ADV
Wiadomości
Trending

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty

Wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. M.in. takie wymogi zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. Dziś wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko.

– Zgodnie z zapowiedzią, w ciągu miesiąca od odwołania Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty ogłaszam konkurs, który wyłoni nowego kuratora. Kandydaci powinni przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych wymogów czy życiorys, ale także pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Dołożę wszelkich starań, aby Małopolskie Kuratorium Oświaty stanęło na nogi, było wolne od ideologizowania oraz w pełni służyło uczniom i nauczycielom. Dodam, że zatwierdziłem też roczny plan audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz jednostkach zespolonych, gdzie do najbliższego audytu wskazałem Małopolskie Kuratorium Oświaty – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

 Pełna treść ogłoszenia o konkursie: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2391256,wojewoda-malopolski-oglasza-konkurs-na-stanowisko-malopolskiego-kuratora-oswiaty.html

Oferty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Podobne artykuły

Back to top button