ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Borzęcin w „Złotej Setce Samorządów” Rankingu Dziennika Rzeczpospolita

Na 96 miejscu w kraju, spośród 1523 gmin wiejskich w Polsce sklasyfikowano gminę Borzęcin w najbardziej prestiżowym i wiarygodnym Rankingu Samorządów prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita. Redakcja dziennika od 18 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, które pozwalają wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zgodnie z przyjętą przez kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Kapitule przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą niezależni przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

– W Rankingu Samorządów 2022 roku uzyskaliśmy 54,57 punktów, co uplasowało gminę Borzęcin na 96 miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich, a więc w renomowanej „Złotej Setce Samorządów”. To wyróżnienie jest powodem do satysfakcji, mobilizuje do dalszej pracy, ale też poświadcza, że w trudnym czasie kryzysu gospodarczego należycie realizujemy swoje zadania, że samorząd dba o rozwój gminy, a ta jest właściwie zarządzana – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – I chociaż nie pracujemy dla rankingów, gdyż naszą główną misją jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, tworzenie jak najlepszych warunków i podnoszenie jakości życia mieszkańców, to z pewnością są one doskonałym weryfikatorem podejmowanych działań – dodaje wójt Kwaśniak.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje pozyskiwane od władz lokalnych. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 obejmowały 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami, czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii trwałość społeczna oceniano te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła brała pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, jak i mierzalne efekty tych wydatków np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach, ale też tzw. działania „miękkie”, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W kategorii trwałość środowiskowa położono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu.

W czwartej kategorii sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość.

Szczegółowe wyniki Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2022 dostępne tutaj: https://rankingsamorzadow.rp.pl/

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button