ADV
KulturaMateriały sponsorowaneWiadomości

RUSZYŁY WARSZTATY MUZYKOWANIA LUDOWEGO!

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uruchomiło Warsztaty Muzykowania Ludowego. Jest to działanie edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którego priorytetem jest kształcenie w dziedzinie muzykowania ludowego na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce, heligonce, cymbałach, z wykorzystaniem tradycyjnego repertuaru, tradycyjnej beznutowej metody nauki gry opartej na relacji mistrz–uczeń. W ramach projektu uruchomiono 34 warsztaty realizowane w oparciu o współpracę z partnerami w regionach: Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaków Zachodnich, Pogórza, Lachów Sądeckich, Górali Spiskich i Górali Sądeckich oraz na pograniczu lachowsko-góralskim.

Cele główne projektu to:

 • edukowanie młodego jak i starszego pokolenia w zakresie muzyki ludowej właściwej dla danego środowiska lokalnego odwołując się do specyfiki danego miejsca i grupy,
 • zachowanie, ochrona ludowych tradycji muzycznych,
 • udostępnianie ludowych tradycji muzycznych w różnych regionach Małopolski,
 • zapobieganie zatraceniu czy przerwaniu tradycyjnych form muzykowania w 6 regionach etnograficznych Małopolski,
 • budowanie oraz kształtowanie tożsamości regionalnej wśród lokalnych społeczności,
 • promocja dziedzictwa niematerialnego zgodnie z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r.,
 • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu Małopolski w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego.

Warsztaty Muzykowania Ludowego realizowane są w 8 powiatach woj. małopolskiego kształcąc jednocześnie w 6 regionach etnograficznych Małopolski:

 1. Łapsze Niżne, pow. nowotarski, region etnograficzny: Górale Spiscy
 2. Łużna, pow. gorlicki, region etnograficzny: Pogórzanie
 3. Kąclowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Pogórzanie
 4. Brzezna, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sądeckie
 5. Jazowsko, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Górale Sądeccy
 6. Nawojowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sadeckie
 7. Słopnice, pow. limanowski, region etnograficzny: pogranicze lachowsko-góralskie
 8. Żabno, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 9. Wiśniowa, pow. myślenicki, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 10. Dębno, pow. brzeski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 11. Zakliczyn, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 12. Grojec, pow. chrzanowski, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 13. Zalasowa, pow. tarnowski, region etnograficzny: Krakowiacy Wschodni
 14. Luszowice, pow. chrzanowski, region etnograficzny: Krakowiacy Zachodni
 15. Niskowa, pow. nowosądecki, region etnograficzny: Lachy Sadeckie

W ramach warsztatów uczniowie nabędą umiejętności ludowego stylu muzykowania na tradycyjnym instrumentarium oraz poznają tradycyjny repertuar muzyczny swojego regionu etnograficznego. Nauka prowadzona jest w ramach indywidualnych zajęć odbywających się jeden raz w tygodniu, przy wykorzystaniu metody beznutowej nauki gry, w oparciu o relację mistrz-uczeń. Formuła nauczania w sytuacji „jeden na jeden” gwarantuje przeprowadzenie procesu edukacyjnego w bezpiecznych pod względem sanitarnym warunkach.

Zakładanym efektem projektu jest zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych, dbałość o popularyzację najstarszego ludowego repertuaru muzycznego, doskonalenie nabytych we wstępnym etapie kształcenia umiejętności gry i kompetencji niezbędnych do muzykowania na tradycyjnych ludowych instrumentach co w następstwie przyczyni się do powstawania nowych oraz zasilania funkcjonujących już dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych kapel ludowych. Ponadto dotychczasowe funkcjonowanie warsztatów dowodzi, że taka działalność sprzyja rozwojowi kompetencji i talentów oraz wzmacnia poczucie regionalnej tożsamości, a także przyczynia się do integracji społecznej oraz przeciwdziała wykluczeniu i rozwarstwieniu społecznemu.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Podobne artykuły

Back to top button