ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Absolutorium dla burmistrza udzielone jednogłośnie

Radni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium burmistrzowi Wojnicza, Tadeuszowi Bąkowi jako wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia jej mieszkańców. Działania te zostały zawarte w opracowanym za 2020 roku raporcie o sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w minionym roku.

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyła się XXV sesja, w trakcie której Rada Miejska w Wojniczu wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Wojnicza w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Wojnicz na 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Raport w pełnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Skarbnik Gminy Joanna Zając przedstawiła finansowe sprawozdanie z realizacji budżetu za miniony rok, który zamknął się wykonaniem dochodów na poziomie 110% kwotą 72 701 118,00 zł przy planowanych dochodach 65 935 852,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 92% plan 71 795 741,00 zł, wykonanie 66 633 321,45 zł. W 2020 roku na wszystkie inwestycje zostało przeznaczonych blisko 9 milionów złotych, z czego większa część nakładów finansowych pochodziła ze środków zewnętrznych.

Jednogłośnie, również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. Opinie wszystkich komisji stałych były pozytywne.

W kolejnym punkcie obrad, konsekwentnie, radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą Radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

Burmistrz Tadeusz Bąk podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także za wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania skierował także do pracowników wojnickiego magistratu oraz jednostek podległych. Szczególne podziękowania za efektywną pracę złożył pani skarbnik – Joannie Zając, pani sekretarz – Agnieszce Dąbroś oraz swemu zastępcy – Leszkowi Ząbkowskiemu – który to zespół wpiera go merytorycznie w działalności Urzędu.

– Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień to dobry czas i miejsce, aby podziękować wszystkim za zaangażowanie i efektywną współpracę w minionym 2020 roku. Pragnę podziękować również za okazaną pomoc w realizację zadań oraz za każdy rodzaj wsparcia i wszelkie działania na rzecz naszej gminy. Pamiętając, że wsparcie i pomoc są istotnym wskaźnikiem rozwoju oraz kształtowania nowej jakości naszej przestrzeni publicznej. Dlatego też, Szanowni Państwo przyjmijcie moje szczere i serdeczne podziękowania, jak również deklarację do dalszej współpracy z Państwem w bieżącym roku.- dziękował burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk. – Dziękuję Państwu Radnym i Pracownikom za wspólną pracę, kwiaty i miłe słowa. Nie pracuję sam – absolutorium i wotum zaufania to wyrazy uznania przede wszystkim dla moich współpracowników – dodał.

IB

Podobne artykuły

Back to top button