ADV
EdukacjaMateriały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZCHOWIE

TYPY SZKÓŁ:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – 4 letnie
TECHNIKUM
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – 5 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO – 3 letnia

32-860 Czchów, ul. Sądecka 187,
tel./fax 14 6843230

e-mail: zespolszkol187@op.pl, www.zsczchow.pl

NAJLEPSZE TECHNIKA Perspektywy
BRĄZOWA SZKOŁA 2023

Ranking Główny Techników
334 miejsce w Polsce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

4 letnie, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

– przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki,

– w klasie I-III realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania
wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
– w klasie IV w ramach szkolenia wojskowego 50-godzinny obóz szko
leniowy,
– warunkiem przyjęcia do oddziału przygotowania wojskowego jest
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

Oddział przygotowania wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. Nad klasą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenie wojskowe, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia w oddziale przygotowania wojskowego będą prowadzone przez instruktorów na terenie patronackiej jednostki wojskowej. Umiejętności strzeleckie uczniowie będą mogli doskonalić w ramach zajęć prowadzonych w szkolnej strzelnicy wirtualnej.

Absolwent oddziału przygotowania wojskowego otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

TECHNIKUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

5 letnie, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA

– przedmiot rozszerzony: język angielski

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dzięki współpracy uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach, wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie biorą udział w Branżowych Symulacjach Biznesowych REVAS. Jest to narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości.

Uczniowie uczestniczą również w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej w ramach projektu edukacji finansowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej:
– stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

– prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

– gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
– sporządzania biznesplanu;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
– prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

– sporządzania dokumentacji kadrowej,

– prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

– rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
– prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

– prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

– prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku
finansowego.
W ramach programu nauczania w klasie V uczniowie będą zdobywać dodatko
we umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista
po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Uczniowie technikum mają możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Współpraca z Uniwersytetem daje możliwość udziału w zajęciach, wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. W szkole działa Koło Naukowe Prozdrowotna Edukacja Żywieniowa prowadzone przez doktora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie propagujące wiedzę o zdrowiu i zdrowym żywieniu.

Szkoła współpracuje również z pracodawcami lokalnego rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego, odbywania praktyk i staży zawodowych.

Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

– oceniania jakości produktów,

– przechowywania żywności,

– obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

– obsługi sprzętu gastronomicznego,

– przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

– wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastro
nomicznych:
– oceniania jakości żywności,

– planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu
żywienia,
– organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

– wykonywania usług gastronomicznych,
– ekspedycji potraw i napojów.

W ramach programu nauczania w klasie V uczniowie będą zdobywać dodatkowe umiejętności z zakresu dietetyki.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– Sushi Master,

– Street Food,

– prawo jazdy kat. B.

Uczniowie technikum mają możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+.

TECHNIK INFORMATYK

– przedmiot rozszerzony: język angielski,

– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, język angielski, matematyka, informatyka,
– języki obce: język angielski, język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Cisco Networking Academy Support Center.

Dzięki podpisaniu umowy z Cisco Networking Academy, działającej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Zespole Szkół w Czchowie powstała lokalna Akademia CISCO. Cisco Networking
Academy jest programem edukacyjnym służącym nauczaniu infor
matyki, gwarantuje dostęp do wielu materiałów dydaktycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Program oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Uczniowie uczestniczą w specjalnych kursach, na których przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
– przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

– administrowania systemami
operacyjnymi,
– serwisowania i naprawiania
urządzeń techniki komputerowej,
– przygotowania i eksploatacji
lokalnej sieci komputerowej;
2) w zakresie kwalifikacji INF.03.

Tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
– tworzenia i administrowania
stronami internetowymi,
– tworzenia, administrowania
i użytkowania relacyjnych baz danych,
– programowania aplikacji
internetowych,
– tworzenia i administrowania
systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– operator dronów,

– prawo jazdy kat. B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk
po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Uczniowie technikum mają możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

3 letnia, dla młodzieży,
na podbudowie programowej szkoły podstawowej

KUCHARZ

Kształcenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole.
– zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język polski, matematyka, fizyka, informatyka,
– język obcy: język angielski.

Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego i realizacji wizyt zawodoznawczych w zakładach i przedsiębiorstwach gastronomicznych lokalnego rynku pracy.

Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powi
nien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
– oceniania jakości produktów,

– przechowywania żywności,

– obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

– obsługi sprzętu gastronomicznego,

– przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

– wydawania dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– Sushi Master,

– Street Food,

– prawo jazdy kat. B.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po
potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

WIELOZAWODOWA

dla młodocianych pracowników

Współpraca z pracodawcami lokalnego rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego i realizacji zajęć praktycznych.

Obecnie Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa kształci uczniów w zawodach:
– blacharz samochodowy,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– kamieniarz,

– monter sieci i instalacji sanitarnych,

– murarz-tynkarz,

– cukiernik,

– sprzedawca,

– fryzjer,

– stolarz,

– ślusarz,

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

– elektromechanik,

– elektryk,

– elektromechanik pojazdów samochodowych.

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 z późni. zm.). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. Zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa to miejsca doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych młodocianych pracowników. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego, a wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół w Czchowie.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia*:
– prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji o naborze do Zespołu Szkół w Czchowie na:
www.zsczchow.pl

oraz

www.facebook.com/zspcz/

IB

Podobne artykuły

Back to top button