ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Miasto Bochnia przeznacza 300 000 zł na dofinansowanie klubów sportowych – uruchomiono nabór wniosków

10 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

Celem publicznym, któremu ma służyć dofinansowanie projektów, w tym zakresie jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Uprawnionymi do składania wniosków są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. są osobą prawną (nie mogą wnioskować kluby sportowe działające jako stowarzyszenia zwykłe),
  2. prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Miasta Bochnia,
  3. nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Kluby mogą składać wnioski w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania/Dotacja dla klubów sportowych.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r., zmieniona Uchwałą XL/381/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia – nie wcześniej jednak niż od dnia 15 stycznia 2022 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2022, tj. do łącznej wysokości 300 000,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela:
Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych,
Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 11,
tel. 14 614 91 51, 14 614 91 53, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl
Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 378/21
Wzór wniosku o dofinansowanie
Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia
Uchwała Nr XL/381/17 Rady Miasta Bochnia

bochnia.eu

Podobne artykuły

Back to top button