Materiały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

TECHNIKUM im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 68 63 837, tel. 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl, www.facebook.com/zsp1brzesko

BRĄZOWA TARCZA – 2019: RANKING TECHNIKÓW –  302 MIEJSCE W POLSCE. RANKING MATURALNY TECHNIKÓW – 300 MIEJSCE W POLSCE

5 letnie – dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych
ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników, wycenianie składników aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy finansowej.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rachunkowości odbywają praktykę w renomowanych biurach rachunkowych, bankach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych, prawo jazdy kat. A.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu, prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prawo jazdy kat. B, wakacyjne płatne staże zawodowe.

Praktyka:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie czwartej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie technik rachunkowości po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK INFORMATYK
Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Baza dydaktyczna: pracownia montażu UTK, pracownia grafiki komputerowej.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowanie systemami operacyjnymi, serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej, przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych, programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: grafika komputerowa, zaawansowane zarządzanie bazami danych, warsztaty aplikacji multimedialnych, obróbka cyfrowa zdjęć, tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android, komputerowe wspomaganie projektowania, grafika komputerowa 3D w programie 3DS MAX, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają praktykę w zakładach i instytucjach zatrudniających informatyków oraz wykorzystujących szeroko rozumiany sprzęt komputerowy i oprogramowanie (firmy, serwisy komputerowe, biura i urzędy). Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik programista po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik informatyk to ciekawy, twórczy i prestiżowy zawód, w którym można podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, gdzie mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

TECHNIK REKLAMY

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia reklamy, pracownia grafiki komputerowej – ADOBE CREATIVE CLOUD, pracownia językowa.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie elementów strategii reklamowej, przygotowanie elementów kreacji reklamowej, produkcja reklamy, planowanie kampanii reklamowej, organizowanie sprzedaży reklamowej, realizowanie kampanii reklamowej, badanie przekazu reklamowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: grafika komputerowa, obróbka cyfrowa zdjęć, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy odbywają praktykę na stanowiskach w działach marketingowych, działach promocji instytucji i przedsiębiorców oraz działach w agencjach reklamowych. Uczeń sam może znaleźć firmę, w której chce odbyć praktykę, w przeciwnym wypadku praktykę zawodową w firmach organizuje szkoła.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji, jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations) w prasie, radiu i  telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

TECHNIK LOGISTYK

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Baza dydaktyczna: pracownia logistyki, pracownia językowa.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu, monitorowanie poziomu i stanu zapasów, obsługiwanie programów magazynowych, prowadzenie dokumentacji magazynowej, monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, planowanie procesów transportowych, organizowanie procesów transportowych, dokumentowanie procesów transportowych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych, zarządzanie procesami logistycznymi, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 8 tygodni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk odbywają praktykę w przedsiębiorstwach logistycznych, magazynach oraz centrach dystrybucyjnych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Baza dydaktyczna: studio fotograficzne, ciemnia, pracownia językowa.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie planu zdjęciowego, rejestrowanie obrazu, obróbki i publikowanie obrazu, przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych, wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: grafika komputerowa, obróbka cyfrowa zdjęć, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik fotografii i multimediów odbywają praktykę w zakładach fotograficznych, studiach graficznych, studiach reklamowych, redakcjach czasopism, firmach świadczących usługi public relations oraz wykorzystujących techniki fotograficzne.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

SUKCESY UCZNIÓW 2018-2019

Finalista IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – kwiecień 2019,
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Zobaczyć Matematykę” organizowanego przez AGH w Krakowie – kwiecień 2019,
Laureaci Konkursu na Projekt Edukacyjny – kompetecja TIK – organizowanego w ramach projektu MAŁOPOLSKIE TALENTY,
Laureaci Konkursu na Projekt Edukacyjny – kompetecja przedsiębiorczość – organizowanego w ramach projektu MAŁOPOLSKIE TALENTY.


IB

 

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast