ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości
Trending

Specjalista ds. zamówień publicznych poszukiwany!

Starosta Bocheński ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji. Do zadań będą należeć sprawy związane z zamówieniami publicznymi.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe,

4) posiada co najmniej 3 letni staż pracy w tym co najmniej 1 rok na stanowisku do spraw zamówień publicznych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,

5) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy ochronie danych osobowych, oraz dostępie do informacji publicznej,

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

2) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

3) umiejętność redagowania pism,

4) odporność na stres,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) terminowość,

7) dyspozycyjność,

8) komunikatywność,

9) wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz regulacje wewnętrzne związane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bochni oraz współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych powiatu,

2) kontrola nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych obowiązujących w Starostwie,

3) udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Organizacyjno-Prawnego dotyczących zamówień publicznymi prowadzonych przez komórki odpowiedzialne za zamówienia publiczne w Jednostkach,

4) poprawne prowadzenie rejestrów zamówień publicznych z wykazem postępowań w trybach przewidzianych Ustawą prawo zamówień publicznych,

5) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień, egzekwowanie dostarczenia umów i porozumień po ich podpisaniu oraz sprawdzenie kompletności podpisów zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Starostwie,

6) weryfikacja poprawności zapisów umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz aneksów pod względem zgodności z Ustawą prawo zamówień publicznych przed jej wprowadzeniem do centralnego rejestru umów i porozumień,

7) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, formy wyboru oferenta oraz składu komisji przetargowej,

8) weryfikacja wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie kompletności i zgodności udzielenia zamówienia z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych,

9) reprezentowanie Starostwa w ramach udzielanych upoważnień w kontaktach z oferentami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy prawo zamówień publicznych,

10) opracowywanie i publikacja ogłoszeń w sprawach procedury udzielenia zamówienia publicznego w miejscach i w terminach zgodnych z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych,

11) odpowiedzialność za poprawne sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej zmian, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert,

12) organizowanie, przygotowanie i prowadzenie przetargów i innych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym:

a) współpraca z członkami komisji przetargowej i ustalanie z przewodniczącym komisji terminów posiedzeń i informowanie o terminach posiedzeń pozostałych członków komisji,

b) zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań,

c) odpowiedzialność za dochowanie terminów wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

d) informowanie członków Komisji o ustawowych wymaganiach udzielania zamówień publicznych,

e) odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ustawy i włączenie wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania,

f) pisemne informowanie bezpośredniego przełożonego o braku złożenia przez członka komisji oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ustawy albo złożeniu oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ustawy albo złożeniu nieprawdziwego oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ustawy,

g) informowanie bezpośredniego przełożonego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji,

h) przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu projektów pism w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania,

i) prowadzenia dokumentacji postępowania z należytą starannością,

j) zapewnienie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania,

k) protokołowanie przebiegu obrad Komisji przetargowej i wykonywanie czynności obsługowo-biurowych,

l) dokumentowanie czynności Komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz z załącznikami,

m) udział w opracowywaniu wyjaśnień, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem,

n) udział w badaniu i ocenie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

o) odpowiedzialność za dokumentację prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem,

p) prowadzenie obrad Komisji przetargowej w zastępstwie przewodniczącego, gdy członkowie komisji zrezygnują z wyboru innego przewodniczącego,

q) czynny udział w posiedzeniach i pracach Komisji,

r) przygotowywanie wyjaśnień, odpowiedzi i wystąpień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia oraz jej zmian,

s) przygotowanie propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

t) przygotowanie propozycji wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania,

13) opiniowanie postępowań o zamówienie publiczne innych jednostek organizacyjnych Powiatu na etapie ustalania zamówień na zlecenie Starosty,

14) poprawne i kompletne przygotowanie rocznego planu zakupów usług, towarów i robót budowlanych na dany rok budżetowy oraz zmian planu w ciągu roku,

15) właściwe połączenie zamówień tożsamych i ich sumowanie na poziomie całego urzędu do planu postępowań i jego późniejszych zmian dokonanych w związku ze zmianą planu finansowego na dany rok budżetowy, a także planów cząstkowych przygotowywanych przez Dyrektorów Wydziałów,

16) monitorowanie realizacji rocznego planu zakupów i postępowań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Bochni i informowanie bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach

17) sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz odpowiedzialność za poprawność jego sporządzenia,

18) sporządzanie innych informacji i sprawozdań dotyczących udzielonych przez Starostwo zamówień publicznych,

19) wprowadzanie umów oraz faktur/rachunków do systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania i monitorowania realizacji budżetu powiatu oraz opisywanie faktur w zakresie zgodności wydatkowania z Ustawą prawo zamówień publicznych;

20) przygotowanie i wprowadzanie aktów prawnych w systemie Edicta Legis,

21) wykonywanie zadań z zachowaniem terminów wynikających z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulaminów Starostwa Powiatowego w Bochni,

22) informowanie o konieczności wprowadzenia zmian do wewnętrznych regulaminów Starostwa Powiatowego w Bochni wynikających ze zmian Ustawy prawo zamówień publicznych,

23) przestrzeganie zakazu wykonywania zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

24) wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza lub Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – bezpośredniego przełożonego.

Informacje o warunkach pracy:

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy), praca w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni (budynek 3 piętrowy). Praca biurowa, przeważnie siedząca. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Bochni w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, doświadczenie i staż pracy (w przypadku wykazania stażu pracy w ramach stażu odbytego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy wymagane są: zaświadczenie o odbyciu stażu),

e) kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia w przypadku trwającego zatrudnienia,

f) kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (załącznik na stronie BIP),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik na stronie BIP),

i) oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik na stronie BIP),

j) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

k) zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli dotyczy osoby niepełnosprawnej,

l) informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik na stronie BIP).

blank [sk]

blank

Podobne artykuły

Back to top button