ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Borzęcin. Blisko 40 procent wydatków budżetu na inwestycje

Kilkanaście inwestycji zaplanowała Gmina Borzęcin na 2023 rok. Na ich realizację zapisano w uchwalonym budżecie gminy 24 miliony 662 tysiące 422 złote, co stanowi 39,79% wydatków budżetu ogółem. Najwyższe kwoty przeznaczono na inwestycje drogowe – 9 811 340 złotych, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 6 034 000 złotych oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4 200 700 złotych. Zadania obejmują zarówno inwestycje kontynuowane, jak również w przeważającej części nowe, na które rozpisano procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców.

W ramach inwestycji drogowych kontynuowana będzie budowa dróg wraz z ciągami pieszymi i infrastrukturą towarzyszącą na nowo powstającym osiedlu Borzęcin – Łazy oraz osiedlu „Działki” w Borzęcinie. Prace modernizacyjne wraz z przebudową chodnika i budową oświetlenia ulicznego prowadzone będą na drodze wewnętrznej osiedla Igloopol. Przewidziano również realizację I etapu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej Przyborów – Szczepanów i w miejscowości Łęki, modernizację dróg gminnych: Bielcza – Biadoliny, Bielcza – Grądy, przebudowę drogi gminnej Okrajki w Borzęcinie Dolnym i budowę dróg wewnętrznych na osiedlu „Działki” w Borzęcinie (2 odcinki) oraz w Łękach. Jak co roku, modernizowane będą drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową realizowana będzie inwestycja związana z przebudową, rozbudową i nadbudową Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, której zakończenie zaplanowano w sierpniu bieżącego roku. Rozpoczną się prace związane z rozbudową i przebudową kolejnego obiektu służącego potrzebom druhów ochotników – Remizy OSP w Łękach. Zmodernizowany zostanie Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy. Wszystkie te obiekty, oprócz funkcji strażackich służyć będą potrzebom społeczno-kulturalnym mieszkańców.

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kontynuowany będzie cieszący się dużym zainteresowaniem program „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borzęcin”. Przypomnijmy, że Gmina Borzęcin udziela mieszkańcom bezzwrotnej dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości do 80% kosztów jej zakupu i montażu w zakresie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 10 000 złotych. Do tej pory, do Urzędu Gminy w Borzęcinie wpłynęło ponad 450 wniosków.

W 2023 roku prowadzone będą również inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy. Planuje się opracowanie projektu budowy połączenia sieci wodociągowej oraz rozpoczęcie inwestycji na odcinku Borzęcin – Przyborów oraz rozbudowę sieci wodociągowej m.in.: w Borzęcinie, Bielczy, Przyborowie i Jagniówce.

W ramach inwestycji oświatowych realizowana będzie przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy, tuż przed wakacjami,  oddane zostanie do użytku ogólnodostępne miejsce rekreacji – nowy plac zabaw. O nowe urządzenia i altanę wzbogaci się infrastruktura placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Zmodernizowany także zostanie plac zabaw przy Domu Wiejskim w Warysiu.

W ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Gmina” zrealizowany zostanie projekt modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Borzęcin wraz z zakupem sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania.

Ponadto w 2023 roku kontynuowane będą zadania związane z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego, remontami obiektów kubaturowych oraz wyposażeniem szkół i przedszkoli.

– To będzie bardzo dobry pod względem inwestycji rok – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Tylko w ostatnich dwóch latach, dzięki aktywnym i skutecznym działaniom pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach programów i funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej blisko 35 milionów złotych dotacji. Dzięki temu możemy realizować planowane i oczekiwane inwestycje, które nie tylko modernizują i rozbudowują gminną infrastrukturę, ale również w znacznym stopniu podnoszą komfort życia mieszkańców.

Następny rok – 2024, pod względem inwestycji zapowiada się w gminie Borzęcin równie dynamicznie. Ale to nie wszystko. Dzięki wypracowanej przez samorząd nadwyżce z wykonania budżetu za 2022 rok w kwocie 4 milionów 672 tysięcy 245 złotych, kolejne środki, jeszcze w tym roku, przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych.

ug

Podobne artykuły

Back to top button