ADV
Wiadomości
Trending

Drogie śmieci, drogie parkingi, drodzy radni i drogi Pan burmistrz… / Co nam szykują radni na Święta?

Sesja Rady Miejskiej w Brzesku, jaka została zaplanowana na 8 grudnia 2021 r., pozostanie na pewno na długo w pamięci mieszkańców miasta i gminy. Wszystko za sprawą całej puli uchwał związanych z podwyżkami. Planowana jest podwyżka podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), poszerzenie strefy płatnego parkowania i wzrost opłat parkingowych, a także podniesienie stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz podwyżka wynagrodzenia dla burmistrza Brzeska.

Obrady sesji będzie można śledzić od godziny 8.30 na kanale youtube Urzędu Miejskiego w Brzesku <==

Całość tego co jest planowane na środową sesję Rady Miejskiej w Brzesku można podsumować nieco gorzką parafrazą starego dowcipu z lat 70-tych XX (Drogi do socjalizmu: droga benzyna, droga wędlina i drogi towarzysz Gierek) – Drogie śmieci, drogie parkingi, drodzy radni i drogi Pan burmistrz…

„Optymistycznym” akcentem jest to, że na kolejnej sesji radni na otarcie łez zwiększą liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Jeśli tylko mieszkańcom zostaną jakieś pieniądze po podwyżkach, to będą mogli się napić, by zapomnieć o problemach z dopięciem domowego budżetu…

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie z 24 zł do 29 zł, a więc o 5 zł (20,83%). To stawka dla osób oddających śmieci segregowane. Dla osób, które oddają śmieci niesegregowane, stawka będzie wynosić aż 58 złotych! Na rabat w wysokości 1 zł mogą liczyć osoby, które kompostują odpady zielone. Jak widać koszty odbioru odpadów, wzrastają znacząco powyżej kosztów inflacji.

Jaki jest powód takiego wzrostu? Zdaniem urzędników wpływy do budżetu z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 8 040 000,00 zł nie zapewnią spełnienia wymogu samofinansowania się systemu gospodarki odpadami. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2020-2021 na zadania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami wskazuje na deficyt. Przeprowadzane obecnie przetargi na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na odbiór i transport odpadów, wykazały, że na działania te należy przeznaczyć kwotę w wysokości 9 187 602,45 zł. W roku 2020 ilość odpadów komunalnych wzrosła o 14 %. Dodatkowe koszty, o które należy zwiększyć wskazaną kwotę to: koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukację ekologiczną i koszty obsługi systemu gospodarki odpadami. Wobec powyższego na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w roku 2022 wymagana jest kwota szacunkowa przy minimalnym wzroście ilości odpadów o 5% w wysokości co najmniej 10 430 377,57 zł. Wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest niezależny od działań gminy, gdyż ma na to wpływ wiele czynników między innymi: wymogi prawne nałożone na firmy w zakresie składowania odpadów, przetwarzania odpadów, kontroli wizyjnej miejsc składowania odpadów, wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii i paliw. Wszystkie te koszty firmy, przełożyły na wysokość cen za zagospodarowanie odpadów i ich odbiór.

Tym razem zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Opłaty parkingowe

Do części podwyżek radni przymierzali się już od kilku miesięcy – tak było w przypadku np. podwyżek opłat za parkingi oraz likwidacji bezpłatnego parkingu w pobliżu targowiska miejskiego (na około 100 miejsc). Pierwsza przymiarka do ustalenia nowych stawek odbyła się nieco na łapu capu pod koniec października. Rada Miejska w Brzesku, na wniosek dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miała podjąć uchwałę o podniesieniu opłaty parkingowej w miejskiej strefie płatnego parkowania z 2 do 3 zł za godzinę. Wtedy jednak presja ze strony kupców z placu targowego spowodowała, że uchwałę wycofano z programu sesji. Tym razem tak dobrze nie będzie i zanosi się na to, że uchwała zostanie przyjęta.

Zmiana uchwały w zakresie stref parkowania i odpłatności za jej korzystanie spowoduje zdaniem urzędników wzrost przychodów Strefy Płatnego Parkowania w 2022 roku do kwoty 1 535 892 PLN tj. o 34,15 %. ( wzrost przychodów kwotę 390 961 PLN w porównaniu do roku 2020).

Podatek od nieruchomości

Na terenie Gminy Brzesko w 2021 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XV1/118/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej nr XV1/119/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Polityką podatkową Gminy Brzesko na lata 2020-2023, stawki podatku od nieruchomości są corocznie ustalane w określonej wysokości procentowej stawki maksymalnej dozwolonej przez ustawodawcę.

Przedmiot opodatkowania

Grunty:

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 85 % stawki maksymalnej

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 100 % stawki maksymalnej

– niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 100 % stawki maksymalnej

– pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 45 % stawki maksymalnej

Budynki:

– mieszkalne 80 % stawki maksymalnej

– związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 83 % stawki maksymalnej

– zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 100 % stawki maksymalnej

– związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 100 % stawki maksymalnej

– pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 45 % stawki maksymalnej

Budowle

– budowle 100 % stawki maksymalnej

Tak więc stawki roczne podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brzesko określone zostaną na poziomie:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od I ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podwyżka wynagrodzenia dla burmistrza Brzeska

Ostatnim punktem porządku środowego posiedzenia Rady Miejskiej w Brzesku będzie ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza Brzeska. Wg wnioskodawców wynagrodzenie dla burmistrza w wysokości określonej projektem uchwały, przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzenia dla burmistrzów w gminach od 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., od 1 listopada 2021 r. wzrósł górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami) dla burmistrza. Aktualne wynagrodzenie burmistrza jest zaniżone w stosunku do najniższego pułapu wynagrodzenia minimalnego, który wprowadziły nowe przepisy. Tak więc zdaniem wnioskujących w związku z powyższym należy dostosować wynagrodzenie burmistrza Brzeska do zapisów wynikających z tegoż rozporządzenia.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U. 2021, poz. 1960) maksymalny poziom wynagrodzenia wygląda następująco:

– wynagrodzenie zasadnicze wg tabeli -10.430,00 zł

– dodatek funkcyjny wg tabeli – 3.450,00 zł

– dodatek specjalny – 4.164,00 (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)

– dodatek stażowy wynikający z ilości lat pracy – 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, a burmistrz otrzyma wyrównanie wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r.

IB

Podobne artykuły

Back to top button