ADV
Wiadomości
Trending

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku nie poddają się w sporze z Zarządem

22 lutego 2024 r. do skrzynek pocztowych w blokach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzesku trafiło pismo Zarządu zawierające m.in. informację o odmowie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku. Pozostała treść pisma związana była m.in. z informacjami dotyczącymi porównania kosztów z sąsiednimi Spółdzielniami Mieszkaniowymi, a także opisem podejmowanych działań inwestycyjnych i prooszczednościowych.

Odmowa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku nie zraziła członków Spółdzielni. Część z nich będąc w sporze z Zarządem wystosowała kolejne pismo w którym domagają się wydania dokumentów oraz wyjaśnienia działań podejmowanych przez Zarząd.

Pismo do Zarządu w tej sprawie wystosowano 29 lutego 2024 r.

Treść pisma skierowanego do Zarządu 

W nawiązaniu do pisma SN/N/212,213/2024, wnoszę o udostępnienie zakwestionowanych nazwisk mieszkańców, którzy rzekomo nie są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, a ich personalia widnieją na złożonych listach, celem weryfikacji. Ewentualne powyższe uchybienia mogły być tylko i wyłącznie wynikiem tzw. „szumu komunikacyjnego” pomiędzy osobą zbierającą podpisy, a poszczególnymi lokatorami. Nikt nie ma prawa legitymowania danej osoby przed wpisaniem się na listę. Z całą pewnością nie wynikało to z intencjonalnego działania. Odmowa podania tych okoliczności uniemożliwiła, weryfikację tez stawianych przez Zarząd i R.N. a tym samym, potwierdzenia lub odrzucenia stawianych przez nich zarzutów. Wnoszę również o udostępnienia nazwisk osób, które wycofały swoje poparcie, celem konfrontacji, jeżeli wpisały się na listę tym samym wyraziły zgodę na kontakt osób zbierających podpisy. Pomijając fakt, że stosowanie tego typu praktyk, czyli wycofanie podpisu nie ma zastosowania prawnego.

Reasumując, członkowie przed wpisaniem się na listę, jasno i klarownie opowiedzieli się za takim schematem jak w porządku obrad, zaprowadzić lad i porządek, a przede wszystkim odwołać osoby, które w żaden sposób nie przysłużyły się mieszkańcom. A na to są składowe, które wynikły w ostatnim czasie czyli: kolosalne dopłaty do c.o. oraz do rozliczeń za wodę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, członkowie złożą ponownie podpisy, więc proszę nie odwlekać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie, ponieważ i tak do niego dojdzie wcześniej niż to w terminie czerwcowym. Na nic zabiegi, że podpisy, które zostały zebrane pod żądaniem nie są tożsame z celem zgromadzenia. Więc łatwiej i prościej będzie uzupełnić ewentualne uchybienia poprzez poprawne podpisy przez członków spółdzielni lub ewentualne pełnomocnictwa i sprostać żądaniom spółdzielców.

PONOWNIE WNOSZĘ O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW

Działając w oparciu o postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie którego mam prawo do otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwal organów Spółdzielni 1 protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur I umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że Spółdzielnia może odmówić mi wydania kopii i wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że pozyskane informacje zostaną użyte w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni co może spowodować wyrządzenie jej znacznej szkody, w oparciu o postanowienia obowiązującej Procedury określającej tryb oraz formę udostępniania do wglądu i wydawania Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej kopi oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów („Procedura”), ponawiam wdanie o wydanie kopii dokumentów w przeciwnym razie będę zmuszona złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów Art.18. § 3, a mianowicie:

1. Informację, komu rozdysponowane zostało drzewo z osiedla Jagiełły, ponieważ istnieją wątpliwości co do rozporządzania majątkiem spółdzielni, a na pewno nie zostali poinformowani spółdzielcy o możliwości zakupu owego drzewa?

2. o udostępnienie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółdzielnią, jako współwłaściciel chcę wiedzieć jakie ponoszę dodatkowe koszty działalności spółdzielni, szczególnie wygenerowane przez osoby zarządzające spółdzielnią?

3. jakie oferty wpłynęły do przetargu na rozliczanie kosztów C.O. wraz z wymianą podzielników oraz informację, czy i jaka została już wyłoniona firma do obsługi c.o. i dlaczego przed terminem, jeżeli dzierżawa z firma Ista jest do lipca b.r. i dlaczego została wyłoniona inna firma niż obecna, jeżeli zarząd i R.N. cały czas rekomendowali tę firmę oraz najważniejsze pytanie, dlaczego członkowie na spotkaniu z R.N i Zarządem nie zostali poinformowani o wyborze nowej firmy tylko ten fakt został zatajony, a co za tym idzie R.N. i Zarząd zakpili z członków, a całe to spotkanie miało charakter mistyfikacji?

Przypomnijmy – Mieszkańcy bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzesku od dłuższego czasu są w sporze z zarządem spółdzielni. W nagłośnienie ich sporu zaangażowany został program Interwencja. W piątek 3 listopada 2023 r. w telewizji Polsat wyemitowany został reportaż poświęcony sytuacji lokatorów spółdzielni mieszkaniowej w Brzesku. Mieszkańcy otrzymali do uregulowania dopłaty za energię cieplną, które idą w tysiące złotych. Są tym mocno oburzeni, a głównym powodem zamieszania są wg nich podzielniki ciepła. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że problem ponadnormatywnych dopłat nie jest „równomiernie” rozłożony w mieście. Na przykład na osiedlu Jagiełły wiele osób nie miało dopłat, lub były one minimalne.

Spór na lini członkowie Spółdzielni vs. aktualny Zarząd nabiera rozmachu. Jak do tej pory „zbuntowani” lokatorzy napotykali na trudności w organizacji swoich spotkań. 17 listopada 2023 r. spotkanie miało się odbyć w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, jednak w godzinach popołudniowych 14 listopada do osób zaangażowanych w organizację spotkania dotarła informacja, że szkoła nie udziela zgody na organizację spotkania na swoim terenie. Również wcześniejsze spotkanie jakie odbyło we wtorek 24 października 2023 r. o godzinie 17.00 przed budynkiem Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku napotkało trudności organizacyjne. Wtedy to zgromadziło się kilkadziesiąt osób – w większości członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku, a podczas spotkania nagrano reportaż z udziałem redaktorów programu Interwencja. Spotkanie miało początkowo odbyć się wewnątrz budynku, jednak jak informował portal brzesko.ws zgoda na wejście do budynku została wycofana.

Więcej nt. reportażu w Programie Interwencja można przeczytać w materiale:

INTERWENCJA w Brzesku. Wykańczają ich dopłaty do ciepła. Winne podzielniki? <==

foto: nadesłane / Maciej Mazur

IB

Pismo od członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku do Zarządu 

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button