ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Informator Brzeski pomaga absolwentom szkół podstawowych w wyborze szkoły

blankWychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

SREBRNA TARCZA

Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2019 RANKING TECHNIKÓW – 242 MIEJSCE W POLSCE

2020 RANKING TECHNIKÓW – 195 MIEJSCE W POLSCE

Typy Szkół:

► Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
► TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 5 letnie
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
► LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych
– 4 letnie (dla absolwentów ZSZ i BS I stopnia 3 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia między innymi na kierunkach: filologia angielska, geografia, turystyka, geologia, hotelarstwo.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 4-letniego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
(absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu, prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie czwartej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie technik rachunkowości po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Prowadzenie rachunkowości”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie i wydawanie dań, ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, ocenianie jakości żywności, planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywanie usług gastronomicznych, ekspedycja potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs barmański I i II stopnia, barista, kuchnie świata, zdobnictwo cukiernicze, kelner serwis specjalny i synchroniczny, carving, prawo jazdy kat. B.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Przygotowanie i wydawanie dań” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie trzeciej w zakresie kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowanie systemami operacyjnymi, serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej, przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: grafika komputerowa, zaawansowane zarzadzanie bazami danych, prawo jazdy kat. B, tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w klasie drugiej w zakresie kwalifikacji „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” oraz 4-tygodniową praktykę w klasie trzeciej w zakresie kwalifikacji „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik programista po zdaniu egzaminu z kwalifikacji „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika informatyka absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosuje się urządzenia komputerowe. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej

KUCHARZ
Kształcenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: ocenianie jakości produktów, przechowywanie żywności, obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy, obsługa sprzętu gastronomicznego, przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawanie dań.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: kurs barmański I i II stopnia, barista, poszerzony o podstawy latte art., zdobnictwo cukiernicze, kelner serwis specjalny i synchroniczny, carving, kuchnie świata, prawo jazdy kat. B.

WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników

Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, umiejętności praktyczne doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na turnusach dokształcania teoretycznego organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonującym w ramach ZSTiB w Brzesku.
W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa kształci uczniów
w zawodach potrzebnych na rynku pracy np.: fryzjer, sprzedawca, lakiernik samochodowy, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia: obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kat. B.


IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button