a przyjęte zmiany nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Taki system funkcjonuje m.in. w gminach Dębno, Gnojnik oraz Szczurowa i od lat się sprawdza. W niektórych gminach np. Iwkowa odpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane są dwa razy w miesiącu tylko w miesiącach letnich tj. czerwiec, lipiec, sierpień. W innych gminach zbiórkę odpadów wielkogabarytowych prowadzi się raz na 2 lata.

Nowa, obniżona stawka za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Borzęcin uchwałą od 1 maja br. będą obowiązywać na terenie Gminy Borzęcin następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

• 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 6 osób,
• 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 7 osób,
• 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 8 osób,
• 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 9 osób,
• 19,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkuje do 10 osób i więcej.

Stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Na mocy podjętej uchwały zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 2 zł od mieszkańca miesięcznie.

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyniesie 150,00 zł rocznie. W przypadku zbierania odpadów, przez właściciela nieruchomości w sposób nieselektywny ulega ona podwyższeniu do kwoty 450,00 zł rocznie.

Pamiętajmy, że segregując i kompostując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci. Segregowanie i kompostowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrzucanie śmieci lub ich spalanie jest zagrożone karą grzywny! Podczas spalania śmieci powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, mebli i lakierowanego drewna.


[tell]

blank

Podobne artykuły

Back to top button